REVELESEN 1

1Long buk ya, mi Jon mi raetem ol samting we Jisas Kraes i soemaot long mi. Hemia ol samting we God i givim long hem, blong hem i soemaot long ol man blong hem. Ol samting ya, bambae i no longtaem, oli kamtru. Mo Jisas i sanem enjel blong hem i kam, blong i soemaot ol samting ya long mi, we mi mi man blong wok blong hem. 2Nao mi mi raetemdaon ol samting ya we mi luk. Hemia tok ya we God i talem, mo we Jisas Kraes i talemaot se i tru. 3Man we i ridimaot tok ya we God i givim, hem i save harem gud. Mo olgeta we oli harem tok ya, mo oli holem long tingting blong olgeta, olgeta ya tu bambae oli save harem gud, from we taem blong ol samting ya i kam klosap finis. 4Mi Jon, mi talem halo long yufala long ol seven jos long provins ya Esia. Prea blong mi, we God ya we i stap we i stap, mo we i stap fastaem, bifo olgeta, mo we bambae i stap oltaem gogo i no save finis, hem bambae i stap givhan long yufala long gladhat blong hem, mo i givim pis long yufala. Mo ol seven spirit ya we oli stap long fes blong God ya we i stap sidaon long bigfala jea blong hem, olgeta tu bambae oli mekem olsem long yufala. 5Mo Jisas Kraes tu bambae i mekem olsem long yufala. Hem nao i tokbaot God long ol tok we yumi save trastem, mo hem i fas man we i ded mo i laef bakegen, mo i Hae King blong olgeta king blong wol. Jisas Kraes ya, hem i lavem yumi tumas, mo long ded blong hem, we blad blong hem i ron, hem i tekemaot ol sin blong yumi, i mekem yumi fri. 6Hem i King, mo i mekem we yumi kam ol man blong hem, mo yumi ol pris blong mekem wok blong God ya we i Papa blong hem, mo i God blong hem tu. Bambae yumi stap leftemap nem blong hem i go antap oltaem, yumi stap talemaot we hem i gat olgeta paoa, gogo i no save finis. Amen. 7Yufala i luk. Naoia nomo, bambae Jisas i kam long klaod. Olgeta man bambae oli luk hem, stret long ae blong olgeta. Ol man ya we bifo oli sperem hem bambae oli luk hem. Mo olgeta man long evri ples long wol bambae oli sore tumas, bambae oli krae from we oli luk hem. Bambae i mas olsem. Amen. 8Hae God we i God blong yumi, hem i gat olgeta paoa, mo hem i stap we i stap, mo i stap fastaem, bifo olgeta, mo bambae i stap oltaem gogo i no save finis. Hem nao i talem se, “Mi mi Faswan, we mi stap bifo olgeta, mo bambae mi mi Laswan, biaen olgeta.” 9Mi Jon, mi wan brata blong yufala, from we yumi evriwan i joen finis long Jisas we i King blong yumi. Mo mi mi stap joen long yufala blong harem nogud wetem yufala, mo blong stanap strong wetem yufala long taem blong trabol. Oli putum mi mi stap long aelan ya Patmos, from we mi stap talemaot tok ya we God i talem, mo we Jisas i talemaot se i tru. 10Long dei ya blong Masta blong yumi, Tabu Spirit i kam long mi we paoa blong hem i holem mi, nao mi harem wan man i stap singaot biaen long mi, we voes blong hem i bigwan, i olsem wan pupu. 11Hem i talem se, “Olgeta samting ya we yu yu luk, yu mas raetemdaon long wan buk, nao biaen yu sanem i go long ol jos long ol seven taon ya. Bambae yu sanem i go long jos long Efesas mo long Smana mo long Pegamam mo long Tuatira mo long Sadis mo long Filadelfia mo long Laodisia.” 12Nao mi tanemraon blong luk se hu man ya we i stap toktok long mi. Nao taem mi tanemraon, mi luk seven ples blong putum laet, we oli wokem olgeta long gol. 13Long medel blong ol samting ya, mi luk wan man we i olsem Pikinini blong Man. Klos blong hem i longfala, i kasem graon we i soemaot se hem i wan haeman. Mo hem i gat wan strap i goraon long jes blong hem, we oli wokem long gol. 14Hea blong hem i waet we i waet, i olsem hea blong sipsip no i olsem sno, mo ae blong hem i olsem faea we i laet. 15Leg blong hem i saen olsem bras we oli bonem long faea blong mekem i ronaot, blong tekemaot ol doti long hem, blong mekem i klin gud, mo biaen oli ravem blong mekem i saen we i saen gud. Mo voes blong hem i bigwan i olsem bigfala solwota we i stap brok long rif. 16Hem i holem seven sta long raethan blong hem, mo i gat naef blong faet we i sap tu saed i stap kamaot long maot blong hem. Mo fes blong hem i saen olsem san long medel dei. 17Taem mi mi luk hem, mi foldaon long leg blong hem, olsem we mi ded olgeta. Be hem i pusum raethan blong hem i kam, i tajem mi, nao i talem long mi se, “Yu no fraet, mi ya. Mi mi Faswan, we mi stap bifo olgeta, mo bambae mi mi Laswan, biaen olgeta. 18Mi mi man ya we i laef. Bifo mi ded, be yu luk. Naoia mi laef bakegen, we bambae mi no moa save ded samtaem, mo mi gat paoa blong mekem ol dedman oli laef bakegen, mo blong tekemaot ol dedman long Hom blong olgeta. 19Oraet, yu yu mas raetemdaon ol samting ya we yu luk, ol samting we oli stap kamtru naoia, wetem ol samting we bambae oli kamtru. 20?Yu luk ol seven sta ya we i stap long raethan blong mi, mo ol seven ples ya blong putum laet we oli wokem olgeta long gol? I gat tokhaed blong olgeta. Ol seven sta ya, hemia ol enjel blong ol seven jos ya. Mo ol seven ples ya blong putum laet, hemia ol seven jos ya nomo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\