LUK 3

1Nao long taem we man Rom ya, Taebirias Sisa i stap rulum olgeta kantri, long namba fiftin yia blong hem, sam long ol man ya we oli stap rul aninit long hem i olsem. I gat Herod, we hem i stap rul long Galili, mo brata blong hem Filip, hem i stap rul long Ituria mo Trakonaetas. Mo Lisanias, hem i stap rul long Abilin, mo Ponjes Paelat, we i man Rom, hem i stap hed gavman long Judia. 2Hemia long semtaem ya we Anas mo Kaeafas tufala i hae pris. Long taem ya nao, Jon, pikinini blong Sekaraea i stap long draeples, mo i harem God i toktok long hem. 3Nao hem i go long olgeta ples olbaot long Jodan Reva, i stap prij. Hem i talem se, “!Olgeta! Yufala i mas tanem tingting blong yufala from ol sin blong yufala, mo yufala i mas baptaes, nao God bambae i tekemaot ol sin blong yufala.” 4Hemia i olsem tok we Profet Aesea i raetem long buk blong hem bifo, we i talem se, “Wan man i stap singaot long draeples, i talem se, ‘Yufala i mekemrere rod blong Hae God, we hem i Masta blong yumi. Yufala i stretem ol smosmol rod blong hem. 5Yufala i mas berem ol krik, mo ol bigbigfala hil wetem ol smosmol hil, yufala i mas flatemdaon olgeta evriwan. Olgeta rod we oli kruked, yufala i mas stretem olgeta, mo ol smosmol rod we oli no level gud, yufala i mas levelemgud olgeta. 6Nao olgeta man oli save luk rod we God i mekem blong sevem man.’ “ 7Nao long taem ya plante man oli kam long Jon blong hem i baptaesem olgeta. Be hem i talem long olgeta se, “Yufala i olsem snek, yufala i man blong ronwe nomo. God i kros tumas long yufala. I no longtaem bambae hem i jajem yufala. ?Hu i talem long yufala, se yufala i save ronwe long hem? 8Sipos i tru we yufala i tanem tingting blong yufala from ol sin blong yufala, yufala i mas soemaot samting ya long laef blong yufala. I nogud yufala i stap taltalem long yufala se, ‘Yumi ya i oraet nomo, yumi ol laen blong Ebraham ya.’ Mi mi talem stret long yufala. God i save tekem ol ston ya, i mekem olgeta oli kam laen blong Ebraham. 9God i rere finis blong katemdaon ol tri, daon olgeta long rus blong olgeta. Ol tri we oli no karem ol gudfala frut, bambae hem i katemdaon, i sakem olgeta i go long faea.” 10Nao ol man ya oli askem long hem se, “?Ale, be bambae mifala i mekem olsem wanem?” 11Mo Jon i talem se, “Man we i gat tu klos, hem i mas givim wan long man we i no gat klos. Mo man we i gat kakae, hem i mas seraot kakae ya, haf i go long man we i no gat kakae.” 12Nao i gat sam man blong tekem mane blong takis oli kam blong hem i baptaesem olgeta, mo oli askem long hem se, “?Tija, bambae mifala i mas mekem olsem wanem?” 13Mo hem i talem long olgeta se, “Yufala i no mas tekem takis we i bitim mak blong loa.” 14Mo sam soldia tu oli askem long hem se, “?Weswe long mifala? ?Bambae mifala i mas mekem olsem wanem?” Nao hem i talem long olgeta se, “Yufala i no fosem ol man, mo yufala i no giagiaman long olgeta blong oli givim mane long yufala. Yufala i mas glad blong kasem stret pei nomo blong yufala.” 15Nao ol man oli stat harem gud tumas long tingting blong olgeta from Jon, nao oli stap talem se, “Ating man ya hem i Mesaea ya, we God i promes bifo finis blong sanem hem i kam blong sevem yumi.” 16Be Jon i talemaot long olgeta evriwan se, “Mi mi kam fastaem, mi stap baptaesem yufala long wota. Be man ya we i stap kam, hem i hae moa long mi. Mi mi no naf nating blong tekemaot strap blong sandel blong hem. Mo hem bambae i baptaesem yufala long Tabu Spirit mo long faea. 17Hem i stap rere blong jajem olgeta man, blong seraot ol gudfala man long ol man nogud, olsem man we i stap holem wan fok blong klinimaot ol doti blong wit blong tekem kakae blong hem. Ol man we oli olsem kakae blong wit, hem bambae i tekem olgeta i go long haos blong hem. Be olgeta we oli olsem doti blong wit, bambae hem i karemaot olgeta, i go bonem olgeta long wan faea we bambae i no save ded samtaem.” 18Nao Jon i talem plante narafala samting tu, blong talemaot gud nius long ol man, mo i tok strong long olgeta blong mekem olgeta oli tanem tingting blong olgeta. 19Long taem ya, Herod ya we i stap rul long Galili i bin tekemaot Herodias, woman blong brata blong hem, i mared long hem, mo i mekem plante narafala samting tu we i nogud. Nao from ol samting ya Jon i tok strong long hem, i agensem hem. 20Nao Herod i girap, i mekem wan narafala samting we i nogud moa. Hem i tekem Jon, i putum hem long kalabus. 21Be long taem ya we Jon i no go long kalabus yet, hem i stap baptaesem olgeta man, nao Jisas tu i kam, mo Jon i baptaesem hem. Mo biaen, taem Jisas i stap prea, skae i open, 22nao Tabu Spirit i kamdaon long hem we i olsem wan sotleg. Nao God i toktok long hem, i talem se, “Yu yu Pikinini blong mi we mi lavem yu tumas. Mi mi glad tumas long yu.” 23Taem Jisas i statem ol wok blong hem blong tijim ol man, hem i gat samwe long toti yia blong hem. Long tingting blong ol man, Jisas hem i pikinini blong Josef. Josef ya, hem i piki-nini blong Heli. 24Mo Heli, hem i piki-nini blong Matat, Matat, hem i piki-nini blong Livae, Livae, hem i piki-nini blong Melki, Melki, hem i piki-nini blong Janae. Janae, hem i pikinini blong Josef. 25Mo Josef, hem i pikinini blong Matatias, Matatias, hem i piki-nini blong Amos, Amos, hem i piki-nini blong Neham, Neham, hem i piki-nini blong Esli, Esli, hem i pikinini blong Nangae. 26Mo Nangae, hem i pikinini blong Mahat, Mahat, hem i pikinini blong Matatias, Matatias, hem i piki-nini blong Semein, Semein, hem i piki-nini blong Josek, Josek, hem i piki-nini blong Joda. 27Mo Joda, hem i pikinini blong Joanan, Joanan, hem i pikinini blong Resa, Resa, hem i pikinini blong Serubabel, Serubabel, hem i piki-nini blong Sealtiel, Sealtiel, hem i piki-nini blong Neri. 28Mo Neri, hem i piki-nini blong Melki, Melki, hem i pikinini blong Adi, Adi, hem i pikinini blong Kosam, Kosam, hem i piki-nini blong Elmadam, Elmadam, hem i piki-nini blong Ere. 29Mo Ere, hem i piki-nini blong Josua, Josua, hem i piki-nini blong Eliesa, Eliesa, hem i piki-nini blong Jorim, Jorim, hem i piki-nini blong Matat, Matat, hem i piki-nini blong Livae. 30Mo Livae, hem i piki-nini blong Simeon, Simeon, hem i piki-nini blong Juda, Juda, hem i piki-nini blong Josef, Josef, hem i piki-nini blong Jonam, Jonam, hem i piki-nini blong Eliakim. 31Mo Eliakim, hem i piki-nini blong Melea, Melea, hem i piki-nini blong Mena, Mena, hem i piki-nini blong Matataha, Matataha, hem i piki-nini blong Natan, Natan, hem i piki-nini blong Deved. 32Mo Deved, hem i pikinini blong Jese, Jese, hem i pikinini blong Obed, Obed, hem i piki-nini blong Boas, Boas, hem i pikinini blong Salmon, Salmon, hem i pikinini blong Nason. 33Mo Nason, hem i pikinini blong Aminadab, Aminadab, hem i piki-nini blong Admin, Admin, hem i pikinini blong Ani, Ani, hem i pikinini blong Hesron, Hesron, hem i piki-nini blong Peres, Peres, hem i pikinini blong Juda. 34Mo Juda, hem i pikinini blong Jekob, Jekob, hem i piki-nini blong Aesak, Aesak, hem i pikinini blong Ebraham, Ebraham, hem i piki-nini blong Teraha, Teraha, hem i pikinini blong Neho. 35Mo Neho, hem i piki-nini blong Serug, Serug, hem i pikinini blong Rehu, Rehu, hem i piki-nini blong Peleg, Peleg, hem i pikinini blong Eba, Eba, hem i piki-nini blong Sela. 36Mo Sela, hem i pikinini blong Kaenan, Kaenan, hem i piki-nini blong Apaksad, Apaksad, hem i piki-nini blong Sem, Sem, hem i piki-nini blong Noa, Noa, hem i piki-nini blong Lamek. 37Mo Lamek, hem i piki-nini blong Metusela, Metusela, hem i piki-nini blong Inok, Inok, hem i piki-nini blong Jared, Jared, hem i piki-nini blong Mahalalel, Mahalalel, hem i piki-nini blong Kenan. 38Mo Kenan, hem i piki-nini blong Enos, Enos, hem i piki-nini blong Set, Set, hem i piki-nini blong Adam, mo Adam, hem i pikinini blong God.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\