REVELESEN 19

1Nao biaen long samting ya, mi harem wan noes olsem noes blong plante man long heven we oli plante we plante. Oli stap singaot bigwan, oli talem se, “!Yumi presem God! Hem i God blong yumi, mo hem i sevem yumi finis. Nem blong hem i hae we i hae, mo olgeta paoa i blong hem nomo. 2Fasin blong hem blong jajem man i tru, mo i stret olgeta. Woman ya blong rod we i nogud we i nogud, we i stap mekem wol i kam nogud long ol rabis fasin blong hem, God i jajem hem finis, i givim panis long hem, blong givimbak long hem from ol man blong hem, we woman ya i kilim olgeta oli ded.” 3Nao olgeta oli singaot bakegen, oli talem se, “!Yumi presem God! Smok blong faea ya we i stap bonem bigfala taon ya, hem i stap go antap oltaem, we bambae i no save finis samtaem.” 4Nao ol twanti fo elda ya wetem ol fo jerubim ya oli bodaon, oli mekem wosip long God we i stap sidaon long bigfala jea blong hem, oli talem se, “!Amen! !Yumi presem God!” 5Nao mi harem wan tok we i kamaot long bigfala jea blong God, we i talem se, “Yufala ol man blong wok blong God, mo yufala ol haeman, mo yufala we i no gat nem, yufala evriwan we i stap mekem wosip long God blong yumi, yufala i mas presem hem.” 6Nao mi harem wan noes we i olsem we plante man oli stap singaot bigwan, i olsem noes blong bigfala solwota we i stap brok long rif, i olsem noes blong bigfala tanda. Mi harem olgeta oli talem se, “Hae God ya we i Masta blong yumi, mo i gat olgeta paoa, yumi presem hem, from we hem nomo i King. 7Yumi harem gud tumas, yumi sing from we yumi glad we yumi glad, mo yumi leftemap nem blong God i go antap, from we taem i kam finis blong Smol Sipsip blong hem i mared. Mo woman ya we hem i promes blong mared long hem, hem i rere finis. 8Woman ya, God i givim ol gudfala klos long hem blong i werem, we oli klin gud, oli saen.” (Ol gudfala klos ya blong hem, hemia ol gudfala fasin ya we ol man blong God oli mekem.) 9Nao enjel i talem long mi se, “Yu raetemdaon tok ya se, ‘Olgeta we God i singaot olgeta blong oli kam long kakae blong mared blong Smol Sipsip ya, oli save harem gud.’ “ Mo enjel i talem bakegen se, “Ol tok ya oli tok blong God tru.” 10Nao mi mi bodaon long fes blong enjel ya blong mekem wosip long hem, be hem i blokem mi i talem se, “No, yu no mekem olsem. Yumitufala i man blong wok nomo, wetem ol brata blong yu, olgeta ya we oli stap holem tok we Jisas i talemaot se i tru. Yu mas bodaon long God nomo blong mekem wosip long hem.” Tok ya we Jisas i talemaot se i tru, hemia i stamba blong ol tok blong ol profet. 11Nao mi luk we heven i open, mo i gat wan waet hos i stap stanap. Nao man we i stap sidaon long hem, nem blong hem, “Man we yu save bilif strong long hem, we hem i tru.” Taem hem i jajem man, mo taem hem i mekem faet, be hem i stap mekem long fasin we i stret nomo. 12Ae blong hem i olsem faea we i laet, mo long hed blong hem, hem i gat plante hat blong king we i soemaot we hem i king long plante ples. I gat nem blong hem we oli raetem long hem finis, be hem nomo i save nem ya, i no gat narafala man i save. 13Mo klos blong hem i wetwet gud long blad, mo nem we ol man oli stap yusum blong singaot hem, oli talem se “Tok blong God”. 14Ol kampani blong ol soldia blong heven oli biaen long hem, oli stap sidaon long ol waet hos, mo klos blong olgeta, we oli werem, oli wokem long gudfala kaliko ya linen we i waet mo i klin gud. 15Man ya i gat wan naef blong faet we i sap gud i stap long maot blong hem, we bambae hem i yusum blong kilim ol man blong evri kantri. Hem bambae i bos long ol man ya, mo saen blong paoa blong hem, wokingstik we oli wokem long aean. Bambae hem i mekem i strong long olgeta, olsem we man i purumpurumbut long frut ya blong grep blong mekem wota blong hem i kamaot blong mekem waen. Fasin ya i olsem we God ya we i gat olgeta paoa, hem i kros tumas, nao kros blong hem i kasem olgeta. 16Long klos blong man ya, mo long leg blong hem, oli raetem se “King blong olgeta king, mo Masta blong olgeta masta”. 17Nao mi luk wan enjel i stap stanap antap long san. Hem i singaot bigwan, i talem long ol pijin we oli stap flae olbaot long skae se, “Yufala i kam wanples blong joen long bigfala kakae ya we God i mekemrere i stap. 18Yufala i kam kakae ol dedbodi blong ol king mo blong ol komanda mo blong ol soldia. Yufala i kam kakae ol dedbodi blong ol hos mo blong ol man blong sidaon long hos. Yufala i kam kakae ol dedbodi blong ol naranarafala man ya tu, olgeta we oli slef wetem olgeta we oli friman, olgeta we oli haeman wetem olgeta we oli no gat nem.” 19Nao mi luk anamol ya we i nogud, wetem ol king blong wol wetem ol soldia blong olgeta we oli kam wanples blong kilim man ya we i stap sidaon long hos, mo blong kilim ol soldia blong hem. 20Nao ol soldia blong man ya oli go holem anamol ya wetem giaman profet ya we bifo i wokem ol saen blong soemaot paoa blong hem long fes blong anamol ya. Ol saen ya, giaman profet ya i yusum olgeta bifo blong trikim ol man ya we oli gat mak blong anamol ya i stap long olgeta, mo blong trikim ol man ya we oli mekem wosip long pija blong anamol ya. Nao ol soldia ya oli tekem anamol ya wetem giaman profet ya we tufala i laef yet, nao oli sakem tufala i go long bigfala hol blong faea, we i gat salfa i stap laet long hem. 21Mo olgeta king wetem ol soldia blong olgeta, man ya we i stap sidaon long hos, hem i kilim olgeta oli ded long naef blong faet ya we i stap long maot blong hem. Nao ol pijin oli kam, oli kakae ol dedbodi blong olgeta, gogo oli fulap gud long hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\