JON 6

1Nao biaen long ol samting ya, Jisas i gokros long narasaed bigfala lugun ya we nem blong hem “Lugun blong Galili”, mo narafala nem blong hem “Lugun blong Taebirias”. 2Mo plante man oli biaen long hem, from we oli stap luk ol merikel ya blong hem, we hem i stap mekem ol sikman oli gud bakegen. 3Nao Jisas i go antap long wan hil, mo long ples ya, hem i sidaon wetem ol man blong hem. 4Long taem ya, lafet ya blong ol laen blong Isrel, we nem blong hem Pasova i stap kam klosap. 5Nao Jisas i lukluk i go longwe, mo i luk we plante man oli stap wokbaot i kam. Nao hem i askem long Filip se, “?Bambae yumi save pem bred olsem wanem, blong ol man ya oli save kakae?” 6Hem i talem olsem long Filip blong traem hem nomo, be hem i save finis wanem samting we bambae hem i mekem. 7Nao Filip i talem long hem se, “!Ei! Sipos yumi pem kakae long tu handred taosen vatu, be bambae i no naf yet blong olgeta ya evriwan oli save kakae smosmol nomo.” 8Nao wan man blong Jisas we i brata blong Saemon Pita, nem blong hem Andru, hem i talem long Jisas se, 9”I gat wan yang boe i stap long ples ya, we hem i gat faef bale bred mo tu fis. Be bambae i no naf nating long olgeta man ya.” 10Nao Jisas i talem se, “Yufala i mekem olgeta ya oli sidaon.” Nao long ples ya i gat plante gras mo olgeta oli sidaon, mo namba blong ol man nomo i samting olsem faef taosen man. 11Nao Jisas i tekem bred, i talem tangkiu long God from, nao i givimaot bred ya long olgeta ya evriwan we oli stap sidaon. Hem i mekem olsem long fis tu, nao olgeta oli kakae olsem we oli wantem. 12Mo taem oli kakae finis, Jisas i talem long ol man blong hem se, “Yufala i go pikimap ol hafhafkakae ya we i stap. I nogud yumi westem.” 13Nao olgeta oli go pikimap ol hafhaf blong faef bale bred ya we ol man oli no finisim, mo oli fulumap long twelef bigfala basket, we oli fulap gud. 14Nao taem ol man ya oli luk merikel ya we Jisas i mekem, oli talem se, “Tru, hemia Profet ya nao, we bifo oli bin talem se bambae hem i kam long wol.” 15Nao Jisas i save we ol man ya oli wantem kam tekem hem blong fosem hem, blong i kam King blong olgeta. Nao hem i aot long olgeta, i go wokbaot long hil, hem wan. 16Nao taem san i godaon, ol man blong Jisas oli godaon long bigfala lugun ya. 17Nao i kam tudak, be Jisas i no kamtru long olgeta yet. Ale, olgeta oli klaem long wan bot, oli gokros long bigfala lugun ya bakegen, blong go long Kapaneam. 18Nao i gat wan bigfala win i blu, i mekem wota long lugun ya i raf we i raf. 19Mo taem olgeta oli pul i go samting olsem faef no sikis kilometa finis, oli luk Jisas i stap wokbaot antap long wota, i stap kam klosap long bot blong olgeta. Nao olgeta oli fraet tumas, 20be hem i talem long olgeta se, “Mi nomo ya. Yufala i no fraet.” 21Nao olgeta oli glad tumas blong tekem hem i kam long bot. Mo wantaem nomo, oli sek we bot ya i kasem ples ya finis we oli wantem go long hem. 22Nao long nekis dei, ol man we oli stap yet long narasaed bigfala lugun ya, oli luk we fastaem i gat wan bot nomo i stap long ples ya. Mo oli save we Jisas i no go long bot ya wetem ol man blong hem, from we taem oli aot, olgeta nomo oli go. 23Nao sam narafala bot we oli aot long taon ya Taebirias oli kam, oli kamso klosap long ples ya we Masta ya blong yumi i bin prea blong talem tangkiu long God from bred, nao ol man oli kakae. 24Nao taem olgeta oli luk we Jisas i no moa stap long ples ya, mo ol man blong hem tu oli no moa stap, oli klaem long ol bot ya, oli gobak long Kapaneam blong lukaot hem. 25Nao taem ol man ya oli faenem Jisas long narasaed bigfala lugun ya, oli askem long hem se, “?Tija, yu yu kam long ples ya wetaem?” 