LUK 4

1Nao taem Jisas i aot long Jodan Reva blong gobak long ples blong hem, Tabu Spirit i fulap long hem, mo i lidim hem i pas long draeples. 2Nao long ples ya, Setan i stap traem hem long foti dei blong mekem hem i foldaon. Long taem ya, hem i no kakae, mo taem foti dei ya i finis, hem i hanggri tumas. 3Nao Setan i talem long hem se, “Sipos yu yu Pikinini blong God, yu talem long ston ya blong i kam bred.” 4Nao Jisas i talem long hem se, “Baebol i talem se, ‘Man i no save laef long kakae nomo.’ “ 5Nao Setan i tekem Jisas i go antap long wan hae ples, nao wantaem nomo hem i soemaot long hem olgeta kantri long wol ya, 6mo i talem long hem se, “Bambae mi mi putum olgeta kantri ya, wetem olgeta gudgudfala samting blong olgeta, oli stap long han blong yu. Olgeta samting ya oli stap long han blong mi finis, mo mi mi save givim long hu man we mi wantem givim long hem. 7Oraet, sipos yu nildaon, yu mekem wosip long mi, bambae olgeta samting ya i blong yu.” 8Mo Jisas i talem long hem se, “Be Baebol i talem se, ‘Yu mas mekem wosip long Hae God we i God blong yu, mo bambae yu mas mekem wok blong hem nomo.’ “ 9Nao Setan i tekem Jisas i go long Jerusalem, i putum hem long wan hae ples, antap long haos blong God. Nao i talem long hem se, “Sipos yu yu Pikinini blong God, yu jam long ples ya, yu godaon long graon, 10from we Baebol i tokbaot God, i talem se, ‘Hem bambae i talem long ol enjel blong hem, blong oli stap lukaot long yu.’ 11Mo ‘Bambae oli holem yu antap, blong yu no bangem leg blong yu long ston.’ “ 12Be Jisas i talem long hem se, “Be Baebol i talem se, ‘Yu no save traem Hae God we i God blong yu.’ “ 13Nao taem Setan i finisim ol rod ya blong traem Jisas, hem i gowe long Jisas blong bambae i kambak long hem samtaem. 14Nao Jisas i kambak long Galili, mo paoa blong Tabu Spirit i stap long hem. Nao nius blong hem i stap goraon, i kavremap olgeta ples long ples ya. 15Mo hem i stap tijim ol man insaed long ol haos blong prea blong olgeta, mo olgeta man oli stap leftemap nem blong hem. 16Nao Jisas i kam long Nasaret, ples ya we bifo hem i bin gruap long hem. Mo long Sabat dei, hem i go insaed long haos blong prea, olsem we i stap mekem oltaem. Nao hem i stanap blong rid, 17mo olgeta oli givim buk blong Profet Aesea long hem, blong i rid long hem. Nao hem i openem buk ya, i ridim tok ya we Profet Aesea i raetem, we i talem se, 18”Hae God i jusumaot mi, mo paoa blong Spirit blong hem i kam fulap long mi blong mi talemaot gud nius long ol puaman. Hem i sanem mi blong mi talemaot long ol man we oli stap long kalabus se, ‘Yufala i save go fri,’ mo blong mi talemaot long ol man we oli blaen se, ‘Ae blong yufala i save kam gud.’ Hem i sanem mi blong mi mekem ol man we oli stap harem nogud aninit long han blong narafala man, oli go fri, 19mo blong mi talemaot se, ‘Taem i kam finis we Hae God bambae i sevem ol man blong hem.’ “ 20Taem Jisas i ridim ol tok ya finis, hem i satem buk ya bakegen, mo i givimbak long man we i stap lukaot long ol buk, nao hem i sidaon blong toktok long ol man. Mo olgeta man long haos blong prea ya oli stap lukluk i kam long hem. 21Nao hem i stat toktok long olgeta, i talem se, “Tede, long taem ya we yufala i stap lesin long ol tok ya blong Baebol, God i stap mekem ol samting we tok ya i talem, oli kamtru.” 22Nao ol man oli glad tumas long ol tok blong hem, mo oli sapraes tu from we tok blong hem i gud tumas. Nao oli stap taltalem se, “Hemia pikinini blong Josef ya. ?Be olsem wanem?” 23Nao Jisas i talem long olgeta se, “Mi mi harem olsem we yufala i wantem talem olfala tok ya long mi we ol man oli stap talem bifo, we i talem se, ‘Dokta. I gud yu mekem bodi blong yu i gud fastaem.’ Mi harem olsem we yufala i wantem talem long mi se, ‘Ol samting ya we oli talem se yu mekem finis long Kapaneam, i gud yu kam mekem olgeta bakegen long ples ya blong yu.’ “ 24Mo hem i talem se, “Tru mi talem long yufala, i no gat wan profet samtaem, we ol man ples blong hem oli save ona long hem. 25Mi mi talem tru long yufala, se long taem ya blong Profet Elaeja bifo, we i no gat ren long tri yia haf, mo ol man long olgeta ples oli gat hadtaem tumas from we oli no gat kakae, long taem ya i gat plante wido oli stap long Isrel. 26Be God i no sanem Elaeja blong i go givhan long wan long olgeta ya. Hem i sanem hem i go blong givhan long wan wido long Saedon, long wan vilej we nem blong hem Jarefat. 27Mo long taem blong Profet Elisa, i gat plante man we oli gat rabis sik blong skin, oli stap long Isrel. Be i no gat wan long olgeta we Elisa i mekem bodi blong hem i klin bakegen. Wan man Siria we nem blong hem Neman, man ya nomo, Elisa i mekem hem i gud bakegen.” 28Nao taem ol man long haos blong prea oli harem tok ya, olgeta evriwan oli kros tumas. 29Nao oli girap, oli holem Jisas, oli pulum hem i goaot long taon, oli go long wan hae ples long hil ya we taon blong olgeta i stap long hem, blong sakem hem i godaon long klif. 30Be Jisas i wokbaot nomo, i aot long medel blong olgeta, nao i gowe. 31Nao Jisas i go stap long Kapaneam, wan narafala taon long Galili. Mo long Sabat dei hem i stap tijim ol man. 32Mo olgeta we oli harem tok blong hem oli sapraes long hem, from we tok blong hem i gat paoa. 33Nao insaed long haos ya blong prea, i gat wan man i stap, we wan devel i stap long hem. Nao hem i singaot bigwan, i talem se, 34”!Ei! !Jisas, yu yu man Nasaret! ?Yu kam blong mekem wanem long mifala? ?Yu kam blong spolem mifala? Mi mi save yu finis. Yu yu Tabu Man blong God ya.” 35Be Jisas i tok strong long devel ya, i talem se, “!A, yu no tok! !Yu aot long man ya!” Nao devel ya i mekem man ya i foldaon long graon long medel blong olgeta, nao hem i aot long man ya, be i no spolem hem. 36Ol man long ples ya oli sapraes tumas, nao oli stap taltalem long olgeta se, “!Ei! ?Wanem tok ya? Man ya i wan haeman, mo i gat paoa blong tok long ol devel. Mo taem hem i tok long olgeta, oli kamaot long man.” 37Nao nius blong Jisas i goraon long olgeta ples long distrik ya. 38Nao Jisas i girap, i kamaot long haos blong prea, i go long haos blong Saemon. Long taem ya, mama blong woman blong Saemon i sik, hem i fiva we i strong tumas, mo olgeta oli kam askem long Jisas blong i mekem hem i gud bakegen. 39Nao hem i go stanap klosap long bed blong woman ya, i tok strong long fiva ya, nao fiva blong hem i finis. Mo wantaem nomo, woman ya i girap, i givim kakae long olgeta. 40Nao taem san i godaon, olgeta man we oli gat ol fren blong olgeta we oli gat ol defren kaen sik, oli tekem olgeta oli kam long Jisas. Nao hem i putum han blong hem long olgeta wanwan, i mekem olgeta evriwan oli gud bakegen. 41Mo ol devel tu oli kamaot long plante man, mo oli stap singsingaot bigwan se, “!Yu yu Pikinini blong God!” Be Jisas i tok strong long olgeta, i stap blokem olgeta, from we olgeta oli save we hem i Mesaea. 42Nao taem i brok delaet, Jisas i aot long ples ya, i go long wan ples we i no gat man long hem. Ol man oli stap lukaot hem, mo taem oli faenem hem, oli wantem blokem hem blong i no livim olgeta. 43Be hem i talem long olgeta se, “No, mi mas go long ol narafala vilej tu, mi mas talemaot gud nius ya long olgeta, se God i stap kam King blong olgeta man long wol, from we God i sanem mi blong mi mekem olsem.” 44Nao hem i stap prij insaed long ol haos blong prea olbaot long Judia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\