LUK 2

1Nao biaen long taem ya we Jon i bon, Sisa Ogastas, man Rom we i king long olgeta kantri long taem ya, hem i mekem wan loa, se ol man blong hem oli mas mekem wan sensas blong kaontem olgeta man we oli stap aninit long paoa blong hem. 2Sensas ya, hem i faswan we olgeta oli mekem, mo oli mekem long taem ya we Kwaerinias i hed gavman long Siria. 3Nao long taem ya, olgeta man oli gobak long stret ples blong olgeta, blong ol man ya oli tekem nem blong olgeta. 4Nao from samting ya, Josef i aot long wan taon long Galili, nem blong hem Nasaret, i go long wan taon long Judia, nem blong hem Betlehem. Hemia i ples we King Deved i bon long hem bifo, mo Josef i gobak long ples ya, from we hem i wan laen blong King Deved ya. 5Hem wetem Meri, tufala i go blong olgeta i raetemdaon nem blong tufala. Long taem ya Josef i blokem Meri finis blong i mared long hem, mo Meri i gat bel we klosap i bonem pikinini. 6Mo taem tufala i stap yet long Betlehem, Meri i kasem stret taem blong hem blong bonem pikinini. 7Nao hem i bonem fasbon pikinini blong hem we hem i boe. Hem i kavremapgud pikinini ya long kaliko, mo i putum hem i stap slip long wan bokis we oltaem ol man oli stap putum gras long hem, blong ol anamol oli kakae. Tufala i mekem olsem, from we long hotel, i no gat rum blong tufala i stap long hem. 8Nao i gat sam man blong ples ya we oli stap afsaed long vilej, oli stap lukaot long ol sipsip blong olgeta, long naet. 9Nao wan enjel blong Hae God i kamtru long olgeta, mo bigfala laet we i soemaot we Hae God i stap, hem i saen long olgeta. Nao olgeta oli fraet tumas, 10be enjel ya i talem long olgeta se, “Yufala i no fraet. Mi mi gat wan gud nius blong talem long yufala, we i save mekem olgeta man oli harem gud tumas. 11Long naet ya nomo, long vilej ya blong King Deved bifo, i gat wan pikinini i jes bon, we hem bambae i sevem yufala. Hemia man ya we God i promes finis blong sanem i kam. Hem i Mesaea ya we i Masta blong yumi. 12Mo saen blong samting ya i olsem. Bambae yufala i save faenem pikinini ya we oli kavremapgud hem long kaliko, nao oli putum hem i stap slip long wan bokis we oltaem ol man oli stap putum gras long hem, blong ol anamol oli kakae.” 13Nao wantaem nomo, i gat fulap enjel blong heven oli kam joen wetem enjel ya, nao olgeta oli stap presem God, oli stap singsing se, 14”Long heven antap we antap, olgeta oli stap leftemap nem blong God. Mo long wol ya, pis i stap wetem ol man we God i glad long olgeta.” 15Nao ol enjel ya oli aot long ol man ya blong lukaot long sipsip, oli gobak long heven. Nao ol man ya oli stap taltalem long olgeta se, “Ei, i gud yumi go long Betlehem blong luk samting ya we i jes hapen, we Hae God i talemaot long yumi.” 16Nao olgeta oli hareap oli go, nao oli faenem Meri mo Josef, mo oli luk pikinini ya we i stap slip long bokis ya we ol man oli stap putum kakae blong ol anamol long hem. 17Nao olgeta oli luk pikinini ya, oli talemaot nius blong pikinini ya we enjel i talemaot long olgeta. 18Nao olgeta man we oli harem ol tok ya oli sapraes tumas long ol samting ya we olgeta oli talemaot. 19Be Meri, hem i no fogetem olgeta samting ya, hem i stap tingbaot olgeta oltaem nomo. 20Nao ol man ya oli gobak long ol sipsip blong olgeta bakegen. Mo oli stap leftemap nem blong God, oli stap presem hem from olgeta samting ya we oli harem, mo we oli luk, from we olgeta samting ya i stret nomo long ol tok ya we enjel i talem long olgeta. 21Taem pikinini ya i kasem namba eit dei blong hem, we i stret dei blong mekem sakomsaes long hem, olgeta oli kam mekem sakomsaes long hem, mo oli putum nem blong hem, se Jisas. Hemia nem ya we enjel i bin talemaot fastaem, taem we Meri i no gat bel yet. 22Nao i kam kasem stret taem blong Josef mo Meri, tufala i mekem ol samting we Loa blong Moses i talem, blong mekem tufala i kam klin bakegen long fes blong Hae God. Nao tufala i tekem pikinini ya, tufala i go long Jerusalem blong givim hem long Hae God. 23Hemia i folem Loa blong Hae God nomo, we i talem se, “Olgeta oli mas makemaot evri fasbon we i man, blong oli tabu, oli blong Hae God.” 24Mo tufala i go tu, blong tufala i kilim tu pijin blong mekem sakrefaes long Hae God, olsem we Loa blong hem i talem, we i talem se, “Olgeta man olsem oli mas kilim tu sotleg, no tu smol nawimba blong mekem sakrefaes long Hae God.” 25Nao i gat wan man i stap long Jerusalem, nem blong hem Simeon. Hem i wan stret man, i wan man blong prea, mo hem i stap wet blong luk Mesaea i kam blong sevem ol laen blong Isrel. Tabu Spirit i stap long hem, 26mo i talemaot long hem finis we bambae hem i no save ded, gogo i luk Mesaea ya, we Hae God i promes blong sanem hem i kam. 27Nao Tabu Spirit ya i tekem hem i kam, i stap insaed long haos blong God. Nao Josef mo Meri, tufala i tekem smol pikinini ya Jisas i kam insaed long haos blong God, blong mekem olgeta samting we Loa i talem se tufala i mas mekem long hem. 28Nao Simeon i karem pikinini ya, mo i presem God, i talem se, 29”Hae God, mi mi man blong wok blong yu, mo naoia yu save letem mi mi ded, we tingting blong mi i stap kwaet, from we promes blong yu i kamtru finis. 