ROM 4

1?Ebraham ya we i stamba blong ol bubu blong mifala bifo, bambae yumi tokbaot hem olsem wanem? ?Hem i faenem wanem samting, long laef blong hem? 2Hem i faenem we God i mekem hem i stret man long fes blong hem, be i no from ol gudfala fasin we hem i mekem. Sipos i from ol gudfala fasin we hem i mekem, bambae hem i save tok flas long fes blong God from. Be hem i no save tok flas olsem, 3from we Baebol i talem se, “Ebraham i bilif long God, mo from we hem i bilif olsem, God i luk hem se hem i wan stret man long fes blong hem.” 4Man we i mekem gudfala wok, hem i mas gat pei blong hem. Be pei ya blong hem, hem i no olsem wan samting we God i givim nomo long hem. Pei ya, man ya i hadwok from. 5Be long man we i no mekem ol gudfala wok, be i bilif se God i save mekem ol man nogud oli stret man long fes blong hem, i olsem we God i givim wan samting long hem. God i save luk hem se hem i wan stret man, from we hem i bilif olsem. 6Mo King Deved bifo, hem tu i tok olsem. Hem i talem se man we God i luk hem se hem i wan stret man long fes blong hem, man ya i save harem gud, be i no from ol gudfala fasin we hem i mekem. 7Hem i talem se, “Man we God i fogivim hem, mo i tekemaot ol sin blong hem, hem i save harem gud. 8Man we God i no makem ol sin blong hem, hem i save harem gud.” 9I no ol man ya nomo we oli sakomsaes finis, we oli save harem gud olsem, nogat. Ol man we oli no sakomsaes yet, olgeta ya tu oli save harem gud olsem. Yumi stap talem tok ya blong Baebol, we i talem se, “Ebraham i bilif long God, mo from we hem i bilif olsem, God i luk hem se hem i stret man long fes blong hem.” 10?Be samting ya i kamtru long Ebraham long wetaem? ?I kamtru fastaem, taem hem i no sakomsaes yet, no biaen, taem hem i sakomsaes finis? Samting ya i kamtru fastaem, i no kamtru biaen. 11Hem i sakomsaes biaen. Mo taem hem i sakomsaes, hemia i wan saen long hem blong soemaot we taem hem i no sakomsaes yet, be God i luk hem se hem i wan stret man, from we hem i bilif long hem. From samting ya, Ebraham i stamba blong olgeta we oli no sakomsaes, be oli bilif long God, nao God i stap luk olgeta se oli stret man, from we oli bilif long hem olsem. 12Be Ebraham i stamba blong mifala ya tu we mifala i sakomsaes finis. Be hemia i no from we mifala i sakomsaes nomo, i from we mifala i stap folem sem fasin nomo blong bilif we stamba blong mifala ya i folem bifo, long taem we hem i no sakomsaes yet. 13Nao God i mekem promes long Ebraham, mo long olgeta we oli kamaot biaen long hem, se bambae wol ya i blong hem. Be hem i no mekem promes ya from we Ebraham i stap mekem ol samting we Loa blong Moses i talem, hem i mekem from we Ebraham i bilif long hem, nao hem i luk Ebraham se hem i wan stret man long fes blong hem. 14Be sipos God i givim promes ya long olgeta ya nomo we oli stap mekem ol samting we Loa ya i talem, hemia i min se bilif blong ol man i blong nating nomo, mo promes blong hem tu bambae i foldaon. 15Loa ya i stap tekem kros blong God i kam. Be sipos i no gat loa i stap, bambae i no gat man i save brekem loa tu. 16Be Ebraham i bilif long God, mo God i givim promes ya long hem, blong promes ya bambae i stanap long gladhat blong God nomo, mo blong i kasem olgeta man we oli laen blong Ebraham. Promes ya i no blong mifala ya nomo we mifala i laen blong Isrel, we mifala i stap mekem ol samting we Loa ya i talem, i blong yumi evriwan we yumi bilif long God olsem we Ebraham i bilif long hem. Ebraham i stamba blong yumi evriwan, 17olsem we God i talem long Baebol se, “Mi mi mekem we yu yu stamba blong ol man blong plante ples.” God ya we Ebraham i bilif long hem, hem i save mekem ol ded man oli laef bakegen, mo i save mekem ol samting we oli no stap, oli kamtru, nao oli stap. Mo long fes blong hem, promes ya we hem i mekem wetem Ebraham, hem i stap stanap yet. 18Long taem we plante samting i save spolem tingting blong Ebraham, hem i stap bilif yet long God, mo tingting blong hem i stap strong yet long hem. Nao hem i kam stamba blong ol man blong plante ples, olsem we God i talem long Baebol se, “Ol laen blong yu bambae oli kam plante olsem ol sta.” 19Long taem ya, hem i gat klosap wan handred yia blong hem. Mo taem hem i tingbaot we hem i olfala, we bodi blong hem i slak finis, mo we Sera tu i olfala finis, i no save karem pikinini, be bilif blong hem i no kam slak. 20Tingting blong hem i no seksek long promes blong God, bilif blong hem i stap strong long hem, nao hem i kasem paoa from we hem i stap bilif olsem. Nao hem i leftemap nem blong God, 21from we i savegud we bambae God i save mekem olgeta samting we hem i promes blong mekem. 22Mo from we hem i bilif long God olsem, Baebol i talem se, “God i luk hem se hem i wan stret man long fes blong hem.” 23Be tok ya we i talem se, “God i luk hem se hem i wan stret man,” i no blong kasem Ebraham nomo, 24i blong kasem yumi tu. God i givim Jisas ya we i Masta blong yumi, blong hem i ded from ol sin blong yumi, mo blong i laef bakegen, blong mekem se yumi kam stret man long fes blong God. Mo sipos yumi bilif long God, se hem i mekem Jisas i laef bakegen, bambae God i luk yumi se yumi stret man long fes blong hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\