MATIU 4

1Nao Tabu Spirit i lidim Jisas i go long draeples, blong Setan i traem hem. 2Nao Jisas i livim kakae, blong i prea, mo i no kakae gogo kasem foti dei mo foti naet, mo biaen hem i hanggri tumas. 3Nao Setan, man ya blong traem man, hem i kam talem long hem se, “Sipos yu yu Pikinini blong God, yu talem long ol ston ya blong oli kam bred.” 4Be Jisas i talem long hem se, “Baebol i talem se, ‘Man i no save laef long kakae nomo. Evri tok we God i talem, hemia nao samting blong mekem man i laef.’ “ 5Nao Setan i tekem Jisas i go long Jerusalem, i putum hem long wan hae ples, antap long haos blong God, 6nao i talem long hem se, “Sipos yu yu Pikinini blong God, yu jam i godaon long graon, from we Baebol i tokbaot God, i talem se, ‘Hem bambae i talem long ol enjel blong hem, blong oli stap lukaot long yu. Nao bambae oli holem yu antap, blong yu no bangem leg blong yu long ston.’ “ 7Be Jisas i talem long hem se, “Be Baebol i talem tu se, ‘Yu no save traem Hae God we i God blong yu.’ “ 8Nao bakegen, Setan i tekem Jisas i go antap long wan bigfala hil, mo i soemaot long hem olgeta kantri long wol ya wetem ol gudgudfala samting we oli gat. 9Nao hem i talem long hem se, “Sipos yu bodaon long mi, yu mekem wosip long mi, bambae mi mi givim olgeta samting ya i go long yu.” 10Be Jisas i talem long hem se, “!Setan! !Yu gowe long mi! Baebol i talem se, ‘Yu mas mekem wosip long Hae God we i God blong yu, mo bambae yu mas mekem wok blong hem nomo.’ “ 11Nao Setan i gowe long Jisas, mo ol enjel oli kam, oli stap lukaot long hem. 12Nao long taem ya, olgeta oli holem Jon Baptaes, oli putum hem long kalabus. Mo taem Jisas i harem nius ya, hem i aot long ples ya, i gobak long distrik ya Galili. 13Be hem i no moa stap long Nasaret, hem i aot, i godaon long Kapaneam, wan taon klosap long bigfala lugun blong Galili, nao i stap long ples ya long distrik blong laen blong Sebulun mo laen blong Naftali bifo. 14Samting ya i kamaot olsem blong mekem tok ya i kamtru we Profet Aesea i bin talemaot bifo, we i talem se, 15”Graon blong laen blong Sebulun mo graon blong laen blong Naftali i stap long narasaed Jodan Reva i godaon long solwota. Hemia distrik ya Galili we i ples blong ol man we oli no laen blong Isrel. 16Ol man blong ples ya oli stap long tudak be oli luk wan bigfala laet. Olgeta oli stap oltaem long tudak we i blong ded nomo, be bigfala laet i saenaot i kasem olgeta.” 17Nao i stat long taem ya, Jisas i stap prij, i talem se, “Yufala i mas tanem tingting blong yufala from ol sin blong yufala, from we taem blong God i kam King blong olgeta man long wol, i kam klosap finis.” 18Nao biaen, Jisas i stap wokbaot long saed blong bigfala lugun ya we nem blong hem Lugun blong Galili. Mo hem i luk tu brata, Saemon, we narafala nem blong hem Pita, mo brata blong hem Andru. Tufala i stap sakem net, from we tufala i man blong pulum fis. 19Nao hem i talem long tufala se, “Yutufala i biaen long mi, yutufala i kam man blong mi. Bambae mi mi mekem yutufala i man blong pulum man.” 20Wantaem nomo, tufala i livim ol net blong tufala, tufala i biaen long hem. 21Jisas i wokbaot i go smol, nao i luk tu narafala brata, Jemes mo brata blong hem Jon, we tufala i pikinini blong Sebedi. Tufala i stap insaed long wan bot, wetem papa blong tufala, tufala i stap somapgud ol net blong olgeta. Jisas i singaot tufala blong tufala i biaen long hem, 22nao wantaem nomo, tufala i girap, tufala i livim papa blong tufala i stap long bot, nao tufala i biaen long Jisas. 23Nao Jisas i stap wokbaot long olgeta ples long Galili, i stap tijim ol man insaed long ol haos blong prea blong olgeta. Hem i stap talemaot gud nius ya we God i stap kam King blong olgeta man long wol. Mo i stap mekem olgeta man we oli sik, mo we bodi blong olgeta i nogud, oli gud bakegen. 24Nao nius blong hem i kavremap olgeta ples long kantri ya Siria. Nao olgeta oli tekem ol sikman olbaot long ples ya, oli karem olgeta i kam long Jisas. I gat sam we oli sik, mo sam we oli harem bodi blong olgeta i soa, mo sam we devel i stap long olgeta, mo sam we oli gat sik ya we i stap pulum olgeta, i mekem olgeta oli hafded, mo sam we wansaed bodi blong olgeta i ded, be Jisas i mekem olgeta evriwan oli gud bakegen. 25Mo plante man oli aot long distrik ya Galili, mo long ples ya we i gat ten taon long hem, mo long Jerusalem, mo long distrik ya Judia, mo long ol ples long narasaed Jodan Reva i go, nao olgeta evriwan oli biaen long hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\