MAK 11

1Taem olgeta oli stap go klosap long Jerusalem, oli gotru long wan hil we nem blong hem “Hil blong Tri ya Olif”. Long ples ya oli save luk tufala smol vilej ya, Betfas mo Betani we tufala i stap klosap nomo long olgeta. 2Nao Jisas i talem long tu man blong hem se, “Yutufala i go long vilej ya we yumi stap lukluk i go long hem. Nao taem yutufala i go insaed, bambae yutufala i save luk wan yangfala dongki we neva man i sidaon long hem. Olgeta oli fasem finis i stap. Bambae yutufala i tekemaot rop blong dongki ya, yutufala i tekem hem i kam. 3Mo sipos wan man i askem long yutufala se, ‘?From wanem yutufala i mekem samting ya?’ bambae yutufala i mas talem se, ‘Masta blong yumi i wantem yusum dongki ya fastaem. Bambae i no longtaem, hem i save sanem i kambak long ples ya bakegen.’ “ 4Nao tufala i go, tufala i luk yangfala dongki ya i stap stanap long rod, we oli fasem klosap long doa blong haos. Taem tufala i tekemaot rop blong hem, 5sam man we oli stap stanap long ples ya, oli askem long tufala se, “!Ei! ?From wanem yutufala i tekemaot rop blong dongki ya?” 6Nao tufala i talem tok ya we Jisas i talem finis long tufala, mo ol man ya oli letem tufala i go. 7Nao tufala i tekem dongki ya i kam long Jisas, mo tufala i putum kot blong tufala long bak blong dongki ya, nao Jisas i go sidaon long hem. 8Nao plante man oli putum kot blong olgeta long rod. Mo sam narafala man oli go long ol ples raonabaot, oli katem ol lif blong tri, nao oli kam putum long rod blong ona long Jisas. 9Ol man we oli stap wokbaot fastaem long Jisas mo olgeta we oli stap wokbaot biaen, oli stap singaot se, “!Hosana! Hae God, yu blesem man ya we hem i kam long nem blong yu. 10Yu blesem man ya we i stap kam king, olsem we King Deved, olfala blong mifala bifo, hem i king. Olgeta long heven oli presem nem blong yu.” 11Nao Jisas i go insaed long Jerusalem, i go long haos blong God, i stap lukluk ol samting. Be from we i let finis, hem wetem ol twelef man blong hem oli goaot bakegen, oli go long Betani. 12Long nekis dei, taem olgeta oli aot long Betani blong kambak long Jerusalem bakegen, Jisas i hanggri. 13Nao hem i luk wan figtri i stap longwe we i gat plante lif blong hem. Ale, hem i wokbaot i go blong traem faenem sam frut blong hem. Be taem hem i kam klosap long hem, hem i luk we i gat ol lif nomo, from we i no stret taem blong tri ya i karem frut. 14Nao Jisas i tok long figtri ya, i talem se, “Bambae man i no moa save kakae frut blong yu bakegen samtaem.” Mo ol man blong hem oli harem tok ya blong hem. 15Taem oli kamtru long Jerusalem, Jisas i go long haos blong God. Nao hem i stat ronemaot ol man we oli stap mekem maket long yad blong haos ya. Hem i kafsaedem ol tebol blong ol man we oli stap jenisim mane, mo ol jea blong olgeta we oli stap salem nawimba. 16Mo hem i blokem ol man we oli stap karem ol samting, oli pastru long yad blong haos blong God, blong oli no yusum yad ya olsem rod blong olgeta. 17Nao hem i tijim olgeta se, “Yufala i luk. Oli raetem long Baebol we God i talem se, ‘Haos blong mi, bambae ol man oli talem se haos blong prea blong olgeta man blong evri kantri long wol.’ Be yufala i mekem i kam ples blong haed blong ol man blong stil.” 18Taem ol jif pris mo ol tija blong Loa oli harem nius blong samting ya, oli stat traem lukaot sam rod blong kilim hem i ded. Be oli fraet long hem, from we taem hem i stap tij, ol man oli sapraes tumas long ol tok blong hem. 19Nao long sapa, Jisas wetem ol man blong hem oli aot long taon ya bakegen. 20Long nekis dei, long eli moning, taem olgeta oli wokbaot long rod ya bakegen, oli luk we figtri ya i drae olgeta, go kasem rus blong hem. 21Pita i tingbaot tok ya blong Jisas, nao i talem se, “Tija, yu luk. Figtri ya we yu blokem hem blong i no moa karem kakae, hem i drae finis.” 22Nao Jisas i talem long olgeta se, “Yufala i mas bilif long God. 23Tru mi talem long yufala. Sipos wan man i bilif strong long God, nao i talem long bigfala hil ya se, ‘Yu girap, yu go jam long solwota,’ God bambae i harem hem. Sipos tingting blong hem i no seksek, be hem i bilif se tok ya we hem i talem bambae i kamtru, God bambae i mekem olsem we man ya i talem. 24From samting ya, mi mi talem long yufala, se taem yufala i prea, evri samting we yufala i askem long God, yufala i mas bilif se yufala i kasem finis. Nao long fasin ya bambae yufala i save kasem evri samting. 25Mo taem yufala i stanap blong mekem prea, sipos yufala i kros long wan man, yufala i mas fogivim hem fastaem. Nao God ya we hem i Papa blong yufala long heven, hem bambae i save fogivim yufala from ol sin blong yufala.” 27Nao Jisas wetem ol man blong hem oli kamtru long Jerusalem bakegen. Mo taem Jisas i stap wokbaot insaed long yad blong haos blong God, ol jif pris wetem ol tija blong Loa mo ol elda, oli kam luk hem, oli askem long hem se, 28”?Olsem wanem yu yu stap mekem ol samting ya? ?Hu i givim raet long yu blong yu mekem olsem?” 29Nao Jisas i talem long olgeta se, “Oraet, bambae mi askem wan kwestin long yufala. Sipos yufala i ansa long kwestin ya blong mi, bambae mi mi save talemaot long yufala olsem wanem mi mi gat raet blong mekem ol samting ya. 30Yufala i traem talem long mi. ?Hu i givim raet long Jon blong i baptaesem ol man? ?God, no man?” 31Nao olgeta oli stap taltalem long olgeta se, “?Bambae yumi talem olsem wanem? Sipos yumi talem se, ‘God i givim raet long hem blong i mekem olsem,’ bambae hem i talem long yumi se, ‘?Ale, be from wanem yufala i no bilif long Jon?’ 32Be yumi no save talem se, ‘Ol man nomo oli talem long hem blong i mekem.’ “ Oli tok olsem from we oli fraet long ol man, from we olgeta ya oli bilif finis, se Jon i wan profet tru. 33Nao oli talem long hem se, “Mifala i no save.” Nao Jisas i talem se, “Ale, be mi tu mi no save talem long yufala, se hu i givim raet long mi blong mekem ol samting ya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\