26Jisas i talem long olgeta se, “Tru mi talem long yufala, yufala i stap lukaot mi, i no from we yufala i luk ol merikel ya we mi mi mekem, be from we yufala i kakae bred ya olsem we yufala i wantem. 27Be i nogud yufala i stap wok had blong kasem kakae ya we i blong wan dei nomo. Yufala i mas wok had blong kasem kakae ya we i save stap longtaem, we i blong laef ya we i no save finis. Hemia kakae ya we mi, mi Pikinini blong Man, mi save givim long yufala, from we God ya we i Papa blong yumi, hem i putum mak blong paoa blong hem long mi finis.” 28Nao olgeta oli askem long hem se, “?Mifala i mas mekem olsem wanem, blong mekem ol samting we God i wantem?” 29Jisas i talem long olgeta se, “Yufala i mas bilif long mi, we God i sanem mi mi kam. Hemia nao samting we God i wantem.” 30Nao olgeta oli askem long hem se, “?Be bambae yu yu mekem wanem saen, blong mifala i luk, nao mifala i save bilif long yu? ?Bambae yu yu mekem wanem samting? 31Taem ol bubu ya blong yumi bifo oli stap long draeples, oli stap kakae mana. Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, ‘Hem i givim kakae ya we i kamaot long heven, blong olgeta oli kakae.’ “ 32Nao Jisas i talem long olgeta se, “Tru mi talem long yufala. I no Moses ya we i givim kakae ya we i kamaot long heven blong yufala i kakae, Papa blong mi ya i givim long yufala. Mo hem nao i givim prapa kakae we i kamaot long heven blong yufala i kakae, 33from we kakae ya we hem i givim, hemia kakae we i aot long heven, i kamdaon long wol, mo i save givim laef long ol man long wol.” 34Nao olgeta oli talem long hem se, “Masta. Plis yu givim kakae ya oltaem long mifala.” 35Nao Jisas i talem long olgeta se, “Mi nao, mi olsem kakae we i save givim laef. Man we i kam long mi, hem bambae i no save hanggri bakegen. Mo man we i bilif long mi, hem bambae i no save tosta bakegen. 36Be mi mi talem long yufala finis, se nating we yufala i luk mi, be yufala i no bilif long mi yet. 37Olgeta man we Papa blong mi i givim long mi, bambae oli save kam long mi. Mo man we i kam long mi, bambae mi mi no save ronem hem blong i goaot bakegen, 38from we mi mi no kamaot long heven blong mekem ol samting we mi nomo mi wantem. Mi kam blong mekem ol samting we Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i wantem. 39Mo hem i wantem we bambae mi mi no lusum wan man long olgeta ya we hem i givim long mi. Hem i wantem we bambae long Lasdei, mi mi mekem olgeta ya oli laef bakegen. 40Yes, Papa blong mi i wantem we olgeta we oli luk mi mo oli bilif long mi, mi Pikinini blong hem, bambae oli gat laef we i no save finis. Hem i wantem we bambae long Lasdei mi mi mekem olgeta ya oli laef bakegen.” 41Nao ol lida blong ol laem blong Isrel oli stat toktok agens long hem, from we hem i talem se, “Mi nao, kakae ya we i aot long heven, i kamdaon long wol.” 42Oli stap talem se, “?Olsem wanem? Man ya, Jisas ya, pikinini blong Josef. Yumi save papa mo mama blong hem. ?Weswe hem i stap talem se, ‘Mi mi aot long heven, mi kamdaon long wol’?” 43Nao Jisas i talem long olgeta se, “I nogud yufala i stap toktok olsem. 44I no gat man i save kam long mi, sipos Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i no pulum hem i kam. Man we Papa blong mi i pulum hem i kam long mi, mi bambae mi mekem hem i laef bakegen long Lasdei. 45Ol profet bifo oli bin raetem wan tok we i talem se, ‘God bambae i tijim olgeta man.’ Man we i harem tok blong Papa blong mi, mo i lanem tok ya blong hem, hem i save kam long mi. 46Tok ya i no min se i gat man we i luk Papa blong mi finis, nogat. Mi we mi kamaot long hem, mi nomo mi luk hem. 47Tru mi talem long yufala. Olgeta man we oli bilif long mi, oli gat laef ya we i no save finis. 48Mi nao, kakae ya blong givim laef. 49Ol bubu ya blong yufala bifo we oli stap kakae mana ya long draeples, be oli ded finis. 50Be kakae ya we i aot long heven i kamdaon long wol, hem i narafala. Man we i kakae kakae ya bambae hem i no save ded. 51Mi nao, kakae ya we i laef, we i aot long heven i kamdaon long wol. Man we i kakae kakae ya, hem bambae i laef gogo i no save finis. Mo kakae ya we mi bambae mi givim, hem i mit blong bodi blong mi, we bambae mi givim, blong ol man long wol oli gat laef.” 52Nao tok ya i mekem ol laen blong Isrel oli girap, oli stat raorao long olgeta. Oli talem se, “?Weswe man ya i save givim mit blong bodi blong hem, blong yumi kakae?” 53Nao Jisas i talem long olgeta se, “Tru mi talem long yufala, mi mi Pikinini blong Man. Sipos yufala i no kakae mit blong bodi blong mi, mo yufala i no dring blad blong mi, bambae yufala i no gat laef long yufala. 54Man we i kakae mit blong mi mo i dring blad blong mi, hem i gat laef we i no save finis, mo long Lasdei, mi bambae mi mekem hem i laef bakegen. 55Mi mi talem olsem, from we mit blong bodi blong mi, hem i prapa kakae blong man, mo blad blong mi, hem i prapa wota blong man i dring. 56Man we i kakae mit blong mi, mo i dring blad blong mi, laef blong mi i joen long laef blong hem, mo laef blong hem i joen long laef blong mi. 57Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i laef, mo mi mi stap kasem laef long hem, nao long sem fasin, man we i kakae mit blong bodi blong mi, hem bambae i stap kasem laef long mi. 58Hemia nao kakae ya we i aot long heven i kamdaon long wol. Hem i no olsem kakae ya we ol bubu ya blong yufala bifo oli stap kakae. Olgeta ya oli ded finis. Be man we i kakae kakae ya, hem bambae i laef gogo i no save finis.” 59Jisas i talemaot ol tok ya, long taem ya we hem i stap tijim ol man insaed long haos blong prea long Kapaneam. 60Plante man blong Jisas oli harem tok ya, nao oli talem se, “!Man! !Tok ya i strong tumas! ?Hu i save harem tok olsem?” 61Nao Jisas i save hem wan, we ol man blong hem oli stap toktok agens long tok ya blong hem. Nao hem i talem long olgeta se, “?Olsem wanem? ?Tok ya i mekem yufala i trabol? 62?Be sipos yufala i luk mi, mi Pikinini blong Man, mi go antap bakegen long ples ya we mi stap long hem fastaem, bambae olsem wanem nao? 63Tabu Spirit nomo i save mekem man i laef. Bodi blong man i no save mekem samting ya. Ol tok ya we mi mi talem long yufala, oli blong Tabu Spirit, mo oli save givim laef long man. 64Be i gat sam long yufala long ples ya we oli no bilif yet.” Jisas i tok olsem from we hem i save fastaem hu olgeta we bambae oli no save bilif long hem, mo hu bambae i save letem hem i go long han blong ol enemi blong hem. 65Mo hem i talem se, “From samting ya nao, mi mi talem finis long yufala, se i no gat man i save kam long mi, sipos Papa blong mi i no openem rod long hem.” 66Nao biaen long tok ya plante man blong hem oli gowe long hem, oli no moa biaen long hem bakegen. 67Nao Jisas i askem long ol twelef man blong hem se, “?Olsem wanem long yufala? ?Yufala tu i wantem gowe long mi?” 68Nao Saemon Pita i talem long hem se, “Masta.?Bambae mifala i save go long hu? Yu nomo yu gat ol tok blong laef ya we i no save finis. 69Mo mifala i bilif finis long yu. Mifala i save finis we yu yu Tabu Man blong God.” 70Nao Jisas i talem long olgeta se, “Yufala ol twelef man ya blong mi, mi nao mi jusumaot yufala, be wan long yufala hem i devel.” 71Hem i stap tokbaot Judas, pikinini ya blong Saemon Iskariot, from we hem i wan long ol twelef man blong hem, be biaen i letem hem i go long han blong ol enemi blong hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\