MATIU 21

1Taem olgeta oli stap go klosap long Jerusalem, oli gotru long wan hil we nem blong hem “Hil blong Tri ya Olif”. Long ples ya oli luk vilej ya Betfas, we i stap klosap nomo long olgeta. Nao Jisas i talem long tu man blong hem se, 2”Yutufala i go long vilej ya we yumi stap lukluk i go long hem. Nao taem yutufala i go insaed, wantaem nomo bambae yutufala i save luk wan dongki we olgeta oli fasem finis, wetem pikinini blong hem. Bambae yutufala i tekemaot rop blong tufala, yutufala i tekem tufala i kam. 3Mo sipos wan man i tok long yutufala from, yutufala i talem long hem se, ‘Masta blong yumi i wantem yusum tufala fastaem,’ nao wantaem nomo bambae hem i letem tufala i kam.” 4Samting ya i kamaot olsem blong mekem tok ya i kamtru we profet i bin talemaot bifo, we i talem se, 5”Yufala i talem long olgeta long Saeon se, ‘!Yufala i luk! King blong yufala i stap kam long yufala. Tingting blong hem i stap daon, mo hem i stap raed long wan dongki. Hem i stap raed long wan dongki we i yangfala nomo.’ “ 6Nao tufala man ya blong Jisas i go, mo tufala i mekem olsem we Jisas i talem. 7Tufala i tekem dongki ya wetem pikinini blong hem i kam, nao tufala i putum kot blong tufala long baksaed blong tufala dongki ya, nao Jisas i sidaon antap. 8Nao plante man oli putum kot blong olgeta long rod, mo sam man oli go katem ol lif blong tri, oli kam putum long rod blong oli ona long Jisas. 9Nao ol man ya we oli stap wokbaot fastaem long Jisas, mo olgeta we oli stap wokbaot biaen long hem, oli stap singsingaot se, “!Hosana long Laen ya blong King Deved! Hae God, yu blesem man ya we i kam long nem blong yu. Olgeta long heven oli presem nem blong yu.” 10Nao taem Jisas i go insaed long Jerusalem, ol man long taon ya oli stap mekem plante toktok, oli stap asaskem se, “?Hu man ya?” 11Mo olgeta ya we oli biaen long hem oli stap talem se, “Hemia profet ya we i kamaot long Nasaret, long distrik ya Galili, nem blong hem Jisas.” 12Nao Jisas i go long haos blong God, mo hem i ronemaot ol man we oli stap mekem maket long yad blong haos ya. Hem i kafsaedem ol tebol blong ol man we oli stap jenisim mane, mo ol jea blong olgeta we oli stap salem nawimba. 13Nao hem i talem long olgeta se, “Oli raetem long Baebol we God i talem se, ‘Haos blong mi, bambae ol man oli putum nem blong hem se “Haos blong Prea”.’ Be yufala, yufala i stap mekem i kam ples blong haed blong ol man blong stil.” 14Nao ol blaenman mo ol man we leg blong olgeta i nogud oli kam long Jisas long haos ya blong God, nao hem i mekem olgeta oli gud bakegen. 15Be ol jif pris mo ol tija blong Loa oli luk ol gudgudfala wok ya we hem i mekem. Mo oli harem ol pikinini we oli stap singsingaot se, “Hosana long Laen ya blong King Deved.” Nao olgeta oli kros tumas, 16oli talem long Jisas se, “!Ei! ?Yu harem tok ya we oli stap talem?” Nao Jisas i talem se, “Yes, mi mi harem. ?Be ating yufala i no ridim wan tok long Baebol? Long ples ya wan man i presem God, i talem se, ‘Ol pikinini mo ol smosmol pikinini, be yu yu mekem we olgeta oli save presemgud yu.’ “ 17Nao Jisas i gowe long olgeta, i goaot long taon ya, i go long Betani. Nao long naet, hem i slip long ples ya. 18Long moning, taem Jisas i gobak long taon, hem i hanggri. 19Nao hem i luk wan figtri i stap long saed blong rod. Be taem hem i go klosap long tri ya, hem i no faenem sam frut blong hem nating blong hem i kakae, ol lif blong hem nomo i stap. Nao hem i talem long tri ya se, “Bambae yu yu no save karem frut bakegen samtaem.” Nao figtri ya i drae wantaem. 20Taem ol man blong hem oli luk, oli sapraes tumas, nao oli askem se, “?Man, figtri ya i drae kwiktaem olsem from wanem?” 21Nao Jisas i talem long olgeta se, “Tru, mi talem long yufala. Sipos yufala i bilif strong, we yufala i no gat tu tingting, bambae yufala i save mekem sem samting ya we mi mi mekem long figtri ya. Be i no hemia nomo. Bambae yufala i save talem long bigfala hil ya se, ‘Yu kamaot, yu go draon long solwota,’ nao bambae i olsem we yufala i talem. 22Mo sipos yufala i bilif tru long God, wanem samting we yufala i askem long hem long prea, be bambae yufala i save kasem.” 23Nao taem Jisas i go insaed long yad blong haos blong God bakegen, hem i stap tijim ol man. Nao ol jif pris wetem ol elda blong ol laen blong Isrel oli kam askem long hem se, “?Olsem wanem yu stap mekem ol samting ya? ?Hu i givim raet long yu blong mekem olsem?” 24Nao Jisas i talem long olgeta se, “Oraet, mi tu mi wantem askem wan kwestin long yufala. Sipos yufala i ansa long kwestin ya blong mi, bambae mi mi save talemaot long yufala olsem wanem mi mi gat raet blong mekem ol samting ya. 25?Baptaes ya we Jon i mekem long ol man, God i talem long hem blong hem i mekem olsem, no man nomo i talem?” Nao olgeta oli stap taltalem long olgeta se, “?Bambae yumi talem olsem wanem? Sipos yumi talem se, ‘God i givim raet long hem blong i mekem olsem,’ bambae hem i talem long yumi se, ‘?Ale, be from wanem yufala i no bilif long Jon?’ 26Be yumi no save talem se, ‘Ol man nomo oli givim raet long hem blong i mekem,’ from we yumi fraet long ol man. Olgeta oli bilif se Jon i wan profet.” 27Nao oli talem long hem se, “Mifala i no save.” Nao Jisas i talem se, “Ale, be mi tu mi no save talem long yufala, se hu i givim raet long mi blong mekem ol samting ya.” 28Nao Jisas i talem long olgeta se, “Yufala i traem tingbaot. I gat wan man i gat tu pikinini boe blong hem. Wan dei hem i talem long fasbon blong hem se, ‘Ei, tede bambae yu go wok long garen blong yumi.’ 29Be boe ya i talem se, ‘No, mi no wantaem.’ Be biaen, hem i tanem tingting blong hem, nao i go wok long garen. 30Mo man ya i talem sem tok ya long sekenbon blong hem, mo hem i talem se, ‘Oraet, papa, bambae mi go,’ be biaen, hem i no go. 31?Weswan long tufala ya i mekem olsem we papa blong tufala i wantem?” Nao olgeta oli talem se, “Fasbon.” Mo Jisas i talem long olgeta se, “Tru mi talem long yufala, ol man blong tekem mane blong takis, mo ol woman blong rod, oli moa kwik blong kam we God i King blong olgeta, winim yufala. 32Mi mi talem tok ya, from we taem Jon Baptaes i kam long yufala, hem i soemaot stret rod long yufala, blong yufala i folem, be yufala i no save bilif long hem. Be ol man ya blong tekem mane blong takis, mo ol woman blong rod oli bilif long hem. Mo taem yufala i luk ol samting ya, be biaen, yufala i no bilif long hem, mo yufala i no tanem tingting blong yufala nating from ol sin blong yufala.” 33Nao Jisas i gohed, i talem se, “Yufala i lesin long wan narafala parabol bakegen. I gat wan masta we i wokem wan plantesen blong rop ya grep, mo hem i putum fenis i goraon long hem, mo i digim wan hol blong mekem ples blong purumbut long frut blong grep ya, blong mekem waen. Mo hem i wokem wan wajhaos long ples ya, blong man i stap long hem blong gad long plantesen ya. Nao hem i putum plantesen ya long han blong sam man blong oli lisim, mo long taem we ol grep ya oli raep, bambae oli mas givim haf blong ol frut ya long hem, olsem lis blong olgeta. Nao hem i aot long ples ya, i go wokbaot long narafala kantri. 34Mo long taem we ol frut ya i raep, masta ya i sanem sam man blong hem, oli kam luk ol man ya we oli stap lukaot long plantesen ya, blong tekem ol frut we i blong hem. 35Be olgeta ya oli holem ol man blong hem, oli spolemgud olgeta. Wan oli wipim hem, mo narawan oli kilim hem i ded, mo narawan bakegen oli stonem hem i ded. 36Nao masta ya i sanem sam narafala man blong hem bakegen we oli plante lelebet, be olgeta ya oli mekem sem fasin ya nomo long olgeta. 37Biaen, hem i sanem pikinini blong hem i go luk olgeta. Long tingting blong hem, hem i talem se, ‘Olgeta ya oli save ona long pikinini blong mi.’ 38Be taem olgeta oli luk pikinini ya, oli stap taltalem long olgeta se, ‘Hemia pikinini blong masta ya. Hem nao bambae i tekem plantesen ya. Yumi go kilim hem i ded, nao bambae plantesen ya i blong yumi.’ 39Ale, oli go holem hem, oli pulum hem i go afsaed long plantesen ya, nao oli kilim hem i ded.” 40Nao Jisas i askem long ol man se, “?Taem masta blong plantesen ya i kam, bambae hem i mekem olsem wanem long olgeta ya?” 41Nao ol man ya oli talem se, “Bambae hem i kilim ol rabis man ya oli ded long wan fasin we i nogud olgeta. Biaen, bambae hem i putum plantesen ya blong hem long han blong sam narafala man, we long stret taem blong hem, bambae oli save givim haf blong ol frut ya long hem we i blong hem.” 42Nao Jisas i talem long olgeta se, “I gat wan tok long Baebol we i talem se, ‘Pos ya we ol man blong wokem haos oli sakem finis, naoia hem i kam nambawan pos blong haos. Samting ya, Hae God i mekem, mo yumi luk we i gud tumas.’ ?Ating yufala i no ridim tok ya yet?” 43Mo Jisas i talem se, “From samting ya, bambae God i putumaot yufala, bambae hem i no moa King blong yufala. Nao bambae hem i openem rod long ol narafala man we oli save mekem i stret long hem, blong oli kam we hem bambae i King blong olgeta. 44Sipos wan man i foldaon i kasem pos ya, ol bun blong hem bambae oli brobrok. Mo sipos pos ya i foldaon, i kasem wan man, bambae i flatem man ya, we i spolemgud hem.” 45Taem ol jif pris mo ol Farisi oli harem ol parabol ya blong Jisas, oli save we hem i stap tokbaot olgeta. 46Be taem oli wantem holem hem, oli fraet long ol man, from we ol man oli bilif finis, se hem i wan profet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\