JON 9

1Nao wan taem, taem we Jisas i stap wokbaot, hem i luk wan man we taem hem i bon, ae blong hem i blaen. 2Nao ol man blong Jisas oli askem long hem se, “Tija. Taem man ya i bon, hem i blaen. ?Be from wanem? ?From sin blong hem, no from sin blong papa mo mama blong hem?” 3Jisas i talem se, “Ae blong man ya i blaen, be i no from sin blong hem, mo i no from sin blong papa mo mama blong hem tu. Man ya i blaen olsem, blong God i save soemaot paoa blong hem long laef blong hem. 4Taem delaet i stap yet, yumi mas mekem ol wok blong God we hem i sanem mi mi kam. Bambae tudak i kam, we man i no save wok. 5Taem we mi mi stap yet long wol ya, mi mi olsem laet blong ol man long wol.” 6Taem Jisas i talem tok ya finis, hem i spet long graon, i mekem smol sofmad long hem, mo i tekem sofmad ya, i putum long ae blong man ya. 7Nao Jisas i talem long hem se, “Yu go long wota ya Saeloam, yu wasem ae blong yu.” Nem ya Saeloam, i min se “Sanem i go”. Nao man ya i go, i wasem ae blong hem, mo taem hem i kambak, hem i save luk olgeta samting. 8Nao ol man ples blong hem wetem ol man we oli save hem se hem i man ya we oltaem i stap askem mane long ol man, oli sapraes tumas long hem. Nao oli stap asaskem long olgeta se, “?Ei, olsem wanem? ?Hemia man ya we oltaem i stap sidaon, i stap askem mane long ol man?” 9Nao sam man oli stap talem se, “Yes, hem ya.” Be sam man oli talem se, “No. Hem i olsem hem, be i no hem ya.” Be man ya i tok, i talem se, “Mi ya nao.” 10Nao olgeta oli askem long hem se, “?Be ae blong yu i kam gud olsem wanem?” 11Hem i talem se, “Man ya we nem blong hem Jisas, hem i mekem sofmad, i putum long ae blong mi, nao i talem long mi se, ‘Yu go long Saeloam, yu wasem ae blong yu.’ Ale, mi go, nao taem mi wasem ae blong mi, mi save luk olgeta samting.” 12Nao olgeta oli askem long hem se, “?Be man ya i stap wea?” Mo hem i talem se, “Mi no save.” 13Dei ya we Jisas i mekem sofmad, i mekem ae blong man ya i kam gud, hem i Sabat dei. Nao olgeta ya oli tekem man ya we bifo i blaen, i go long ol Farisi. 15Mo ol Farisi oli askem long hem se, “?Ae blong yu i kam gud olsem wanem?” Nao man ya i talem se, “Jisas i putum sofmad long ae blong mi, nao mi go wasem ae blong mi, mo biaen, mi save lukluk.” 16Nao sam long ol Farisi ya oli talem long hem se, “Man ya i no kamaot long God, from we hem i no obei long loa blong Sabat dei.” Be sam long olgeta oli talem se, “No. ?Be olsem wanem man we i man blong mekem sin, i save mekem ol merikel olsem?” Nao olgeta oli seraot from toktok ya. 17Nao olgeta oli askem long hem bakegen se, “Man ya i mekem ae blong yu i kam gud. ?Be yu yu ting se hem i wanem man?” Nao hem i talem se, “Hem i wan profet ya.” 18Be ol lida blong ol laen blong Isrel oli no wantem bilif se fastaem man ya i blaen, be naoia hem i save lukluk. Nao oli singaot papa mo mama blong hem i kam. 19Nao oli askem long tufala se, “?Olsem wanem? ?Man ya i pikinini blong yutufala? ?Yutufala i save talem se taem hem i bon, hem i blaen? ?Sipos i olsem, ae blong hem i kam gud olsem wanem?” 20Nao papa mo mama blong hem, tufala i talem se, “Mitufala i save we hem i pikinini blong mitufala. Mo mitufala i save we taem hem i bon, hem i blaen. 21Be mitufala i no save wanem i mekem hem we naoia hem i save lukluk. Mo mitufala i no save tu, hu man i mekem ae blong hem i kam gud. I moa gud yufala i askem long hem. Hem i bigman finis, hem i save talemaot stori blong hem long yufala.” 22Papa mo mama blong hem, tufala i tok olsem from we tufala i fraet long ol lida blong ol laen blong Isrel, from we olgeta oli putum wan tok finis, se man we i talemaot se Jisas i Mesaea, bambae oli putumaot hem long haos blong prea, we hem i no moa save kam insaed bakegen. 23Taswe papa mo mama blong hem, tufala i talem se, “Hem i bigman finis. I moa gud yufala i askem long hem.” 24Nao olgeta oli singaot man ya bakegen, blong i kam stanap long fes blong olgeta. Mo oli tok long hem, oli talem se, “Yu mas tok tru, blong leftemap nem blong God. Mifala i save we man ya i man blong mekem sin.” 25Be hem i talem se, “Mi mi no save we man ya i man blong mekem sin, no i no olsem. Wan samting nomo we mi mi save. Fastaem mi mi blaen, be naoia mi save lukluk.” 26Nao olgeta oli askem long hem se, “?Hem i mekem olsem wanem long yu? ?Hem i mekem wanem samting blong mekem ae blong yu i kam gud?” 27Be hem i talem se, “Mi mi talem long yufala finis, be yufala i no save lesin long mi. ?From wanem yufala i wantem harem stori ya bakegen? ?Yufala tu i wantem kam man blong hem?” 28Nao olgeta oli stap tok nogud long hem. Mo oli talem se, “!Ah! !Yu yu man blong hem, be mifala i man blong Moses! 29Mifala i savegud we God i toktok long Moses, be man ya, mifala i no save weples hem i kamaot long hem.” 30Nao man ya i talem se, “!Man! Hemia wan samting ya, we man ya i mekem ae blong mi i kam gud, be yufala i no save weples hem i kamaot long hem. 31Yumi save we God i no save lesin long man blong mekem sin. Be man we i stap ona long God, mo i stap mekem ol samting we God i wantem, hem i man we God i save lesin long hem. 32I stat long taem we God i mekem wol ya, i kam kasem tede, i no gat nius nating blong man we i mekem ae blong man we i blaen taem i bon, i kam gud olsem. 33Sipos man ya i no kamaot long God, bambae hem i no save mekem wan samting nating. Be i klia gud we hem i kamaot long God.” 34Nao olgeta oli talem long hem bakegen se, “!Man! !Yu yu man blong mekem sin olwe nomo, i stat taem yu bon, i kam kasem tede! ?Weswe yu stap traem tijim mifala?” Nao oli putumaot hem long haos blong prea, we hem i no moa save kam insaed bakegen. 35Nao Jisas i harem nius we olgeta oli putumaot man ya long haos blong prea, nao hem i go faenem hem, i askem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu yu bilif long Pikinini blong Man?” 36Mo man ya i talem se, “?Masta, man ya hu ya? Plis yu talemaot long mi, blong mi save bilif long hem.” 37Jisas i talem long hem se, “Yu yu luk hem finis. Man ya, mi ya we mi stap toktok long yu naoia.” 38Nao man ya i talem long Jisas se, “Masta, mi mi bilif long yu.” Nao hem i nildaon long fes blong hem, i mekem wosip long hem. 39Nao Jisas i talem se, “Mi mi kam long wol ya blong jajem olgeta man, blong ol blaenman oli save lukluk, mo ol man we oli save lukluk oli kam blaen.” 40Nao sam Farisi we oli stap long ples ya oli harem tok ya, nao oli talem long hem se, “?Weswe? ?Yu stap talem se mifala tu i blaen?” 41Jisas i talem long olgeta se, “Sipos yufala i blaen, bambae mi no save talem se yufala i mekem sin. Be from we yufala i talem se yufala i save lukluk, mi mas talem se yufala i stap mekem sin yet.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\