1 Korɩntɩ 1

1Maa Pɔɔl a Nãaŋmɩn na bʋɔl a wʋ bɔfʋ pɔ ɩka n ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa nɩ a sɩ yɛbɛ Sosetenesɩ, 2lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a yɩn na puoro a Nãaŋmɩn be a Korɩntɩ tẽe pɔ. A yɩn na oo be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ na yɩ ɩ a wʋ nɩ chɛchɛsɩ lɔ̃ɔn a bala na be jie jaa na bʋɔlɔ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor na ɩ a sɩn nɩ a ba jaa Soro. 3Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃ a be a yɩ sɛ̃. 4N ma puor Nãaŋmɩn yãan kʋ yɩ bojũu wʋ wɩ̃ɛ yɩ naa tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 5A wʋ jũu lɛ yɩ le yele a jaa pɔ, a yɩ 'yɛrbie nɩ a yɩ bɔ̃ɔfʋ a jaa pɔ, 6bojũu a Kɩrɩsɩto dãasɩɛ sɩn di, yɩ sɔɔn de. 7A lɛ jũu, yaa faa a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ, na yɩ pãa mʋ̃ɔ nɩbir chɛlɛ a lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na lɛ lɩɛb wa. 8Wʋn 'yɔ̃ɔ yɩn ɩ̃kpɩ̃ɛn tɩ tãn a baaraa, ka yɩ kʋ̃ tara chɛfʋ ɛ, tɩ tãn a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa bɩbir. 9A Nãaŋmɩn nyã na bʋɔl yɩ wa lɔ̃ɔn a wʋ Bie Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ. 10N yɛɛr, n den a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor naa sʋɔrɔ nɩ yɩ ɩka yɩ jaa yɩ ta ŋma dẽdẽ ka ootaa be a yɩ pɔ ɛ, a lɛ na vɛ̃ naa ka yɩ pãa tara nɛbʋ̃'yen nɩ tɩɛr bʋ̃'yen. 11N yɛɛr, nɩbɛ bamɩne na yi a Kɩloe yir wa man kʋ ma ɩka nɛchɩrɛ ben a yɩ chara pɔ. 12A lɛ par lɛ ɩka, a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ma 'yɛr ɩka, Pɔɔl lɛ maa turo, ka ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr, Apolosɩ lɛ maa turo, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr, Sɩfasɩ lɛ n turo, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr ɩka, Kɩrɩsɩto lɛ n turo. 13A Kɩrɩsɩto ŋman dẽdẽme bɩɩ? Pɔɔl lɛ ba kpa a daa ju bɩɩ? Bɩɩ Pɔɔl yuor lɛ yɩ son a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ? 14N pʋɔ pɛl naa ɩn ba so a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ, ka ala ba ɩ Kɩrɩsɩpusɩ nɩ Gayus tɛɛ ba lɛ ɛ, 15ka nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛr ɩka maa yuor lɛ n son yɩ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ. 16Ɔ̃ɔ, n mɩ dɔ̃ɔ so a Sɩtɛfanas nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. A anyã puor n ba tɩɛr nɩrɛ jaa ɩn lɛ so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ. 17Bojũu Yesu Kɩrɩsɩto ba tʋ̃ ma ɩka n tɩ suoro nɩbɛ Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ, tɩchɛ n tɩ mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ na ba ɩ nɩsaal yɛ̃ 'yɛr ɛ. Ka a Kɩrɩsɩto kũu wʋn kpi a daa taa ɩ pɔrɔ ɛ. 18Bojũu a daa 'yɛr ɩn dãbol 'yɛr kʋ a bala na wɛrɛ, tɩchɛ a ɩn Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ kʋ a sɩn bala na nyɛ a faafʋ. 19Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Ɩn sɔ̃ɔ naa a yɛ̃ dẽme yɛ̃ bar, naa bʋ̃bʋr a bɔ̃ɔfʋ dẽme bɔ̃ɔfʋ bar." 20Nyɩnɛ lɛ a yɛ̃ dẽme be? Nyɩnɛ lɛ a bɔ̃ɔfʋ sʋɔ be? Nyɩnɛ lɛ chɩbɛ dẽme mɩ be a dɩna? A ba ɩ Nãaŋmɩn lɩɛb a wɛr nyã yɛ̃ a wʋ ɩ jɔl ɛ? 21Bojũu a Nãaŋmɩn yɛ̃ kʋ vɛ̃ ka a wɛr de a wʋ yɛ̃ bɔ̃ɔn wʋ ɛ, Nãaŋmɩn pʋɔ pɛl naa nɩ a jɔl mʋɔl ban mʋɔl ka a na faa a bala na sɔɔ de. 22A Juu nɩbɛ ma bʋɔrɔ naa nɛ'maa yele, ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, mɩ bʋɔrɔ yɛ̃. 23Tɩchɛ sɩn mʋɔl naa Yesu Kɩrɩsɩto ban kpa a daa ju, ka a ɩ gbɛr bãrfʋ kʋ a Juu nɩbɛ tɩ mɩ ɩ jɔl yele kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 24Tɩchɛ a bala a Nãaŋmɩn na lɔ̃ɔ bʋɔl a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ nɩ a Nãaŋmɩn yɛ̃. 25Bojũu Nãaŋmɩn jɔlʋ̃ ɩn yɛ̃ gar a nɩrɛ yɛ̃, ka a Nãaŋmɩn balfʋ tara kpɛ̃ɔ gar a nɩrɛ kpɛ̃ɔ. 26N yɛɛr, yɩ tɩɛr a lɛ yɩn dɔ̃ɔ be tɩ a Nãaŋmɩn wa bʋɔl yɩ, nɩsaal kaafʋ pɔ, a yɩ yɔɔ ba dɔ̃ɔ ɩ yɛ̃ dẽme ɛ, a yɩ yɔɔ ba dɔ̃ɔ ɩ yuor dẽme ɛ, yaa ɩ nãmɩne bibiir ɛ. 27Tɩchɛ Nãaŋmɩn ir naa a wɛr nyã jɔl bon 'yɔ̃ɔn a yɛ̃ dẽme vɩ̃, Nãaŋmɩn lɛ ir naa a wɛr nyã bʋ̃balaa na wʋ 'yɔ̃ɔn a kpɩ̃ɛn dẽme vɩ̃. 28Nãaŋmɩn ma ir naa a wɛr bon ba 'yɔ̃ɔnaa, a ala a nɩbɛ na kaara pɔrɔ, nɩ a nɩbɛ bala gba nɩrɛ jaa na ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, wʋ ɩ naa nɩtɔ̃ ka a bon 'lɔ a wɛr na 'yɔ̃ɔnɔ̃ ka wʋ ɩ pɔrɔ, 29ka nɩrɛ jaa taa bʋɔrɔ yuor a wʋ niem ɛ. 30A wʋ jũu lɛ yɩ be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, 'lɔ lɛ ɩ a yɛ̃ yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ kʋ sɩ, na wʋ ɩ a sɩ torfʋ nɩ chɛchɛ nɩ a faafʋ. 31A lɛ jũu, nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Vɛ̃ ka a 'lɔ na bʋɔrɔ yuor, wʋ bʋɔrɔ a yuor a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\