1 Korɩntɩ 15

1Pʋ̃pãanyã, n yɛɛr, n bʋɔrɔ naa ɩka n lɛ jɛɔ yɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ ɩn dɔ̃ɔ mʋɔl kʋ yɩ a yɩ sɔɔ de na yɩ be ara a pɔ. 2A 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna ɩn mʋɔl faa yɩ naa ala ɩ yɩ chɛnɛ na ara a pɔ, ka lɛ ba lɛ ɛ, a yɩ sɔɔfʋ ɩn pɔrɔ. 3Bojũu a 'yɛr ɩn dɔ̃ɔ nyɛ lɛ n mɩ de nie man kʋ yɩ ɩka, a Yesu Kɩrɩsɩto kpin a sɩ yelbier jũu, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn gãn na dɔ̃ɔ 'yɛr, 4ka ba ũu wʋ, a wʋ lɛ ir a kũu pɔ, a ber ata daar nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn gãn na dɔ̃ɔ 'yɛr. 5Wʋ vɛ̃ naa ka Pita nyɛ wʋ, na wʋ lɛ vɛ̃ ka a nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi mɩ nyɛ wʋ. 6A anyã puor, wʋ vɛ̃n ka a yɛɛr na gar kɔɔr anũu (500) mɩ 'mataa nyɛ wʋ, bamɩne na sɔɔ kpi, tɩchɛ a ba yɔɔ jie lɛ chɛnɛ. 7Wʋ vɛ̃n ka a Jemesɩ nyɛ wʋ, na wʋ lɛ vɛ̃ ka a nɩtʋ̃nsɩ ba jaa nyɛ wʋ, 8ka a baaraa jaa ka maa mɩ na kaara fɩka nɩrɛ ban dɔɔ kpalka ka wʋ ir a wʋ mɩ̃ɛ wiil ma. 9Bojũu maa lɛ ɩ a nɩtʋ̃nsɩ ba jaa pɔ bʋ̃bile naa ba sɛɛn ɩka ba gba bʋɔl ma a nɩtʋ̃nãa ɛ, bojũu n gen a Nãaŋmɩn puorbo. 10Tɩchɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ wʋn wɩ̃ɛ ma lɛ so ka n ɩ a nɩtʋ̃nãa a dɩna. Ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ ba ɩ pɔrɔ ɛ. Yelmɩ̃ɛ jaa n tʋ̃n gar a nɩtʋ̃nsɩ ba jaa, tɩ a ba ɩ maa mɩ̃ɛ lɛ tʋ̃ ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ 'lɔ wʋn de wɩ̃ɛn ma lɛ. 11Ka maa lɛ bɩɩ bala lɛ, a 'yɛr lɛ anyã sɩn mʋɔl, ka anyãna lɛ yɩ mɩ sɔɔ de. 12Tɩchɛ ala ɩ yɩ wõn a mʋɔl ɩka a Yesu Kɩrɩsɩto ir naa a kũu pɔ, ŋmɩnɛ lɛ a yɩ bamɩne 'yɛrɛ ɩka kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ? 13Ala ɩ a kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, ka a Yesu Kɩrɩsɩto mɩ gba ba ir a kũu pɔ ɛ. 14Ka ala ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto ba ir a kũu pɔ ɛ, a sɩ mʋɔl ɩn pɔrɔ, ka a yɩ sɔɔfʋ mɩ ɩ pɔrɔ. 15A sɩ pãa ŋmara jirsɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn, bojũu sɩ din dãasɩɛ ɩka Nãaŋmɩn sɩ̃ɩn a Yesu Kɩrɩsɩto a kũu pɔ. Tɩchɛ waa sɩ̃ɩ wʋ ɛ, ala ɩ yelmɩ̃ɛ jaa kũusɩ ba ire ɛ. 16Bojũu ala ɩ a kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, ka lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto mɩ gba ba ir a kũu pɔ ɛ. 17Ka ala ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto ba ir a kũu pɔ ɛ, a yɩ sɔɔfʋ ɩn pɔrɔ, na yɩ chɛnɛ be a yɩ yelbebe pɔ. 18Ka a bala mɩ na pãa sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto tɩ kpi, mɩ wɛ. 19Ala ɩ a dɩna tɛɛ tɩɛr lɛ sɩ tara a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, nɩbaal nɩbɛ lɛ sɩ ɩ, na sɩ gar a nɩbɛ ba jaa. 20Tɩchɛ Nãaŋmɩn sɩ̃ɩn a Yesu Kɩrɩsɩto a kũu pɔ yelmɩ̃ɛ jaa, ɩ a bir dɔ̃ɔ, ka a wiil ɩka a bala na kpi mɩ na ir a kũu pɔ. 21Bojũu kũu tun nɩbʋ̃'yen 'yɔ̃ɔ wa, ka a kũu pɔ irfʋ mɩ tu a nɩbʋ̃'yen 'yɔ̃ɔ mɩ wa. 22Adama jũu, nɩrɛ jaa na kpi naa, lɛ mɩ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto jũu, nɩrɛ jaa na ir tara nyɛvʋr. 23Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa nɩ wʋ irfʋ daar lɛ, Yesu Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a bir dɔ̃ɔ, 'lɔ pãa wa lɩɛb waara, ka bala jaa na sɔɔ de wʋ mɩ ir. 24Ka a baaraa pãa wa, a wʋ de a yele a jaa 'yɔ̃ɔ a Sãa Nãaŋmɩn nũu pɔ, an ɩ wʋ tʋ̃ɔn a tʋ̃ɔfʋ dẽme, nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme ba jaa. 25Bojũu a Yesu Kɩrɩsɩto lɛ a sɛɛ ɩka wʋ di a nãa lɛ̃ɛɛ ka a Nãaŋmɩn wa de a wʋ dɔ̃dẽme ba jaa bin a wʋ gbɛɛ pĩlem. 26A dɔ̃ baaraa wʋn na sɔ̃ɔ lɛ ɩ a kũu. 27Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Nãaŋmɩn den a yele a jaa bin a Yesu Kɩrɩsɩto gbɛɛ pĩlem." Wʋn ben 'yɛr ɩka, a yele a jaa, a Nãaŋmɩn na de a yele a jaa bin a Yesu Kɩrɩsɩto gbɛɛ pĩlem ba pʋɔ ɛ. 28Nãaŋmɩn wa ɩ a nɩtɔ̃ baar, a 'lɔ na de a yele a jaa bin a wʋ gbɛɛ pĩlem, a Bie mɩ̃ɛ mɩ na siir wʋ mɩ̃ɛ kʋ wʋ, ka Nãaŋmɩn pãa so a jaa. 29Nɩyɔɔ ba sɔɔ ɩka a bala na kpi na lɛ ir tara nyɛvʋr go ɛ, tɩchɛ bamɩne sɔɔ naa na ba ma so Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ kʋ ba. 30Ka a sɩn mɩ, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ a dɔɔyɛ ma pɔɔ sɩ sɔ̃ɔ jaa? 31Yɛɛr, bɩbir jaa lɛ n ma tuoro kũu, jɩɩrfʋ kpɛ ma naa a yɩ jũu. A nyɛvʋr sɩn tara a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ lɛ vɛ̃ ka n 'yɛrɛ a nɩtɔ̃nɔ̃. 32Ala ɩ n jɛb naa a mɔdʋ̃ bier a ka Efesus nɩsaal jũu, bo tɔ̃nɔ̃ lɛ n nyɛ? Ala ɩ a kũu kʋ̃ lɛ ir ɛ, nɩtãa lɛ a nɩbɛ na ma 'yɛrɛ. "Yɩ vɛ̃ ka sɩ di ti nyũ, bojũu bio sɩn kpi naa." 33Yɩ ta vɛ̃ ka nɩbɛ bɛl yɩ ɛ. Fʋ̃ʋ lɔ̃ɔn nɩgãlsɩ ba ma sɔ̃ɔn a fʋ tɩɛr vɩla bar. 34Yɩ lɩɛb de a yɩ yɛ̃, na yɩ tɛɛ bier ɩfʋ bar, bojũu a yɩ bamɩne ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn ɛ, ka n 'yɛr a nɩtɔ̃ ka vɩ̃ kpɛ ba. 35Tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na sʋʋr naa, "Ŋmɩnɛ lɛ a kũu na ɩrɛ wa ir? Ɩ̃gãn buor lɛ ban lɛ iru?" 36Nyɛ dãbol ka. A ala yɩn ma bʋr a ba ɩ a ma bulaa tɩ a bʋ̃koraa pʋ̃ɔ ɛ. 37Yɩn wa bʋr, a ba ɩ a vaar lɛ yɩ bʋr ɛ, tɩchɛ a bʋ̃bir tɛɛ lɛ yɩ ma bʋr. Ka chi lɛ bɩɩ bon bir lɛ. 38Tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ ma kʋ a ɩ̃sʋɔ jaa ɩ̃gãn 'lɔ jaa wʋn bʋɔrɔ. Bʋ̃bir ɩ̃sʋɔ jaa nɩ wʋ vaar lɛ. 39Ɩ̃gãn nʋ̃nɔ̃ a jaa baa ɩ bʋ̃'yen ɛ. Nɩrɛ ɩ̃gãn nʋ̃n tɛɛ naa nɩ dʋ̃n ɩ̃gãn nʋ̃n, ka a lubil nʋ̃n be wʋ yõ, ka a jɩ̃mɛ nʋ̃n mɩ be a yõ. 