1 Korɩntɩ 11

1Yɩ kaara ma na yɩ turo nɩtãa lɛ ɩn mɩ na kaara a Yesu Kɩrɩsɩto naa turo wʋ. 2N ma kpir yɩn jaa a lɛ yɩn chɛnɛ tara a n tɩɛr na yɩ turo a yele ala a jaa ɩn dɔ̃ɔ wiil yɩ. 3Pʋ̃pãanyã n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔn ɩka, daba jaa ju lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto, ka a pɔɔ jaa ju mɩ ɩ a wʋ sɩrɛ, ka a Yesu Kɩrɩsɩto ju mɩ ɩ Nãaŋmɩn. 4Daba jaa wa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn bɩɩ 'yɛrɛ Nãaŋmɩn 'yɛr tɩ na wʋ pɔɔ a ju wʋ 'yɔ̃ɔn a ju vɩ̃. 5Ka pɔɔ jaa mɩ wa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn bɩɩ 'yɛrɛ Nãaŋmɩn 'yɛr tɩ mɩ ba pɔɔ a wʋ ju mɩ 'yɔ̃ɔn a ju vɩ̃, a kaara fɩka wʋ põn jukpãakpol. 6Ala ɩ a pɔɔ kʋ̃ pɔɔ a ju ɛ, wʋ ŋma a ju, ala ɩ a mɩ ɩn vɩ̃ pɔɔ na põ jukpãakpol wʋ ma pɔɔ a ju. 7Daba ba sɛɛ ɩka wʋ pɔɔ a wʋ ju ɛ, bojũu 'lɔ lɛ nyɛtãan a Nãaŋmɩn nɩ a wʋ tɩɩr. Tɩchɛ ka a pɔɔ mɩ ɩ a sɩrɛ tɩɩr. 8Bojũu daba baa dɔ̃ɔ yi a pɔɔ pɔ ɛ, tɩchɛ pɔɔ lɛ dɔ̃ɔ yɩ a daba pɔ. 9Nãaŋmɩn mɩ ba dɔ̃ɔ mɛ daba pɔɔ jũu ɛ, tɩchɛ wʋ mɛn pɔɔ daba jũu. 10A nɩtɔ̃nɔ̃ jũu nɩ a malakasɩ jũu, a pɔɔ sɛɛn ɩka wʋ tara a tʋ̃ɔfʋ jɩ̃nɛ a wʋ ju pɔ. 11A sɩ Soro 'yɔ̃ɔ, pɔɔ ba so wʋ mɩ̃ɛ ɛ, daba mɩ ba so wʋ mɩ̃ɛ ɛ. 12Bojũu daba pɔ lɛ a pɔɔ yi, ka pɔɔ mɩ ma dɔɔ daba. Tɩchɛ a yele a jaa yin Nãaŋmɩn sɛ̃. 13Yɩn mɩ̃ɛ yɩ pɛkaa. A sɛɛn ka pɔɔ na sʋɔrɔ Nãaŋmɩn tɩ ba pɔɔ a ju bɩɩ? 14A befʋ nyãna mɩ ba wiil yɩ ɩka ala ɩ daba mɩ tur jukɔɔl, a ɩn vɩ̃ kʋ wʋ ɛ? 15Tɩchɛ ala ɩ pɔɔ lɛ wa bar a wʋ jukɔɔl ka a wooro a ba ɩ wʋ danʋ̃ɔ lɛ ɛ? Bojũu Nãaŋmɩn lɛ kʋ wʋ a jukɔɔl ka a ɩ a wʋ bʋ̃pɔɔraa. 16Ala ɩ nɩrɛ wa chɩrɛ na a yele anyãna, sɩn nɩ a Nãaŋmɩn puorbo ba lɛ tara yele jaa go ɛ. 17A ala na tu ka ɩn wiil yɩ, tɩ n kʋ̃ tʋ̃ɔ dãn yɩ ɛ, bojũu a yɩ lɔ̃ɔ taa ma maal yɩn dɛɛr gar a vɩla. 18A yeldɔ̃ɔ nɩ nyã, n wõn ɩka yɩn ma wa lɔ̃ɔ taa na puor, yɩ ma ooro nɩ taa, ka n sɔɔ de ɩka, a lɛ ben be sɩrɛ jaa. 19A sɛɛ naa ka tɛɛ taa na be a yɩ pɔ, ka a wiil buor sʋɔ na sɔɔ Nãaŋmɩn. 