ROM 5

1Nao from we yumi bilif long God, hem i luk yumi se yumi stret man finis long fes blong hem, mo from samting ya, yumi gat pis wetem hem. Masta ya blong yumi Jisas Kraes, hem i putum pis ya long yumi. 2Mo from we yumi bilif long hem, hem i tekem yumi i kam long laef ya we yumi stap long hem naoia, we oltaem God i stap givhan long yumi long gladhat blong hem. Nao yumi glad tumas, from we yumi stap tingbaot se bambae yumi kasem ol gudgudfala fasin blong hem. 3Mo taem yumi kasem hadtaem, yumi save glad, from we yumi save we hadtaem i stap mekem yumi strong, nao yumi save mekem tingting blong yumi i longfala. 4Nao taem yumi mekem tingting blong yumi i longfala, God i save glad long yumi. Mo taem hem i glad long yumi, hemia i save mekem tingting blong yumi i stap moa long hem. 5Mo taem tingting blong yumi i stap strong long hem, yumi no save harem nogud, from we oltaem hem i stap mekem yumi save we hem i lavem yumi. Tabu Spirit ya we hem i givim finis long yumi, hem i stap mekem yumi save samting ya long hat blong yumi. 6Long taem ya we yumi no gat paoa yet blong kam stret man long fes blong God, stret long taem we God i makem, Kraes i ded blong sevem ol man nogud. 7Sipos wan man i ded blong sevem wan stret man, hemia wan strong samting ya. Maet i gat sam man we oli save ded blong sevem wan gudfala man. 8Be God i lavem yumi tumas, mo i soemaot samting ya long yumi long fasin ya we Kraes i ded blong sevem yumi, long taem ya we yumi stap mekem i nogud yet. 9Mo from we blad blong Kraes i ron, God i mekem yumi kam stret man finis long fes blong hem. Mo from we Kraes i ded olsem, i klia moa, se God bambae i no jajem yumi, bambae hem i sevem yumi. 10Fastaem yumi ol enemi blong hem, be from we Pikinini blong hem i ded, hem i mekem yumi kam ol fren blong hem. Mo naoia, we yumi kam fren blong hem finis, i klia moa, se from we Kraes i laef, bambae God i sevem yumi. 11Be i no finis long ples ya tu. Jisas Kraes ya we i Masta blong yumi, we i mekem yumi kam fren blong God, hem i stap mekem we oltaem yumi glad tumas from ol samting we God i mekem. 12Bifo olgeta, wan man nomo i statem fasin blong sin long wol ya. Mo from we hem i mekem sin, hem i ded. Be frut blong samting ya, hemia we ol man oli stap ded, from we olgeta oli mekem sin. 13Nao i kam kasem taem we God i putum Loa blong hem, ol man long wol oli stap mekem sin, be God i no stap tingbaot ol sin blong olgeta, from we hem i no putum Loa ya yet. 14Be i stat long taem blong Adam, i kam kasem taem blong Moses, ol man oli stap ded. Nating we sam man oli no mekem sin long sem fasin we Adam i mekem, we hem i brekem tok blong God, be olgeta evriwan oli stap ded. Nao Adam ya, hem i olsem pija blong narafala man ya Jisas, we i kam biaen. 15Be tufala i no sem mak, from we sin ya we Adam i mekem i no olsem presen we God i givim i kam nomo long yumi. Yes, i tru we sin ya we wan man nomo i mekem, hem i wan bigfala samting, we ol man oli stap ded from. Be gladhat blong God blong givhan long ol man, hem i bigfala moa. Mo presen ya blong hem we hem i stap givim nomo i kam, we wan man nomo Jisas Kraes i tekem i kamtru long ol man long gladhat blong hem, hem tu i bigfala moa. 16Mo presen ya we God i givim, hem i no sem mak wetem frut blong sin ya we man ya bifo i mekem. Presen ya i bigfala moa. Biaen long sin ya we Adam i mekem bifo, God i jajem hem se, “Yu yu mekem i no stret, yu mas panis.” Be biaen long plante sin we ol man oli mekem, God i givim presen ya long ol man long gladhat blong hem nomo, we i talem long olgeta se, “Long fes blong mi, yufala i stret nomo, yufala i save go fri.” 17I tru we long sin ya blong wan man nomo, man ya i mekem we ol man oli stap ded. Be i tru tu we ol samting we God i mekem long wan man nomo Jisas Kraes, hem i bigfala moa. Long Jisas Kraes, God i stap givhan gud long ol man long gladhat blong hem. Hem i givim presen blong hem i go nomo long olgeta, we i talem se, “Yufala i stret man long fes blong mi.” Mo ol man ya bambae oli joen long Kraes long laef blong hem we oli win oltaem. 18Mo bakegen, sin ya we wan man nomo i mekem, hem i mekem we God i jajem ol man se oli mekem i no stret, oli mas panis. Mo long sem fasin, stret samting ya we wan man nomo i mekem, hem i mekem we God i talem se ol man oli save go fri, oli save laef. 19Nao from we wan man nomo i no obei long God, olgeta man oli kam man nogud. Be long sem fasin, from we wan man nomo i obei long God, God i mekem we plante man oli kam stret man long fes blong hem. 20Taem we God i putum Loa, Loa ya i mekem we fasin nogud i kam bigwan moa long ol man. Be taem we fasin nogud i kam bigwan moa, God i stap givhan long ol man antap moa bakegen, long gladhat blong hem. 21Mo olsem we fasin blong mekem sin i stap holem ol man, i stap mekem olgeta oli stap ded, be God tu i stap holem ol man, nao hem i stap givhan long olgeta long gladhat blong hem, i stap mekem we olgeta oli kam stret man long fes blong hem. Long fasin ya, hem i stap joenem yumi long Jisas Kraes, Masta blong yumi, blong givim laef ya long yumi we i no save finis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\