MATIU 9

1Nao Jisas i klaem long bot ya, i gokros long bigfala lugun ya bakegen, nao i kam long taon blong hem. 2Nao sam man oli karem wan sikman i kam long hem we haf bodi blong hem i ded, i stap slip long bed blong hem. Mo taem Jisas i luk bilif blong olgeta, i talem long sikman ya se, “Pikinini blong mi, yu no fraet. Ol sin blong yu, mi mi tekemaot finis.” 3Nao wantaem nomo, sam long ol tija blong Loa oli stap taltalem long olgeta se, “!Tok ya i nogud ya! !Man ya i stap tok olsem we hem i God!” 4Be Jisas i save tingting blong olgeta, nao i talem se, “?From wanem yufala i gat rabis tingting olsem? 5?Wanem samting i strong moa we yufala i ting se mi no save mekem? ?I strong blong mi talem se, ‘Ol sin blong yu, mi mi tekemaot finis,’ no blong mi talem se, ‘Yu stanap, yu wokbaot’? 6Mi mi wantem soemaot long yufala we mi, mi Pikinini blong Man, mi gat paoa long wol ya blong tekemaot sin blong man.” Nao hem i talem long sikman ya se, “Yu stanap, yu tekem bed blong yu, yu wokbaot, yu gohom.” 7Nao man ya i girap, i wokbaot, i gohom. 8Mo taem ol man oli luk samting ya, oli fraet, mo oli leftemap nem blong God, from we hem i givim paoa long man blong mekem olsem. 9Nao taem Jisas i wokbaot smol i go, hem i luk wan man, nem blong hem Matiu. Hem i wan man blong tekem mane blong takis, mo hem i stap sidaon long ofis blong hem. Nao Jisas i talem long hem se, “Yu biaen long mi, yu kam man blong mi.” Nao hem i girap, i biaen long hem. 10Nao biaen, Jisas i go kakae long haos blong Matiu. Mo i gat plante man blong tekem mane blong takis, wetem plante narafala man nogud tu oli kam sidaon, oli kakae wanples wetem Jisas mo ol man blong hem. 11Nao taem ol Farisi oli luk samting ya, oli talem long ol man blong Jisas se, “?From wanem tija blong yufala i stap kakae wanples wetem ol man blong tekem mane blong takis, mo ol man nogud ya?” 12Be Jisas i harem tok blong olgeta, nao hem i talem se, “Man we i no sik, hem i no nidim dokta, be man we i sik, yes, hem i nidim dokta. 13I gud yufala i go lanem mining blong tok ya blong Baebol we God i talem se, ‘Mi mi no wantem fasin ya we man i stap kilim anamol blong mekem sakrefaes long mi, mi mi wantem we oltaem man i gat sore long man.’ “ Mo Jisas i talem se, “Mi mi talem olsem from we mi no kam blong singaot olgeta we oli stret man finis blong oli biaen long mi, be mi kam blong singaot ol man nogud blong oli biaen long mi.” 14Nao ol man blong Jon Baptaes oli kam luk Jisas, oli askem long hem se, “Yu luk. Mifala i save livim kakae blong mekem wosip, mo ol Farisi tu oli save mekem fasin ya. ?Be from wanem ol man blong yu oli no save mekem olsem?” 15Nao Jisas i talem long olgeta se, “?Taem man we i jes mared i stap yet long lafet wetem ol fren blong hem, yufala i ting se ol fren blong hem oli save krae? !Nogat! Be i gat taem i stap kam, we ol man bambae oli save tekemaot man ya we i jes mared, i gowe long ol fren blong hem. Nao long taem ya, bambae ol fren blong hem oli save livim kakae. 16”Mo i no gat man we i save tekem wan niufala pis kaliko, i somap long olfala klos blong hem, blong blokem hol we i stap long hem, from we sipos hem i mekem olsem, bambae niufala pis kaliko ya i save brekem olfala klos ya, nao hol blong hem i save kam bigwan moa. 17Mo i no gat man we i save tekem niufala waen we oli jes wokem, i fulumap i go insaed long olfala botel we oli wokem long skin blong nani. Sipos hem i mekem olsem, botel ya bambae i bosta, nao waen bambae i ronaot, mo botel tu bambae i nogud. Be niufala waen i mas gat niufala botel olsem, blong i stap long hem. Nao waen mo botel, tufala i save stap gud.” 18Taem Jisas i stap talem ol samting ya yet long olgeta, wan lida blong ol laen blong Isrel i kam klosap, i nildaon long fes blong Jisas, i talem se, “Gel blong mi i jes ded naoia nomo. Be plis yu kam, yu putum han blong yu long hem, blong hem i save laef bakegen.” 