1 Korɩntɩ 12

1Pʋ̃pãanyã, n yɛɛr, n ba bʋɔrɔ ɩka a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋsɩ yele a sɔɔl yɩ ɛ. 2Yɩ bɔ̃ɔn naa a lɛ daar yɩn dɔ̃ɔ ɩ a tɩbɛ dẽme, a tɩbɛ anyãna na ba tara nyɛvʋr ɛ, tɔɔ yɩn 'yɔ̃ɔ bɛlfʋ pɔ. 3A lɛ jũu, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, nɩrɛ jaa ba be na wa 'yɛrɛ nɩ Nãaŋmɩn Sɩɛ na wʋ 'yɛr ɩka Yesu lɛ wʋ pɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, nɩrɛ jaa mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛr ɩka, Yesu lɛ ɩ a sɩ Soro ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ ba be a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. 4A kʋfʋsɩ tɛɛn taa, tɩchɛ a jaa yin a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃. 5Tʋ̃tʋ̃nsɩ mɩ tɛɛn taa, tɩchɛ a jaa tʋ̃nɔ̃ na kʋrɔ a sɩ Soro. 6Tʋ̃tʋ̃nsɩ tʋ̃fʋ mɩ tɛɛn taa, tɩchɛ a Nãaŋmɩn bʋ̃'yen nyã lɛ tʋ̃nɔ̃ a jaa a nɩbɛ 'yɔ̃ɔ. 7Pʋ̃pãanyã a Nãaŋmɩn den a wʋ Sɩɛ kʋ ɩ̃sʋɔ jaa a wʋn tʋ̃ɔ de sʋ̃ʋn a wʋ taaba. 8Ɩ̃sʋɔ a Sɩɛ bʋ̃'yen nyãna lɛ ma kʋ wʋ a yɛ̃ 'yɛr, na wʋ mɩ kʋ ɩ̃sʋɔ yɛ̃ bɔ̃ɔfʋ, a Sɩɛ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ lɛ kʋrɔ a jaa. 9A Sɩɛ bʋ̃'yen nyã lɛ ma kʋ ɩ̃sʋɔ sɔɔfʋ, na wʋ mɩ kʋ ɩ̃sʋɔ kpɛ̃ɔ, a wʋ sãana nɩ baalsɩ. 10Na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ kpɛ̃ɔ, a wʋ mɩ tʋ̃nɔ̃ nɩ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃, na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ a wʋ tʋ̃ɔ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr, na wʋ mɩ kʋ ɩ̃sʋɔ jʋ̃mɔ̃ a wʋ bɔ̃ɔ a 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɩ a 'lɔ na ba ɩ ɛ, na wʋ mɩ kʋ ɩ̃sʋɔ a wʋ ma tʋ̃ɔ dɩ̃gɩl a 'yɛrsɩ, na wʋ chɛnɛ kʋ ɩ̃sʋɔ mɩ ka wʋ ma tʋ̃ɔ lɩɛb a 'yɛr dɩ̃gɩlsɩ anyãna. 11A anyãna a jaa ɩ naa a Nãaŋmɩn Sɩɛ bʋ̃'yen tʋ̃mɔ̃ lɛ, a wʋ de kʋ ɩ̃sʋɔ jaa a lɛ wʋn bʋɔrɔ. 12A ɩ̃gãn ɩn bʋ̃'yen, bʋ̃yɔɔ na sɔɔ mar mar, a bʋ̃marsɩ anyã na sɔɔ waa, tɩ ɩ̃gãn bʋ̃'yen tɛɛ lɛ wʋ ɩ. Lɛ lɛ a mɩ kaara a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 13Bojũu sɩ jaa son a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, nɩ a wʋ Sɩɛ bʋ̃'yen 'yɔ̃ɔ a ɩ̃gãn bʋ̃'yen pɔ, ka Juu nɩrɛ lɛ fʋ ɩ bɩɩ, faa ɩ Juu nɩrɛ ɛ. Ka gbãgbaa lɛ fʋ ɩ bɩɩ, sumɩne lɛ fʋ ɩ, Nãaŋmɩn den a wʋ Sɩɛ bʋ̃'yen nyã kʋ sɩ jaa. 14Pʋ̃pãanyã a ba ɩ jibʋ̃'yen lɛ a ɩ̃gãn tara ɛ, tɩchɛ jiyɔɔ lɛ wʋ tara. 15Ala ɩ gbɛr wa 'yɛr naa ɩka, n ba ɩ nũu ɛ, a lɛ jũu n ba pʋɔ a ɩ̃gãn pɔ ɛ. A lɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ vɛ̃ a waa ɩ a ɩ̃gãn jie ɩ̃sʋɔ ɛ. 16Ka ala ɩ toor mɩ 'yɛr naa, n ba ɩ nɩbir ɛ, a lɛ jũu n ba pʋɔ a ɩ̃gãn pɔ ɛ. A lɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ vɛ̃ a waa ɩ a ɩ̃gãn jie ɩ̃sʋɔ ɛ. 17Ala ɩ a ɩ̃gãn wʋ jaa ɩn nɩbir, ŋmɩnɛ lɛ wʋn taa ma ɩ wõ 'yɛr? Ka ala ɩ a ɩ̃gãn wʋ jaa mɩ ɩn toor, ŋmɩnɛ wʋn ɩ mɩ wa wõ nyũu. 18Tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ choo taa a jidẽdẽme anyãna ɩ̃sʋɔ jaa a ɩ̃gãn pɔ, a lɛ wʋn bʋɔrɔ ba. 19Ala ɩ a jaa ɩn bʋ̃'yen, nyɩnɛ lɛ a ɩ̃gãn mɩn taa be? 20Jiyɔɔ lɛ be a ɩ̃gãn pɔ, tɩchɛ a wʋ ɩ ɩ̃gãn bʋ̃'yen. 21Ala lɛ so ka a nɩbir kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛr kʋ a nũu, n ba bʋɔrɔ fʋ ɛ. A ju mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛr kʋ gbɛr, n ba bʋɔrɔ fʋ ɛ. 22Yɩ kaa, a ɩ̃gãn jiir ala na ba kpɛ̃mɛ ɛ, ala lɛ sɩ ma mʋ̃ɔ nɩbir kaara. 23A jiir ala sɩn ma tɩɛr ɩka a ba tara 'yɔ̃ɔfʋ ɛ, ala lɛ sɩ ma bɔ̃ɔ kaara. Ka a jiir ala mɩ na ba be yõo yi fʋ ɛ, ala lɛ sɩ ma bɔ̃ɔ chɔɔr. 24Ka a ala mɩ na be a yõo yifʋ, sɩ maa chɔɔr a ala ɛ. Tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ de a jiir anyãna 'mataa a ɩ̃gãn pɔ, na wʋ de 'yɔ̃ɔfʋ kʋ a jiir amɩne na ba dɔ̃ɔ tara ɛ. 25Ka a lɛ na vɛ̃ a dẽdẽme ɩfʋ kʋ̃ lɛ be a ɩ̃gãn pɔ ɛ, tɩchɛ ka a jaa ma sʋ̃nɔ̃ taa. 26Ala ɩ a ɩ̃gãn jie ɩ̃sʋɔ wa bɩɛrɛ naa, a ɩ̃gãn jiir a jaa mɩ ma bɩɛrɛ naa. Ala ɩ a ɩ̃gãn jie ɩ̃sʋɔ jaa mɩ wa nyɛn 'yɔ̃ɔfʋ, a ɩ̃gãn wʋ jaa mɩ ma chɩlɛ naa. 27Pʋ̃pãanyã yɩn lɛ lɔ̃ɔ taa ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn, ka yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɩ a jie ɩ̃sʋɔ. 28A pupuorbiir banyãna pɔ lɛ a Nãaŋmɩn de nie ir a nɩtʋ̃nsɩ, na wʋ lɛ tu ir a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ, na wʋ lɛ tu ir a wʋ wiwiilbe, na wʋ lɛ ir a bala mɩn na tʋ̃nɔ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃, na wʋ ir a bala mɩn na sãana baalsɩ, na wʋ ir bamɩne ka ba sʋ̃nɔ̃ nɩbɛ, na wʋ lɛ ir bamɩne na kaara a tʋ̃mɔ̃, nɩ a bala mɩ na bɔ̃ɔ a kɔkɔɛ dɩ̃gɩlfʋ. 29A mɔ̃ ba jaa lɛ ɩ a nɩtʋ̃nsɩ bɩɩ? Bɩɩ ba jaa lɛ ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ɔ? Ba jaa lɛ ɩ a wiwiilbe ɔ? Ba jaa lɛ ma tʋ̃ɔ tʋ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ bɩɩ? 30Ba jaa lɛ wʋ kʋ a baal sãafʋ bɩɩ? Ba jaa lɛ ma tʋ̃ɔ dɩ̃gɩl a ba kɔkɔɛ ɔ? Bɩɩ ba jaa lɛ ma tʋ̃ɔ a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa lɩɛb ɔ? 31Tɩchɛ yɩ mʋ̃ɔ nɩbir bɔ a kʋfʋsɩ 'lɔ na gar a jaa. Pʋ̃pãanyã, ɩn wiil yɩn a sɔr 'lɔ na gar a jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\