1 Korɩntɩ 10

1Bojũu n ba bʋɔrɔ ɩka a yele nyã wʋ sɔɔl yɩ ɛ, n yɛɛr. A julõjuur dɔ̃ɔ geru pɔɔ a sɩ sãakpãmɩne ba jaa ka ba jaa tɩ kpɛ a man jɩɛ pɔ gɔ̃ɔ. 2Ba jaa tun a Mosesɩ puor ka a julõjuur geru pɔɔ ba, a ba tɩ kpɛ a man jɩɛ gɔ̃ɔ. 3Ba jaa lɛ di a Nãaŋmɩn Sɩɛ bʋ̃dibʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃, 4na ba nyũ a Nãaŋmɩn Sɩɛ bʋ̃nyũ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃, bojũu ba jaa nyũn yi a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ̃nɔ̃ na dɔ̃ɔ ɩ a kʋsɩr pie 'mataa chiine ba, a kʋsɩr pie 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto. 5A anyã a jaa pɔ, tɩ Nãaŋmɩn pʋɔ ba pɛl ba ɛ, na wʋ nyɛ suur kʋn ba, ka a ba kũn yɛ̃yɛl be a mɔgɔ̃ɔ pɔ. 6Pʋ̃pãanyã, a yele anyãna ɩn kpãafʋ gã, ɩka sɩ taa de a sɩ tɩɛr 'yɔ̃ɔ yelbier pɔ ɛ, nɩtãa lɛ ban dɔ̃ɔ ɩ ɛ. 7Yɩ taa puoro tɩbɛ nɩtãa lɛ a bamɩne na dɔ̃ɔ puor a tɩɩ ɛ, nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "A nɩbɛ jɛ̃n na ba di na ba nyũ, tɩ pãa ir sɛ bɩ̃nɛ." 8Yɩ taa vɛ̃ nɛ ka sɩ wa sɛ̃nɛ nɩtãa lɛ a bamɩne na dɔ̃ɔ sɛ̃ kaar ɛ. A ba nɩbɛ turo lɩjaata (23,000) dɔ̃ɔ lo kpi bɩbir bʋ̃'yen. 9Yɩ taa vɛ̃ nɛ ka sɩ wa bɛɛrɛ a sɩ Soro kaara nɩtãa lɛ a bamɩne na dɔ̃ɔ ɩ, a wʋ vɛ̃ ka a waba dʋ̃ ba kʋ ɛ, 10na yɩ taa vʋ̃ nɛɛr 'yɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ, nɩtãa lɛ a bamɩne na dɔ̃ɔ vʋ̃n wʋ a nɛɛ ka wʋ vɛ̃ ka kũu malaka wa sɔ̃ɔ ba jaa. 11A yele anyãna pɔɔ ba naa, naa ɩ kpãafʋ gã, ka ba sɛb bin ka a na ɩ kpãafʋ kʋ sɩ. Bojũu a ber baaraa gbʋrɔ sɩ naa. 12A lɛ jũu, ala ɩ fʋ tɩɛr ɩka fʋ bɔ̃ɔn ara, bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, na fʋ taa lo ɛ. 13Bɛɛrkaa tuo jaa ba wa a yɩ sɛ̃, ka a ba ɩ a ala mɩn ma wa a nɩrɛ jaa sɛ̃ lɛ ɛ. Nãaŋmɩn ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ, wʋ kʋ̃ sɔɔ ka a bɛɛrkaa tuo 'lɔ yɩn kʋ̃ tʋ̃ɔ ɛ, wa nyɔɔ yɩ ɛ. Tɩchɛ bɛɛrkaa wa nyɔɔ yɩ, wʋn wiil yɩn a sɔr ka yɩ tu yi, na yɩ tʋ̃ɔ ara. 14A lɛ jũu n taa Yesu turbo, yɩ taa ɩrɛ wa puoro tɩbɛ ɛ. 15N bɔ̃ɔn naa yɩn ɩ yɛ̃ dẽme ka n 'yɛrɛ a nɩtɔ̃ kʋrɔ yɩ, yɩn mɩ̃ɛ yɩ pɛkaa a lɛ ɩn 'yɛr. 16A ŋmele 'lɔ sɩn ma de puor a Nãaŋmɩn yãan, a Yesu kũu bʋ̃diir sɔ̃ɔ ma vɛ̃n ka sɩ lɔ̃ɔ põ a Yesu Kɩrɩsɩto jɩ̃ɩ. Ka a paanʋ̃ɔ 'lɔ sɩ mɩn ma ŋma, ma vɛ̃ ka sɩ lɔ̃ɔ põ a Yesu Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn. 17Bojũu paanʋ̃ɔ bʋ̃'yen tɛɛ lɛ, sɩn sɔɔ waa tɩ sɩ ɩn ɩ̃gãn bʋ̃'yen, sɩ jaa lɛ a paanʋ̃ɔ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ ma ta. 18Yɩ tɩɛr kaa a Isɩral nɩbɛ pɔ. A ba ɩ a bala na ma di a Nãaŋmɩn bɔɔrlo bomo ma pʋɔn a bɔɔr lofʋ jie ɛ? 19N pãa 'yɛrɛ na ɩka a bomo ban lon bɔɔr kʋ a tɩɩ ɩn bon bɩɩ a tɩɩ ɩn bon? 20Kai, tɩchɛ a bɔɔrlo bomo ala a tɩbɛ dẽme na ma lon a ba bɔɔr, a sɩdɛbɛ lɛ ba ma lon a bɔɔr kʋ a ba ɩ Nãaŋmɩn lɛ ɛ, ala lɛ so n ba bʋɔrɔ ɩka yɩ 'matãan a sɩdɛbɛ ɛ. 21Yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lɔ̃ɔn a sɩ Soro nyũn a wʋ ŋmele, tɩ lɛ lɔ̃ɔn a sɩdɛbɛ nyũn a ba ŋmele ɛ. Yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lɔ̃ɔn a sɩ Soro a wʋ bʋ̃diir difʋ jie, tɩ lɛ 'mataa lɔ̃ɔn a sɩdɛbɛ bʋ̃diir difʋ jie go ɛ. 22Sɩ bʋɔrɔ naa ɩka a ɩrɛ a sɩ Soro nyuur bɩɩ? Bɩɩ sɩn lɛ tara kpɛ̃ɔ gar wʋ? 23Yɩ ma 'yɛr ɩka, saa chire yele jaa maalfʋ ɛ. Tɩchɛ a ba ɩ yele a jaa lɛ vɩɛlɛ maalfʋ ɛ. Yele jaa ba chire ɛ, tɩchɛ a ba ɩ yele jaa lɛ sʋ̃nɔ̃ ɛ. 24Nɩrɛ jaa wʋ ta bʋɔrɔ a wʋ mɩ̃ɛ tɛɛ vɩla ɛ, tɩchɛ wʋ mɩ ma bʋɔrɔ a wʋ taaba vɩla. 25Nʋ̃n jaa ban daara a daa pɔ, fʋ̃ʋ wa da ɔɔrɔ ta sʋʋr ɛ, ka a taa ɩ fʋ tɩɛr ɛ. 26Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A sɩ Soro lɛ so a tẽe nɩ bon jaa na be a pɔ." 27Ala ɩ nɩrɛ ba ɩ Yesu turo ɛ, wa maal bʋ̃diir bʋɔl fʋ, a fʋ bʋɔrɔ a chenfʋ, fʋ̃ʋ wa chen, bon jaa wʋn wa bin a fʋ niem, dire, ta sʋʋr ɛ, ka a taa ɩ fʋ tɩɛr ɛ. 28Tɩchɛ ala ɩ nɩrɛ wa 'yɛr kʋ fʋ ɩka tɩɩ nʋ̃n lɛ, ta lɛ di a bʋ̃diir ala ɛ, a fʋ̃ʋ nɩ a nɩnyɩnɛ tɩɛr jũu. 29A nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr kʋ fʋ tɩɛr lɛ n 'yɛrɛ, a ba ɩ fʋ̃ʋ tɩɛr ɛ. Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ nɩbɛ na jɛ̃ kporo ma nɩ a maa mɩ̃ɛ so fʋ? 30Ala ɩ n puor Nãaŋmɩn yãan 'yɔ̃ɔ a bʋ̃diir ala ɩn dire, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ nɩrɛ na lɛ kporo ma a bon ɩn puor Nãaŋmɩn yãan tɩ dire? 31A lɛ jũu ka yɩ nyuro na bɩɩ yɩ dire naa, bon jaa yɩn maala, yɩ maala a jaa kʋrɔ Nãaŋmɩn tɩɩr. 32Yɩ taa wa maala ka ɩ̃sʋɔ jaa wa bãr lo ɛ, ka Juu nɩrɛ lɛ bɩɩ waa ɩ Juu nɩrɛ ɛ, bɩɩ a Nãaŋmɩn puorbo ɛ. 33Lɛ gba lɛ n mʋɔrɔ naa maala pɛlɛ nɩrɛ jaa pʋɔ yele a jaa pɔ. Bojũu n ba bʋɔrɔ a maa mɩ̃ɛ vɩla ɛ, tɩchɛ a lɛ mɩ na ɩ vɩla kʋ a nɩyɔɔ ka ban tʋ̃ɔ nyɛ faafʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\