19Nao Jisas i girap, mo hem wetem ol man blong hem oli biaen long man ya, oli go. 20Nao i gat wan woman long ples ya we sik blong woman i stap long hem oltaem gogo kasem twelef yia, we i no finis nating. Nao woman ya i kam long bak blong Jisas, i tajem en blong klos blong hem, 21from we hem i stap talem hem wan se, “Sipos mi tajem klos blong hem nomo, bambae sik blong mi i finis.” 22Nao Jisas i tanemraon, i luk hem, mo i talem long hem se, “Dota blong mi, yu no fraet. Bilif blong yu i mekem yu yu gud bakegen.” Nao wantaem nomo, woman ya i kam gud bakegen. 23Nao taem Jisas i kamtru long haos blong lida ya, hem i go insaed, nao i luk ol man we oli stap bloem bambu paep blong mekem ol singsing blong ded, wetem ol man we oli stap krae. 24Nao hem i talem se, “Yufala i gowe. Gel ya i no ded ya. Hem i stap slip nomo.” Be olgeta oli stap laf long hem. 25Be ol man blong Jisas oli mekem olgeta ya oli go afsaed. Nao hem i go insaed long haos, i holem han blong gel ya, nao gel ya i stanap. 26Nao nius blong samting ya i go olbaot, i kavremap evri ples raonabaot long ples ya. 27Taem Jisas i aot long ples ya, i gat tu blaenman i folem hem. Tufala i stap singaot bigwan se, “Yu Laen blong King Deved, plis yu sore long mitufala.” 28Taem Jisas i go insaed long haos, tufala blaenman ya i kam long hem. Nao Jisas i askem long tufala se, “?Yutufala i bilif se mi mi save mekem samting ya?” Nao tufala i talem se, “Yes, Masta.” 29Nao Jisas i putum han blong hem long ae blong tufala, i talem se, “Bambae i olsem we yutufala i bilif.” 30Nao ae blong tufala i open, tufala i lukluk. Nao Jisas i tok strong long tufala se, “Bambae yutufala i no talemaot samting ya long ol man.” 31Be tufala i goaot, nao tufala i talemaot nius blong Jisas, gogo i kavremap evri ples raonabaot long ples ya. 32Taem tufala man ya i goaot, ol man oli tekem wan man i kam long Jisas. Man ya i no save toktok, from we i gat devel i stap long hem. 33Nao taem Jisas i ronemaot devel ya, man ya i save toktok. Mo ol man oli sapraes tumas, oli talem se, “Neva man i luk wan samting olsem long Isrel samtaem.” 34Be ol Farisi oli stap talem se, “Hemia jif blong ol devel ya, we i stap givim paoa long man ya blong i ronemaot devel long man.” 35Nao Jisas i stap wokbaot, i stap pas long ol taon mo ol vilej, mo i stap tij insaed long ol haos blong prea blong olgeta. Hem i stap talemaot gud nius ya we God i stap kam King blong olgeta man long wol, mo i stap mekem olgeta we oli sik, mo olgeta we bodi blong olgeta i nogud, oli gud bakegen. 36Mo taem hem i luk ol man we oli plante tumas, hem i sore tumas long olgeta, from we olgeta oli trabol tumas, oli no moa gat paoa, oli olsem ol sipsip we i no gat man blong lukaot long olgeta. 37Nao hem i talem long ol man blong hem se, “Yufala i luk. I gat plante kakae tumas i stap long garen we i rere finis, be smol man nomo oli stap blong karem i go long haos. 38Yufala i mas askem strong long masta blong garen ya, blong hem i save sanem sam moa man oli kam blong karem ol kakae ya i go long haos blong hem.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\