REVELESEN 16

1Nao mi harem God i singaot bigwan insaed long Haos ya, i talem long ol seven enjel ya se, “Yufala i go, yufala i kafsaedem waen ya we i pija blong kros blong mi, we i stap long ol seven besin ya, nao kros blong mi bambae i kasem wol.” 2Nao fas enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long graon. Nao olgeta man we oli gat mak blong anamol ya we i nogud i stap long olgeta, mo we oli mekem wosip finis long pija blong hem, oli kasem ol soa long bodi blong olgeta we i nogud olgeta, nao oli stap harem nogud tumas from. 3Nao seken enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long solwota. Nao solwota i kam blad we i strong, i olsem blad blong dedman. Nao olgeta samting blong solwota we oli laef, oli ded. 4Nao namba tri enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long ol wota we oli stap ron, mo long ol springwota, nao oli kam blad. 5Nao mi harem enjel we i bos blong ol wota mo solwota i talem se, “Hae God. Yu yu stap we yu stap, mo yu stap fastaem, bifo olgeta. Yu yu tabu we yu tabu. Panis ya we yu givim long olgeta i stret nomo. 6Olgeta ya oli kilim ol man blong yu, mo ol profet blong yu oli ded, nao yu yu givim blad long olgeta blong oli dring. Mo hemia nao i stret pei blong olgeta.” 7Nao mi harem Olta ya i singaot, i talem se, “!I tru ya! Hae God, yu yu Masta blong mifala. Yu yu gat olgeta paoa, mo fasin blong yu blong jajem man i tru, mo i stret olgeta.” 8Nao namba fo enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long san. Nao God i letem san i kam hot moa, blong i save bonem ol man long faea blong hem. 9Nao san i kam hot tumas, i stap bonem ol man, mo oli stap tok nogud long nem blong God, we hem i gat paoa long ol bigbigfala trabol ya. Be oli no wantem tanem tingting blong olgeta from ol sin blong olgeta, blong leftemap nem blong hem. 10Nao namba faef enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long bigfala jea blong anamol ya we i nogud. Nao tudak i kam kavremap olgeta ples we anamol ya i king long hem. Mo ol man oli stap kakae tang blong olgeta from we oli stap harem nogud tumas long bodi blong olgeta, 11mo oli stap tok nogud long nem blong God blong heven, from we oli stap harem nogud tumas, mo from ol soa ya blong olgeta. Be oli no tanem tingting blong olgeta from ol rabis fasin blong olgeta. 12Nao namba sikis enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long bigfala reva ya we nem blong hem Yufretes Reva. Bigfala reva ya i kam drae, nao i gat rod blong ol king we oli stap long is oli save kam. 13Nao mi luk we i gat tri rabis devel oli stap, we trifala i olsem frog. Trifala ya, wan i kamaot long maot blong bigfala algita ya, mo wan i kamaot long maot blong anamol ya we i nogud, mo wan i kamaot long maot blong giaman profet. 14Trifala devel ya, trifala i nogud tumas, mo trifala i gat paoa blong mekem ol saen blong soemaot paoa blong trifala. Nao trifala i go luk ol king blong evri ples long wol, blong tekem olgeta oli kam wanples, blong oli mekem faet long bigfala Dei blong God ya we i gat olgeta paoa. 15Nao Jisas i talem se, “Yufala i lesin. Bambae mi mi kamtru long yufala olsem we man blong stil i kam. Man we i stap lukaot gud, i no tekemaot klos blong hem blong i slip, bambae hem i save harem gud. Bambae hem i no wokbaot neked, we ol man oli luk we hem i sem.” 16Nao trifala devel ya, trifala i tekem ol king oli kam wanples long ples ya we long lanwis blong ol laen blong Isrel nem blong hem “Amagedon” we i min se “Bigfala Hil long Megido”. 17Nao namba seven enjel i go, i kafsaedem waen we i stap long besin blong hem, i go long win. Nao God i stap sidaon long bigfala jea blong hem, insaed long haos ya blong hem, i toktok i kam, i talem se, “I finis nao.” 18Nao i gat laetning i laet, mo tanda i faerap, mo i gat bigfala noes, mo graon i seksek bigwan. I stat long taem we God i mekem wol fastaem, i kam kasem tede, be i no gat we graon i seksek bigwan olsem. Taem ya we graon i seksek, i seksek moa i winim ol narafala taem we graon i seksek. 19Bigfala taon ya, hem i brok long tri haf, mo ol narafala taon olbaot long wol oli foldaon we oli kam nogud olgeta. God i stap tingbaot bigfala taon ya, we nem blong hem Babilon, nao i mekem hem i dring wan kap waen blong hem gogo i finisim. Kap waen ya hem i pija blong kros blong God. 20Nao olgeta aelan oli lus, mo olgeta bigbigfala hil tu oli lus. 21Ol ston blong aes oli folfoldaon olsem ren. Ol ston ya, oli bigbigwan, we sipos man i skelem, bambae hevi blong wan i samwe long fifti kilo. Nao ol man oli stap tok nogud long God, from we hem i sanem ol ston ya blong aes i kam long olgeta, mo trabol ya i nogud we i nogud olgeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\