30Long ae blong mi nomo, mi mi luk rod ya blong yu blong sevem man. 31Long fes blong ol man blong olgeta ples, yu yu mekem rod ya i rere finis. 32Pikinini ya i wan laet blong givim laet long ol hiten man, mo hem bambae i leftemap nem blong mifala ol laen blong Isrel, we mifala i man blong yu.” 33Taem papa mo mama blong pikinini ya, tufala i harem ol tok ya we Simeon i talem, we i tokbaot pikinini ya, tufala i sapraes tumas. 34Nao Simeon i blesem tufala, mo i talem long Meri, mama blong pikinini ya se, “!Yu luk! God i jusumaot pikinini ya, blong hem i mekem plante man long ol laen blong Isrel oli lus, mo blong i mekem plante long olgeta oli kasem laef. God i jusumaot hem blong hem i wan saen, we bambae plante man oli save tok agens long hem, 35blong bambae plante man oli save soemaot tingting blong olgeta we i stap haed. Be ol samting ya bambae i kasem tingting blong yu olsem wan naef blong faet we i stikim yu.” 36Mo i gat wan woman i stap we nem blong hem Ana, we hem tu i profet. Hem i dota blong Fanuel, wan man we i kamaot long laen blong Asere bifo. Taem we Ana i yang gel nomo hem i mared, mo tufala i stap seven yia, nao man blong hem i ded. Nao woman ya i stap olsem nomo, kam kasem taem ya, mo long taem ya, hem i olfala, i gat eiti fo yia blong hem. Oltaem nomo, hem i stap long haos blong God, nao long moning mo long sapa, hem i stap joen long ol man blong oli mekem wosip, mo i stap livim kakae mo i stap prea. 38Nao hem i pas long ples ya, stret long taem ya we Simeon i stap tokbaot pikinini ya. Nao woman ya i talem tangkiu long God from, mo i stap tokbaot pikinini ya long olgeta we oli stap wet blong Mesaea i mekem Jerusalem i fri bakegen. 39Taem Josef mo Meri, tufala i mekem olgeta samting ya finis we Loa blong Hae God i talem, nao tufala i gobak long Galili, long taon blong tufala, Nasaret. 40Nao pikinini ya i gruap, i kam bigwan, mo hem i kam waes we i waes. Mo oltaem God i stap mekem i gud tumas long hem. 41Evri yia, papa mo mama blong Jisas, tufala i stap folem kastom blong ol laen blong Isrel, we oli stap go long Jerusalem blong mekem Lafet blong Pasova. Nao taem Jisas i gat twelef yia blong hem, mo long taem blong lafet ya, trifala i go. 43Be taem ol dei blong lafet ya i finis, mo ol man oli stap gogohom, boe ya Jisas i stap long Jerusalem, we papa mo mama blong hem, tufala i no save. 44Tufala i ting se hem i stap wokbaot wetem olgeta man ya we oli stap gohom. Olgeta oli wokbaot wan fuldei olsem, nao tufala i traem lukaot hem long ol famle mo ol fren blong tufala, 45be tufala i no save faenem hem. Nao long nekis dei, tufala i tanemraon, tufala i gobak long Jerusalem blong lukaot hem. 46Nao long namba tri dei blong hem, tufala i faenem hem. Hem i stap insaed long haos blong God, i stap sidaon long medel blong ol tija blong ol laen blong Isrel. Hem i stap lesin long tok blong olgeta, mo i stap askem kwestin long olgeta. 47Mo olgeta evriwan we ol harem hem oli sapraes tumas long save blong hem, mo long ol ansa blong hem. 48Nao taem papa mo mama blong hem, tufala i luk hem, tufala tu i sapraes tumas. Nao mama blong hem i tok long hem i talem se, “Pikinini blong mi. ?From wanem yu mekem long mitufala olsem? Mi wetem papa blong yu, mitufala i stap lukaot yu we mitufala i stap harem nogud tumas.” 49Nao Jisas i talem long tufala se, “?From wanem yutufala i stap lukaot mi? ?Yutufala i no save se mi mi mas stap long haos blong Papa blong mi?” 50Be tufala i no save mining blong tok ya we hem i talem long tufala. 51Nao Jisas i go wetem tufala, oli gobak long Nasaret, mo oltaem hem i stap ona long tufala. Be oltaem mama blong hem i stap tingbaot ol samting ya. 52Nao Jisas i stap gruap moa long bodi blong hem mo long waes blong hem tu. Mo oltaem God i glad tumas long hem, mo ol man tu oli glad tumas long hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\