1 Korɩntɩ 16

1Pʋ̃pãanyã n bʋɔrɔ naa ɩka n 'yɛr a chɩɛrfʋ yɩn bʋɔrɔ ɩka yɩ chɩɛr sʋ̃ʋn a Nãaŋmɩn nɩbɛ. Yɩ mɩ maal a lɛ ɩn man kʋ a Galatiya paal pupuorbiir gbulsɩ ɩka ba maal. 2A Pɛ̃nfʋ divɩɛ bio daar jaa, a bɩbir 'lɔ na de nie ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma ir a libie jɩ̃ a lɛ wʋn ma nyɛ na yɩ bine, ka maa wa tɩ a ta lɛ ɩ chɩɛrfʋ go ɛ. 3Maa wa tɔ̃ɔ ta n de a gãma kʋ a nɩbɛ bala yɩn mɩ̃ɛ na ir naa tʋ̃n nