MATIU 16

1Nao sam Farisi wetem sam Sadusi oli kam luk Jisas. Olgeta oli wantem traem hem, nao oli askem long hem blong i mekem wan saen, blong soemaot we paoa blong hem i kamaot long God. 2Be Jisas i talem long olgeta se, “Taem san i godaon, yufala i save talem se, ‘Bambae i gud taem tumora, from we skae i red.’ 3Mo long eli moning, yufala i save talem se, ‘Bambae i gat ren tede, from we skae i red, mo i gat klaod.’ Yufala i save luksave ol saen long skae blong makem se taem bambae i olsem wanem. ?Be olsem wanem yufala i no save luksave ol saen blong taem ya blong mi? 4Yufala ol man blong tede, yufala i wantem luk saen. Be yufala i man nogud, yufala i no bilif strong nating long God. Bambae God i no save givim wan saen long yufala. Saen blong Profet Jona bifo, hemia nomo God i save givim long yufala.” Nao hem i aot long olgeta, i gowe. 5Taem Jisas wetem ol man blong hem oli aot blong gokros long narasaed bigfala lugun ya, ol man blong hem oli foget blong karem sam bred. Nao taem oli kasem narasaed, 6hem i talem long olgeta se, “Yufala i mas lukaot long is blong ol Farisi mo ol Sadusi.” 7Nao oli stap taltalem long olgeta se, “Hem i tok olsem from we yumi foget blong karem sam bred.” 8Be Jisas i save tingting blong olgeta, nao i talem se, “!Man, bilif blong yufala i smol tumas! ?From wanem yufala i stap taltalem long yufala, se yumi no gat bred? 9Ating yufala i fogetem ol faef bred ya, we mi givim long faef taosen man, mo hamas basket we yufala i fulumap biaen. ?Weswe yufala i no luksave yet? 10Mo ating yufala i fogetem ol seven bred ya we mi givim long fo taosen man, mo hamas basket we yufala i fulumap biaen. 11?Weswe yufala i no haremsave we mi mi no tokbaot bred? Yufala i mas lukaot long is blong ol Farisi mo ol Sadusi.” 12Nao long taem ya, olgeta oli save we hem i no tokbaot is blong mekem bred, se oli mas lukaot long hem, be oli mas lukaot long ol tok we ol Farisi mo ol Sadusi oli stap tijim ol man long hem. 13Nao Jisas i kam kasem eria blong taon ya Sisaria Filipae, mo long taem ya hem i askem long ol man blong hem se, “?Ol man oli stap tokbaot mi, mi Pikinini blong Man, se mi hu?” 14Nao oli talem se, “Sam man oli stap talem se yu yu Jon Baptaes, mo sam oli stap talem se yu yu Profet Elaeja. Mo sam narafala man oli stap talem se yu yu Profet Jeremaea, no wan long ol profet bifo.” 15Nao hem i askem long olgeta se, “?Be yufala, yufala i stap tokbaot mi, se mi hu?” 16Nao Saemon Pita i talem se, “Yu yu Mesaea ya. Yu yu Pikinini blong God ya we i laef, i stap we i stap.” 17Nao Jisas i talem long hem se, “Saemon, pikinini blong Jon, yu yu save harem gud, from we i no man we i soemaot samting ya long yu. Papa blong mi long heven, hem nomo i soemaot long yu. 18Mo mi mi talem long yu, se yu Pita, we i min se ston. Mo bambae mi mi stanemap jos blong mi long ston ya, mo paoa blong ded bambae i no naf blong winim jos ya. 19Bambae mi mi givim long yu, ol ki blong niufala wol ya we God i king long hem. Nao wanem samting we yu yu blokem long wol ya, bambae God we i stap long heven, hem tu bambae i blokem, mo wanem samting we yu yu letem long wol ya bambae hem tu i letem olsem.” 20Nao Jisas i talem strong long ol man blong hem blong oli no talemaot nius ya we hem i Mesaea. 21Nao i stat long taem ya, Jisas i stat soemaot long ol man blong hem we bambae hem i mas go long Jerusalem, mo ol elda blong ol laen blong Isrel, wetem ol jif pris mo ol tija blong Loa bambae oli mekem hem i harem nogud long plante samting. Bambae olgeta oli kilim hem i ded, mo long namba tri dei, bambae God i mekem hem i laef bakegen. 22Nao Pita i tekem hem i go long saed blong rod, i stat tok strong blong blokem hem. Hem i talem se, “Masta, God i mas blokem samting ya. Samting ya i no save kamtru long yu olsem.” 23Be Jisas i tanemraon, i tok strong long Pita, i talem se, “Setan. Yu gowe long mi. Yu yu stap traem blong blokem mi nomo. Tingting blong yu i no tingting blong God, i tingting blong man nomo.” 24Nao Jisas i talem long ol man blong hem se, “Man we i wantem kam biaen long mi, hem i mas blokem ol samting we hem nomo i wantem, nao i mas karem kros blong hem, i biaen long mi. 25Man we i wantem sevem laef blong hem, hem bambae i lusum laef blong hem, be man we i lusum laef blong hem from mi, hem bambae i kasem laef blong hem. 26?Sipos wan man i kasem olgeta samting blong wol, be i lusum laef blong hem, hem bambae i save winim wanem? Sipos laef blong man i lus, bambae hem i no save givim wan samting nating long God blong pembak laef blong hem bakegen. 27Bambae mi, mi Pikinini blong Man, mi kam wetem ol enjel blong mi, long bigfala paoa blong Papa blong mi, nao bambae mi mi givim pei long evri man, stret long ol wok we olgeta oli mekem. 28Tru mi talem long yufala, i gat sam man oli stap stanap long ples ya, we bambae ol no save ded, gogo oli luk mi, mi Pikinini blong Man, mi kamtru, we mi mi King.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\