40Saaju ɩ̃gãma mɩ ben be, ka a tẽe ɩ̃gãma mɩ be be. A saaju ɩ̃gãma vɩɛl ben a yõ, ka a tẽe ɩ̃gãma vɩɛl mɩ be a yõ. 41A mɔ̃tɔ̃ɔ vɩla ben wʋ yõ, ka a ŋmɛraa vɩla mɩ be wʋ yõ, ka a ŋmɛrbir ɩ̃sʋɔ vɩla mɩ tɛɛ a ŋmɛrbir ɩ̃sʋɔ. 42Lɛ lɛ an be a kũn wa ir a kũu pɔ. A ɩ̃gãn 'lɔ ban ũu ɩn bʋ̃sɔ̃ɔ naa, tɩchɛ 'lɔ wa ir a kũu pɔ, waa lɛ pʋ̃ɔnɔ̃ go ɛ. 43Bala wa ũu a kũu wʋ ma ɩn bʋ̃dɛɛr ba lɛ tara kpɛ̃ɔ ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn wa ir wʋ a kũu pɔ, wʋn vɩɛlɛ naa na wʋ tara kpɛ̃ɔ. 44A tẽe ɩ̃gãn nyã lɛ ba ũun wʋ, 'lɔ wa ir a kũu pɔ, a sɩɛ ɩ̃gãn lɛ wʋn tara. Nɩtãa lɛ a tẽe ɩ̃gãn na be be, lɛ mɩ lɛ a sɩɛ ɩ̃gãn mɩ be be. 45Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Adama a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ de nie mɛ ɩn bʋ̃nɩbir." A Adama bɩɛraa sʋɔ lɛ ɩ a sɩɛ. 46A sɩɛ sʋɔ ba lɛ de nie ɛ, tɩchɛ a ɩ̃gãn sʋɔ lɛ, ala puor ka a sɩɛ sʋɔ pãa wa. 47A nɩdɔ̃ɔ yin ka a tẽe pɔ, Nãaŋmɩn na mɛn a tã-uul, tɩchɛ a nɩbɩɛraa 'lɔ yin saaju. 48Bala na yi ka a tẽe pɔ, kaara na fɩka, a 'lɔ ban mɛn a tã-uul, ka bala mɩ na yi a saaju mɩ kaara na, fɩka a 'lɔ na yi a saaju. 49A lɛ nɛ nɩ wʋ ju sɩn ben nyɛtãan a nɩrɛ nyã a Nãaŋmɩn na mɛn a tã-uul, lɛ mɩ lɛ sɩn su a ɩ̃gãn 'lɔ nyɛtãan a 'lɔ na yi a saaju kaar. 50N yɛɛr, n bʋɔrɔ naa ɩka n 'yɛr chã kʋ yɩ ɩka, a ɩ̃gãn nɩ a jɩ̃ɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ. Bɩɩ ka a bʋ̃sɔ̃ɔ naa pʋɔ a 'lɔ na ba sɔ̃ɔnɔ̃ pɔ ɛ. 51Yɩ chɛlɛ ka n 'yɛr 'yɛr sɔɔlaa kɔ̃ɔ kʋ yɩ. Sɩ jaa baa na kpi ɛ, tɩchɛ sɩ jaa lɛ na lɩɛb, 52fɩka a nɩbir na ma wa va a pere kaar, ka a iil baaraa wa pɛɛl. Bojũu a iil wa pɛɛl a bala na kpi na ir naa, ba kʋ̃ lɛ kpi go ɛ, ka a sɩn bala na ba kpi sɛrɛ ɛ, mɩ lɩɛb. 53Ka a ɩ̃gãma anyã na sɔ̃ɔnɔ̃, ka a lɩɛb de a ɩ̃gãma ala na ba sɔ̃ɔnɔ̃ su, ka a 'lɔ na kpire kʋ̃ lɛ kpi go ɛ. 54A bʋ̃sɔ̃ɔ naa wa de a 'lɔ na ba sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, su, ka a 'lɔ na kpire kʋ̃ lɛ kpi go ɛ, ka a lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãma pɔ ɩ yelmɩ̃ɛ, "Kũu a fʋ tʋ̃ɔfʋ baar naa." 55"Kũu, nyɩnɛ lɛ a fʋ tʋ̃ɔfʋ be? Kũu, nyɩnɛ lɛ a fʋ fɩlɩlɩlɩ 'lɔ̃nɔ̃ na ma kʋ be?" 56A kũu fɩlɩlɩlɩ 'lɔ̃nɔ̃ na ma kʋ ɩn a yelbier maalfʋ, ka a yelbier maalfʋ mɩ nyɛ a wʋ kpɛ̃ɔ yi a Mosesɩ nɛbinãa pɔ. 57Tɩchɛ Nãaŋmɩn son puor fʋ, wʋn kʋ sɩ tʋ̃ɔfʋ tu a lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na maal. 58A lɛ jũu, n yɛɛr, yɩ ara chɩ̃chɩ̃, yɩ taa vɛ̃ ka a bon jaa wa dam yɩ ɛ. Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃, yɩ bɔ̃ɔ ɩka a ala yɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a sɩ Soro, kʋ̃ wa ɩ pɔrɔ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\