JON 5

1Biaen long taem ya, Jisas i go antap long taon ya Jerusalem, from we i gat wan lafet blong ol laen blong Isrel long ples ya. 2Long taon ya, i gat wan bigfala wota we i ples blong swim, we long lanwis ya Hibru, nem blong hem Betsata, mo i gat wan haos i stap klosap long wota ya we i gat faef vranda blong hem. Ples ya i stap klosap long doa ya blong bigfala stonwol blong taon ya, we nem blong hem “Doa blong Sipsip”. 3Mo long ol vranda ya i gat plante sikman oli stap, we sam oli blaen, mo sam, leg blong olgeta i nogud, mo sam, haf bodi blong olgeta i ded. Olgeta oli stap wet blong wota blong ples ya i muf, 4from we samtaem, enjel blong Hae God i kam, i godaon long wota ya blong mekem i muf. Nao taem wota ya i muf, fas man we i godaon long hem, i nomata wanem sik hem i gat, be sik blong hem i finis, hem i kam gud bakegen. 5Nao i gat wan man i stap ledaon long ples ya, we sik blong hem i stap long hem toti eit yia finis. 6Mo Jisas i luk man ya we i stap ledaon long ples ya, mo i save we sik ya i stap long hem longtaem finis. Nao hem i askem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu yu wantem blong yu kam gud bakegen?” 7Sikman ya i talem long hem se, “Masta. I no gat man blong karem mi mi godaon long wota ya long taem we i muvmuv. Oltaem, taem we mi mi stap traem yet blong godaon long ol step ya, be ol narafala man oli bitim mi, oli godaon, oli kasem wota fastaem.” 8Nao Jisas i talem long hem se, “Ale, yu stanap, yu tekem mat blong yu, yu wokbaot, yu go.” 9Nao wantaem nomo, man ya i kam gud bakegen, nao hem i tekem mat blong hem, i wokbaot, i go. Samting ya i hapen long Sabat dei. 10Nao ol lida blong ol laen blong Isrel oli tok long man ya we i kam gud bakegen, oli talem se, “Hemia Sabat dei ya, mo i tabu long Loa blong yumi blong yu karem mat blong yu olsem.” 11Nao hem i talem long olgeta se, “Be man ya we i mekem mi mi gud bakegen, hem i talem long mi se, ‘Yu tekem mat blong yu, yu wokbaot, yu go.’ “ 12Nao olgeta oli askem long hem se, “?Hu man ya we i talem long yu blong yu mekem olsem?” 13Be man ya i no save nem blong Jisas, from we i gat plante man i stap long ples ya, nao Jisas i lus long medel blong olgeta. 14Nao i no longtaem, taem we man ya i stap long haos blong God, Jisas i kam faenem hem, nao i talem long hem se, “!Ei, yu luk! Yu yu gud bakegen finis. Be yu mas lukaot gud blong yu no moa mekem sin bakegen. Sipos no, maet narafala trabol i kam kasem yu we bambae i nogud moa.” 15Nao man ya i go afsaed, i talemaot long ol lida ya blong ol laen blong Isrel se, “Man ya we i mekem mi mi gud bakegen, nem blong hem Jisas.” 16Nao from we Jisas i stap mekem ol samting olsem long Sabat dei, ol lida blong ol laen blong Isrel oli stat mekem i nogud long hem. 17Nao Jisas i talem long olgeta se, “Oltaem Papa blong mi i stap wok, mo mi tu mi mas wok.” 18Nao tok ya i mekem tingting blong olgeta i strong moa blong kilim hem i ded, from we naoia, hem i no brekem loa blong Sabat dei nomo, be long tok ya, we hem i talem se God i stret Papa blong hem, hem i mekem hem i sem mak nomo wetem God. 19Nao Jisas i talem long olgeta se, “Tru mi talem long yufala. Mi mi Pikinini blong God, mi no save mekem wan samting nating long tingting blong mi nomo. Mi mi save mekem ol samting ya nomo we mi luk Papa blong mi i stap mekem. Ol samting we Papa blong mi i mekem, mi tu mi mas mekem. 20Papa blong mi, hem i lavem mi tumas, mo hem i stap soemaot long mi olgeta samting we hem i stap mekem. Mo bambae hem i save soemaot long mi ol samting we oli bigwan moa long ol samting ya, blong mi mi mekem, mo ol wok ya bambae oli save mekem yufala i sapraes tumas. 21Papa blong mi i save mekem ol dedman oli laef bakegen, mo long sem fasin, mi tu mi save givim laef long olgeta man we mi wantem mekem olsem long olgeta. 22Papa blong mi, hem i no mekem wok ya blong jajem man. Hem i putum wok ya long han blong mi, 23blong bambae olgeta man oli save ona long mi, olsem we oli ona long Papa blong mi. Man we i no save ona long mi, hem i no save ona long Papa blong mi we hem i sanem mi mi kam. 24”Tru mi talem long yufala. Man we i harem tok blong mi, mo i bilif long Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i gat laef we i no save finis. Hem i no save pas long bigfala kot, blong mi mi jajem hem. Hem i aot finis long ded, hem i kam long laef. 25Tru mi talem long yufala, mi mi Pikinini blong God. Mo i gat taem i stap kam, yes, taem ya i kam finis, we ol dedman oli save harem voes blong mi. Mo olgeta we oli harem mi bambae oli kasem laef. 26Papa blong mi, hem i stamba blong laef, mo long sem fasin, hem i mekem we mi tu mi stamba blong laef. 27Mo from we mi mi Pikinini blong Man, hem i putum mi blong bambae mi mekem bigfala kot blong jajem ol man. 28I nogud yufala i sapraes long samting ya, from we i gat taem i stap kam we ol dedman bambae oli harem voes blong mi, 29nao bambae oli aot long beregraon blong olgeta. Olgeta we bifo oli stap mekem ol gudfala fasin, oli mas stanap bakegen blong kasem laef. Be olgeta we bifo oli stap mekem ol rabis fasin, oli mas stanap bakegen blong pas long bigfala kot ya, blong mi save jajem olgeta.” 30Mo Jisas i gohed i talem se, “Mi mi no save mekem wan samting nating long tingting blong mi nomo. Mi mi stap jajem man, be i stret nomo olsem we Papa blong mi i stap talem long mi blong mi mekem. Nao taem mi jajem man, mi save mekem i stret, from we mi no traem mekem olsem we mi nomo mi wantem, mi stap traem mekem olsem we Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i wantem. 31”Sipos mi nomo mi stap tokbaot mi, tok blong mi i no save stanap. 32Be i gat wan narafala man we i save tokbaot mi, mo mi mi save we tok ya blong hem blong tokbaot mi, i tru. 33Bifo ya, yufala i sanem ol man blong yufala blong oli go harem tok blong Jon. Mo hem i tokbaot mi, mo ol samting we hem i talem i tru. 34Mi mi no tok olsem from we mi stap luk long ol man blong oli tokbaot mi, nogat. Mi mi tok olsem blong bambae God i save sevem yufala. 35Jon ya, tok blong hem i olsem wan laet we i laet gud, mo i saen gud. Mo blong smol taem nomo, yufala i harem gud long laet ya blong hem. 36Be mi mi gat wan narafala witnes blong mi tu, we tok blong hem i strong moa long tok ya we Jon i talem. Witnes ya, hemia ol wok ya blong mi we Papa blong mi i givim long mi blong mi mekem. Ol wok ya blong mi oli stap talemaot mi, mo oli stap soemaot we Papa blong mi i sanem mi mi kam. 37Mo Papa blong mi, hem tu i stap talemaot mi. Be neva yufala i harem voes blong hem, neva yufala i luk fes blong hem. 38Mo tok blong hem i no save stap gud long tingting blong yufala, from we yufala i no save bilif long mi we hem i sanem mi mi kam. 39Yufala i stap luklukgud long ol tok blong Baebol, mo yufala i bilif se long ol tok blong hem, yufala i gat laef we i no save finis. !Be yufala i luk! Ol tok blong Baebol ya oli stap tokbaot mi, 40be yufala i no wantem kam long mi blong kasem laef ya long mi. 41”Mi mi no save luk long ol man blong oli leftemap nem blong mi, nogat. 42Mi mi savegud yufala, mo mi save we yufala i no lavem God nating. 43Mi mi kam long nem blong Papa blong mi, be yufala i no glad long mi. Be sipos man i kam long nem blong hem nomo, bambae yufala i glad long hem. 44Oltaem yufala i wantem blong ol man oli stap presem yufala, be neva yufala i traem blong mekem wan samting we bambae God ya we hem nomo i God, i presem yufala from. ?Olsem wanem bambae yufala i save bilif long mi long fasin ya? 45Be i nogud yufala i ting se, ‘Hem bambae i talemaot ol poen agens long yumi long fes blong Papa blong yumi.’ Moses ya we oltaem yufala i stap luk long hem, hem bambae i talemaot ol poen agens long yufala. 46Sipos yufala i bilif long tok blong Moses, bambae yufala i save bilif long mi, from we tok ya we hem i raetem, hem i stap tokbaot mi, be yufala i no bilif long ol tok blong hem. 47Mo from we yufala i no bilif long tok we hem i raetem, yufala i no gat rod nating blong bilif long mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\