1 Korɩntɩ 14

1Yɩ turo a nʋ̃fʋ sɔr, na yɩ mʋ̃ɔ nɩbir bʋɔrɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋsɩ, na yɩ kaa ir a Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ kʋfʋ, 'lɔ lɛ ɩ. 2Bojũu nɩrɛ 'lɔ na bɔ̃ɔ a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa 'yɛrfʋ nɩrɛ ba lɛ wʋ 'yɛrɛ nɩ ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ wʋ ma 'yɛrɛ nɩ. Yelmɩ̃ɛ nɩrɛ jaa maa bɔ̃ɔ a lɛ wʋn 'yɛrɛ ɛ, Nãaŋmɩn Sɩɛ lɛ wʋ ma de 'yɛrɛ nɩ a yelsɔɔlsɩ. 3Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr, nɩbɛ lɛ wʋ ma 'yɛrɛ kʋrɔ ka ban kpɛ̃mɛ, na wʋ 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɩ̃ɛn na wʋ 'maala ba. 4Nɩrɛ 'lɔ jaa na ma 'yɛrɛ a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa sʋ̃nɔ̃ naa a wʋ mɩ̃ɛ tɛɛ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na 'yɛrɛ Nãaŋmɩn 'yɛr mɩ sʋ̃nɔ̃ naa a Nãaŋmɩn puorbo a ba baa. 5Maa bɔfʋ lɛ ɩka a yɩ jaa yɩ ma tʋ̃ɔ 'yɛrɛ a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa nyã, tɩchɛ lɛ ɩn bʋɔrɔ yɔɔ lɛ ɩka yɩ jaa yɩ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr. 'Lɔ na 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr, gar a 'lɔ na 'yɛrɛ a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa, ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ ba be be na tʋ̃ɔ lɩɛb na wʋ wiil a par kʋ a Nãaŋmɩn puorbo ka a sʋ̃ʋ ba ɛ. 6Pʋ̃pãanyã, n yɛɛr, ala ɩ n ben wa a yɩ sɛ̃, wa dɩ̃gɩl a kɔkɔr baa tɔ̃nɔ̃ lɛ yɩn nyɛ? Ka yelwiilaa kɔ̃ɔ ba lɛ n waan ɛ, bɩɩ bɔ̃ɔfʋ kɔ̃ɔ 'yɛr, bɩɩ Nãaŋmɩn 'yɛr, bɩɩ kpãafʋ 'yɛr kɔ̃ɔ lɛ ɛ? 7De man a bʋ̃ŋmiersɩ kõn, ka wele lɛ bɩɩ kõrõjom lɛ, ŋmɩnɛ lɛ nɩrɛ na ɩrɛ wa bɔ̃ɔ a sʋkpa nyɩnɛ wʋn ŋmiere bɩɩ pɛɛlɛ ala ɩ a ba tara nɛkpɛ̃ɛ nɩ kɔkɔbile ɛ? 8Ala ɩ baa wa pɛɛl wɛraa a jɛɛr 'yɔ̃ɔ ɛ, ŋmɩnɛ lɛ nɩrɛ na ɩrɛ wa bɔ̃ɔ ɩka jɛɛr lo na ba chɔɔr chen? 9Lɛ lɛ yɩn mɩ, a yɩ jãlbir ba wa tʋ̃ɔ 'yɛrɛ a 'yɛrbie ala na tor ɛ, an lɛ na tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a lɛ yɩn 'yɛrɛ par? 'Yɛr vor lɛ yɩn 'yɛrɛ. 10Baal jaa ba be be ɛ, kɔkɔ bʋrsɩ lɛ ba 'yɛrɛ ka a wɛr pɔ, tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa ba be be na ba tara par ɛ. 11Ala ɩ nɩrɛ wa 'yɛrɛ nɩ ma naa a wʋ 'yɛr ka n ba wõ naa ɛ, n ɩn sãan a wʋ sɛ̃ ka wʋ mɩ ɩ sãan a n sɛ̃. 