ROM 3

1?Be olsem wanem nao long mifala ol laen blong Isrel? ?God i no stap mekem i gud moa long mifala? ?God i no stap givhan long mifala from we mifala i sakomsaes? 2Si, oltaem God i stap givhan plante long mifala. Bigfala samting we hem i mekem, hem i putum tok blong hem long han blong mifala. 3Sipos sam long mifala oli lego tok ya, be hemia i no min se God i save lego tok ya, nogat. 4Nating we olgeta man oli save giaman, be God i no save giaman, hem i tru oltaem nomo. I olsem we Baebol i tokbaot hem, i talem se, “Taem yu yu tok, tok blong yu i stap soemaot we yu yu stret. Taem oli jajem yu from sam poen, be oltaem yu yu win.” 5?Yumi stap mekem i no stret, be sipos fasin blong yumi i soemaot we God i stap mekem i stret oltaem, bambae yumi save talem olsem wanem? Sipos yumi talem se, “I no stret blong God i givim panis long yumi,” tok ya i olsem tok blong man nomo, 6yumi no gat raet nating blong tok olsem. ?Sipos fasin blong God i no stret gud, olsem wanem bambae hem i save jajem olgeta man long wol? 7?Mo sipos mi giaman, be fasin ya blong mi i stap leftemap nem blong God, from we i stap soemaot ol trutok blong hem i klia moa, bambae olsem wanem long mi? ?I stret blong God i jajem mi, se mi mi wan man nogud, no i no stret blong i jajem mi olsem? I stret nomo blong hem i jajem mi. 8Sipos God i no save jajem mi olsem, yumi save talem se, “I gud yumi stap mekem ol rabis fasin, blong bambae i gat ol gudgudfala frut blong hem.” Be tok ya i rabis. I tru, i gat sam man we oli stap spolem nem blong mi, we oli stap talemaot poen ya agens long mi, se mi mi stap talem rabis tok ya. Be God i save jajem olgeta ya, mo i stret nomo blong i mekem olsem. 9?Be olsem wanem long mifala ol laen blong Isrel? ?Long fes blong God, mifala i stret moa long ol man we oli no laen blong Isrel? !Nogat! !Mi mi soemaot finis we mifala ol laen blong Isrel, mo yufala we i no laen blong Isrel, yumi evriwan i sem mak nomo, yumi stap aninit long paoa blong sin. 10Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, “I no gat wan man we i stret gud, i no gat wan man nating olsem. 11I no gat wan man we i haremsave God, mo i no gat wan man we i stap traem lukaot hem. 12Olgeta man oli tekem ol narafala rod finis, olgeta evriwan oli mekem i no stret. I no gat man we i stap mekem i gud, i no gat wan man nating olsem. 13Ol tok we oli stap talem i fulap long trik blong mekem man i ded. Oltaem oli stap talem ol giaman toktok we i nogud olgeta, mo ol tok blong olgeta, i olsem posen blong snek. 14Oltaem oli stap kros, oli stap tok nogud long man blong spolem hem. 15Olgeta oli save resis kwik blong kilim man i ded, 16mo long evri ples we oli stap go long hem, oli stap spolem olgeta samting, mo oli stap mekem ol man oli harem nogud. 17Olgeta oli no save nating rod blong pis, 18mo neva oli save ona long God samtaem.” 19Yumi save finis we olgeta samting we Loa blong Moses i talem, i talem long olgeta we oli stap aninit long Loa ya. Be Loa ya i blong blokem ol man, blong oli no save talem se oli stret man long fes blong God, mo i blong mekem rod blong bambae God i jajem olgeta man long wol. 20I no gat man we i save kam stret man long fes blong God long fasin ya we i stap mekem ol samting we Loa i talem. Loa ya i stap soemaot sin, mo hemia nomo i wok blong hem. 21Be naoia, God i soemaot finis fasin blong hem blong mekem ol man oli stret man long fes blong hem. Mo Loa ya i no joen nating long fasin ya blong hem. Tok blong Loa ya, mo tok blong ol profet, oli witnes long fasin ya. 22God i stap mekem ol man oli stret olsem from we oli bilif long Jisas Kraes. Mo hem i stap mekem olsem long olgeta evriwan we oli bilif long Jisas, from we olgeta man i sem mak nomo, 23olgeta evriwan oli mekem nogud finis, mo oli stap afsaed olgeta long ol gudgudfala fasin blong God. 24Be long gladhat blong God, hem i stap givhan long olgeta. Hem i stap mekem olgeta oli stret man long fes blong hem, from we oli joen long Jisas Kraes we i pem rod finis, blong olgeta oli go fri. 25God i givim Jisas Kraes blong hem i ded, blong blad blong hem i save tekemaot ol sin blong ol man we oli bilif long hem. Hem i mekem olsem blong soemaot fasin blong hem blong mekem ol man oli stret long fes blong hem, from we bifo, tingting blong hem i longfala, nao hem i letem ol sin blong ol man i stap fastaem. 26Be naoia long taem blong yumi, hem i soemaot we fasin blong hem i stret, mo we hem i stap mekem olgeta man we oli bilif long Jisas, oli stret man long fes blong hem. 27?Be mifala ol laen blong Isrel, olsem wanem nao long ol tok flas blong mifala? ?I gat sam samting i stap we bambae mifala i save tok flas from? !Nogat! ?Be wanem samting i save blokem ol tok flas blong mifala? Fasin ya we mifala i stap obei long Loa ya, hem i no save blokem. Fasin ya we mifala i bilif, hem nomo i save blokem, 28from we yumi faenemaot finis we God i no save talem se ol man oli stret man long fes blong hem long fasin ya we oli stap obei long Loa ya. Hem i stap mekem ol man oli stret man long fes blong hem from we oli bilif long Jisas. 29Sipos i no olsem, hemia i min se God i God blong ol laen blong Isrel nomo, mo mifala nomo i save bilif long hem. Be i no olsem nating. Hem i God blong yufala tu we yufala i no laen blong Isrel, mo yufala tu i save bilif long hem. 30God, hem i wan nomo, mo i stap mekem mifala i stret man from we mifala i bilif long Jisas Kraes, mo i stap mekem olsem nomo long yufala tu. 31?Be olsem wanem long Loa ya nao? ?Fasin ya blong bilif blong yumi i mekem yumi ting rabis long hem? !Nogat! !I no olsem! Yumi stap mekem Loa ya i wok long prapa fasin blong hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\