MATIU 11

1Nao taem Jisas i talem ol tok ya finis long ol twelef man blong hem, hem i aot long ples ya, i go long ol taon long distrik ya, blong i tijim ol man, mo blong i prij long olgeta. 2Long taem ya, Jon Baptaes i stap long kalabus, mo hem i stap harem nius blong ol wok we Jisas Kraes i stap mekem. Nao hem i sanem sam man blong hem 3blong oli go askem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu yu man ya we bifo oli bin talem se, ‘Wan man bambae i kam’, no mifala i mas wet yet long wan narafala man bakegen?” 4Nao Jisas i talem long olgeta se, “Yufala i gobak long Jon, yufala i talemaot long hem, olgeta samting ya we yufala i stap luk, mo we yufala i stap harem. 5Ol blaenman, naoia oli save lukluk, mo ol man we leg blong olgeta i nogud, naoia oli save wokbaot gud. Mo ol man we oli gat rabis sik blong skin, naoia bodi blong olgeta i klin, mo ol man we sora blong olgeta i fas, naoia sora blong olgeta i open. Ol dedman, naoia oli laef bakegen, mo ol puaman, naoia i gat man i stap talemaot gud nius long olgeta. 6Mo man we i luk mi, mo i no gat tu tingting long mi, hem i save harem gud.” 7Taem ol man ya blong Jon oli stap gobak, Jisas i stat tokbaot Jon long ol man ya we oli stap wetem hem, i talem se, “?Bifo ya, yufala i go long draeples blong luk wanem? ?Yufala i go blong luk wan man we i olsem waelken we win i stap saksakem i go olbaot? Be man ya i no olsem. 8?No yufala i go blong luk wan man we i stap putum ol flas klos? No. Ol man olsem oli stap oltaem long haos blong king. 9?Be yufala i go blong luk wanem? ?Wan profet, a? Yes, i tru. Be mi mi talem long yufala, man ya i hae moa, i winim profet. 10Hemia man ya we Baebol i tokbaot, we God i talem se, ‘Hemia man blong karem tok blong mi. Mi mi sanem hem blong hem i go fastaem long yu, blong mekemrere rod blong yu.’ 11Tru mi talem long yufala, long olgeta we i bon long wol ya, i no gat man we i hae moa, i winim Jon Baptaes. Be long olgeta we God i kam King blong olgeta, man we i daon moa long olgeta, hem i hae moa long Jon. 12I stat long taem ya we Jon Baptaes i stat prij, i kam kasem tede, be ol man oli stap faet long ol man we God i kam King blong olgeta. Mo ol man blong faet oli stap traem blong pulumaot ol man ya, blong oli kam man blong olgeta. 13I stat bifo, kam kasem taem blong Jon, ol tok blong Loa we God i givim long Moses, mo tok we hem i givim long ol profet, i stap talemaot we bambae hem i kam King blong ol man blong hem. 14Mo sipos yufala i glad blong harem ol tok ya blong olgeta, bambae yufala i save we Jon, hem i Elaeja ya we olgeta bifo oli bin talemaot se bambae hem i kambak bakegen. 15Man we i gat sora, hem i mas lesin gud long tok ya. 16”?Bambae mi mi save talem wanem tok, blong makem fasin blong ol man blong tede? Olgeta oli olsem ol pikinini ya we oli stap sidaon long open ples long vilej, oli stap singaot i go long ol fren blong olgeta se, 17’Mifala i stap bloem bambu blong yufala i danis, be yufala i no save danis. Mifala i stap singsing long sing blong ded, be yufala i no save krae.’ 18Taem Jon i kam, hem i stap livim kakae blong mekem wosip, mo hem i no dring waen. Nao olgeta oli stap talem se, ‘Man ya i gat wan devel i stap long hem.’ 19Be taem mi, mi Pikinini blong Man, mi kam, mi stap kakae, mi stap dring. Nao oli stap talem se, ‘Yu luk. Man ya i man blong kakae tumas, mo i man blong drong. Hem i stap fren long ol man blong tekem mane blong takis, mo ol man nogud.’ Be ol gudfala wok blong ol man we oli stap folem waes blong God, oli stap soemaot we waes ya i tru.” 20Nao Jisas i stat tok strong long ol man blong ol taon ya we hem i bin mekem plante merikel long fes blong olgeta. Hem i tok blong mekem olgeta oli sem, from we oli no tanem tingting blong olgeta from ol sin blong olgeta. 21Hem i talem se, “!Ol man Korasin! !Sore tumas long yufala! !Ol man Betsaeda! !Sore tumas long yufala! Ol merikel ya we mi mi mekem long ples blong yufala, sipos wan man i bin mekem olsem long tufala taon ya, Taea mo Saedon bifo, ol man blong tufala ples ya bambae oli save tanem tingting blong olgeta from ol sin blong olgeta. Bambae oli save putum rabis klos, mo oli save putum asis faea long bodi blong olgeta blong soemaot we oli harem nogud tumas. 22Be mi mi talem long yufala, long dei ya we God bambae i jajem olgeta man long hem, panis blong yufala bambae i strong moa, i winim panis we ol man blong tufala taon ya bifo bambae oli kasem. 23Ol man Kapaneam. Yufala i stap tok flas se yufala i hae we i hae, be God bambae i sakem yufala i godaon we i godaon olgeta. Ol merikel ya we mi mekem long ples blong yufala, sipos wan man i mekem long Sodom bifo, bambae Sodom i no save lus, i stap yet. 24Be mi talem long yufala, long dei ya we God bambae i jajem olgeta man long hem, panis blong yufala bambae i strong moa, i winim panis we ol man Sodom ya bifo bambae oli kasem.” 25Nao long taem ya, Jisas i prea i talem se, “Papa. Yu yu Hae God, yu Masta blong olgeta samting long heven mo long wol. Mi mi talem tangkiu long yu, from we yu yu haedem ol samting ya long fes blong ol man we oli waes, mo ol man we oli skul gud, be yu soemaot olgeta long ol man we oli olsem smol pikinini nomo, blong oli save gud. 26Yes, Papa, hemia i wan samting we yu yu wantem.” 27Nao Jisas i gohed i talem long ol man se, “Olgeta. Papa blong mi i putum olgeta samting long han blong mi finis. Mi mi Pikinini blong hem, mo i no gat man we i save mi, Papa blong mi nomo i save mi. Mo i no gat man we i save Papa blong mi, mi wetem ol man we mi mi jusumaot olgeta blong soemaot hem long olgeta, mifala nomo i save hem.” 28Mo Jisas i talem se, “Yufala evriwan we yufala i stap hadwok tumas, mo we yufala i stap karem ol hevi samting, yufala i kam long mi, nao mi bambae mi tekemaot ol hevi samting ya, mi mekem we yufala i spel gud. 29Yufala i mas putum yok blong mi long solda blong yufala, blong yufala i wok wetem mi, from we mi mi wan kwaet man, mo tingting blong mi i stap daon. Mo yufala i mas lan long mi, nao bambae yufala i save faenem pis long laef blong yufala. 30Yufala i mas mekem olsem, from we yok ya we mi bambae mi putum long yufala, wok blong hem i isi nomo, mo ol samting we bambae mi givim long yufala blong yufala i karem, oli no hevi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\