12Lɛ lɛ a yɩn mɩ, yɩ ben mʋ̃ɔ nɩbir bʋɔrɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋsɩ, yɩ mɔ̃ na yɩ nyɛ a kʋfʋsɩ ala na sʋ̃ʋ a Nãaŋmɩn puorbo ka ba baa. 13A yele nyãna jũu, nɩrɛ 'lɔ na ma tʋ̃ɔ 'yɛr a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa nyã wʋ sʋɔr Nãaŋmɩn a wʋ sʋ̃ʋ wʋ, a wʋ tʋ̃ɔ lɩɛb wiil a lɛ wʋn ma 'yɛr. 14Ala ɩ n dɩ̃gɩlaa a kɔkɔr sʋɔrɔ nɩ Nãaŋmɩn, a n sɩɛ mɩ sʋɔrɔ naa tɩchɛ a n tɩɛr a wʋ ɩ pɔrɔ. 15N pãa ɩ ŋmɩnɛ? Maa nɩ a n sɩɛ na lɔ̃ɔn sʋɔr a Nãaŋmɩn naa lɛ 'matãan a n tɩɛr mɩ sʋɔr. Maa nɩ a n sɩɛ na 'mataa yiel a Nãaŋmɩn yiel naa mɩ lɛ 'matãan a n tɩɛr yiel. 16Ala ɩ Nãaŋmɩn lɛ yɩ dãna nɩ a yɩ sɩɛ, ka a jɛ̃gumo mɩ wa lɔ̃ɔn yɩ na waa wõnõ a lɛ yɩn 'yɛrɛ ɛ, ŋmɩnɛ wʋn ɩrɛ wa 'yɛr ɩka, a ɩ a lɛ, yɩn dãna Nãaŋmɩn, wʋn ba bɔ̃ɔ a par a lɛ yɩn 'yɛrɛ ɛ? 17A yɩ Nãaŋmɩn dãnfʋ na vɩɛlɛ na jaa kper, tɩchɛ a ba sʋ̃ʋ a yɩ tɔ sʋɔ 'lɔ ɛ. 18N puor Nãaŋmɩn yãan an ɩ n ma tʋ̃ɔn 'yɛr a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa nyã gar yɩ jaa. 19Tɩchɛ maa wa kpɛ a Nãaŋmɩn puorbo pɔ, n ma 'yɛr 'yɛrbie anũu ban na tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a par gar ɩn na 'yɛr 'yɛrbie turo pie (10,000) ban kʋ̃ bɔ̃ɔ a par ɛ. 20N yɛɛr, yɩ tɛɛ a bibitɩɛr bar. Ala ɩ yelbier maalfʋ lɛ, yɩ ɩ bipɩlɛ, tɩchɛ ka a yɩ yɛ̃ pɔ 'lɔ nʋ̃ɔ bɩ nɩbɛrɛ. 21A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Ɩn den kɔkɔr sãan naa tu a sãanba nɛɛ pɔ 'yɛr 'yɛr kʋ a nɩbɛ banyãna, tɩchɛ ba gba kʋ̃ chɛlɛ a lɛ ɩn 'yɛrɛ ɛ." Lɛ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr. 22Ala lɛ so, a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa 'yɛrfʋ ba ɩ jɩ̃nɛ kʋ a Yesu turbo ɛ, tɩchɛ a ɩn jɩ̃nɛ kʋ a bala na ba ɩ a Yesu turbo. A Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ, a bala na ɩ a Yesu turbo mɩ lɛ so, a ba ɩ a bala na ba ɩ a Yesu turbo ɛ. 23Ala ɩ a pupuorbiir wa lɔ̃ɔn taa ka ba jaa dɩ̃gɩl a kɔkɔɛ, na ba 'yɛrɛ, ka a jɛ̃gumo ɩ̃sʋɔ be a yɩ pɔ bɩɩ nɩbɛ na ba ɩ a Yesu turbo ɛ, wa kpɛ nyɛ a lɛ yɩn 'yɛrɛ, ba kʋ̃ 'yɛr ɩka yɩ gele naa ɛ? 24Tɩchɛ ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na ba ɩ a Yesu turo ɛ, bɩɩ nɩrɛ kɔ̃ɔ mɩ na ba bɔ̃ɔ a par ɛ, 'lɔ wa kpɛ nyɛ ka a ɩ yɩ jaa 'yɛrɛ naa a Nãaŋmɩn 'yɛr a wʋ wõ naa bɔ̃ɔn wʋn ɩ yelbe-ɩrɛ, a ala wʋn wõ na tɔɔr a wʋ 'yɛr ka wʋ lɩɛb a wʋ tɩɛr. 25Wʋn chiir a wʋ pʋɔ a ba niem tɩ lo kpa tẽe puor Nãaŋmɩn, tɩ 'yɛr ɩka yelmɩ̃ɛ jaa Nãaŋmɩn ben a yɩ sɛ̃. 