20Yɩn ma wa lɔ̃ɔ taa, a ba ɩ a Yesu kũu bʋ̃diir lɛ yɩ ma dire ɛ. 21Bojũu yɩn ma wa dire, ɩ̃sʋɔ jaa ma bʋ̃n dire na yɩ maa gu taa ɛ. Ka a bamɩne ma wa jɛ̃n kɔ̃, tɩchɛ ka a bamɩne mɩ ma nyũ buu. 22A mɔ̃ yaa tara yie yɩn na ma di tɩ nyũ a be ɛ? Bɩɩ yɩ kaara naa a Nãaŋmɩn puorbo pɔrɔ na yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na ba tara bon jaa vɩ̃? N 'yɛr bo kʋ yɩ? A mɔ̃ n dãn yɩ nɩ a yele nyã ɔ? N kʋ̃ ɩ lɛ ɛ! 23Bojũu a wiilfʋ 'lɔ ɩn nyɛ yi a sɩ Soro sɛ̃, lɛ mɩ lɛ ɩn wiil yɩ. A tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃ jaa ban na gar yɔ̃ɔ a sɩ Soro Yesu, wʋ den a paanʋ̃ɔ, tɩ puor Nãaŋmɩn yãan. 24Wʋn wa puor Nãaŋmɩn yãan baar, wʋ ŋmaan a paanʋ̃ɔ tɩ 'yɛr, "Nyã lɛ ɩ a n ɩ̃gãn na wʋ kʋ yɩ, yɩ ma maala a nɩtɔ̃nɔ̃ tɩɛrɛ nɩ ma." 25A lɛ nɩ wʋ ju lɛ ban wa di baar, wʋ den a ŋmel nyuraa na wʋ 'yɛrɛ, "A dãa na be a ŋmele nyãna pɔ lɛ ɩ a n jɩ̃ɩ a Nãaŋmɩn na de bin a nɛtɩr paalaa, yɩ ma maala a nɩtɔ̃nɔ̃ yɩn ma wa nyuro na yɩ tɩɛrɛ nɩ ma." 26Sɔ̃ɔ jaa yɩn ma wa ɔɔrɔ a paanʋ̃ɔ nyãna, na yɩ nyuro nɩ a ŋmele nyãna, yɩ mʋɔlɔ 'yɛrɛ a sɩ Soro kũu 'yɛr tɩ tãn a wʋ waa daar. 27A lɛ jũu, nɩrɛ nyã na ɔɔrɔ a paanʋ̃ɔ nyã, na wʋ nyuro nɩ a ŋmele nyã nɩ ba bãma, wʋ maal yelbier nɩ a sɩ Soro ɩ̃gãn nɩ a wʋ jɩ̃ɩ. 28Nɩrɛ jaa wʋ ma bɛɛr a wʋ mɩ̃ɛ kaa tɩ pãa 'wɔb a paanʋ̃ɔ nyã, na wʋ nyũn a ŋmele nyã. 29Bojũu nɩrɛ jaa na ɔɔrɔ na wʋ nyuro tɩ ba bɔ̃ɔn ɩka a sɩ Soro ɩ̃gãn lɛ ɛ, wʋ 'wɔb nyũn 'yɛr tɔɔrfʋ 'yɔ̃ɔ a wʋ mɩ̃ɛ. 30Ala lɛ so ka a yɩ yɔɔ bal na yɩ bɩɛrɛ, ka a yɩ yɔɔ jie mɩ kpire. 31Ala ɩ sɩ tɔɔr a sɩ mɩ̃ɛ 'yɛr, a sɩ Soro kʋ̃ lɛ tɔɔr a sɩ 'yɛr go ɛ. 32A sɩ Soro wa tɔɔr a sɩ 'yɛr, toor lɛ wʋ tɔɔ sɩ, na wʋ taa wa lɔ̃ɔ sɔ̃ɔn sɩ nɩ a bala na ba puoro ɛ. 33A lɛ jũu, n taa Yesu turbo, yɩn ma wa lɔ̃ɔnɔ̃ taa ɩka yɩ di, yɩ ma gu taa. 34Ala ɩ kɔ̃ kʋrɔ na ɩ̃sʋɔ, wʋ ma di be a wʋ yir, ka a yɩn wa lɔ̃ɔ taa dire, a ta wa ɩ Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ kʋ yɩ ɛ. Maa wa tʋ̃ɔ tɩ, ɩn man yɩ naa a ala na chɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\