26N pãa lɛ 'yɛr bo, n yɛɛr? Yɩn ma wa lɔ̃ɔ taa, ɩ̃sʋɔ jaa ma tara naa yiel na yiel, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ tara kpãafʋ 'yɛrbir na 'yɛr, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ tara yelwiilaa na yi Nãaŋmɩn sɛ̃ na wʋn 'yɛr, ka a ɩ̃sʋɔ tara a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa na 'yɛr ka ɩ̃sʋɔ mɩ tʋ̃ɔ lɩɛb wiil a par. Yɩ maala a anyãna a jaa ka a sʋ̃ʋ yɩ a yɩ kpɛ̃mɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ pɔ. 27Ala ɩ nɩrɛ na wa 'yɛrɛ naa a kɔkɔr dɩ̃gɩlaa, ba ɩ ayi bɩɩ ata, ba ta gar ata ɛ, na ba 'yɛrɛ tɩ chɛrɛ kʋrɔ taa. Ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ mɩ be be ma tʋ̃ɔ lɩɛb wiil a par. 28Ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ ba be be na tʋ̃ɔ lɩɛb na wʋ wiil a par ɛ, a nɩnyɩnɛ wʋ ɩ jaa gbul a puorfʋ jie, tɩ bʋlɔ kʋrɔ wʋ mɩ̃ɛ nɩ Nãaŋmɩn. 29Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba ɩ ayi bɩɩ ata na ba 'yɛrɛ, tɩchɛ ka a bala na chɛ jʋrɔ kaara a lɛ ban 'yɛrɛ. 30Ka ala wa ɩ Nãaŋmɩn ir yele wiil a bala na jɩ̃nɛ, a 'lɔ na de nie 'yɛrɛ wʋ mɩ pɔɔ a wʋ nɛɛ. 31Yɩn 'yɛrɛ tɩ chɛrɛ kʋrɔ taa an kpãa yɩ naa tɩ 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn. 32Nɩrɛ 'lɔ na 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr wʋ nyɔɔrɔ wʋ mɩ̃ɛ. 33Bojũu Nãaŋmɩn ba ɩ nyɔ̃ nyɔ̃ɔfʋ Nãaŋmɩn ɛ, a wʋ bʋɔl sɩ a sɩn kpɩɛrɛ nɩ nyã'maar nɩtãa lɛ an kaara a pupuorbiir gbulsɩ ba jaa jie. 34Pɔbɔ ba ma ɩ jaa gbulo a puorfʋ jie, baa tara sɔr na haa nɛɛ ɛ, tɩchɛ ba siir ba mɩ̃ɛ nɩtãa lɛ a Mosesɩ nɛbinãa na 'yɛr. 35Ala ɩ ba bʋɔrɔ naa ɩka ba sʋʋr yele kɔ̃ɔ kaa, ba kul a yir tɩ sʋʋr a ba mɩ̃ɛ sɩrbɛ kaa. Bojũu a ɩn vɩ̃ pɔɔ na 'yɛr 'yɛr a puorfʋ jie. 36Yɩn sɛ̃ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr de nie yi bɩɩ? Bɩɩ yɩn tɛɛ lɛ ɩ a nɩbɛ a 'yɛr na de nie ta? 37Ala ɩ nɩrɛ tɩɛr ɩka wʋ ɩn a Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrɛ bɩɩ tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋsɩ, vɛ̃ ka a nɩnyɩnɛ bɔ̃ɔn ɩka a anyãna ɩn sɛb ɩ naa lɛ a sɩ Soro na bin. 38Ala ɩ nɩrɛ ba wa sɔɔ anyãna ɛ, yɩ mɩ ta sɔɔ wʋ ɛ. 39A lɛ jũu, n yɛɛr, yɩ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ, tɩ na yɩ taa tɔrɔ a 'yɛr dɩ̃gɩlaa 'yɛrfʋ bara ɛ. 40Tɩchɛ yɩ ma maala yele jaa na sɛɛ naa ɩ nɛ nɛ nɛ sɔr jaa pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\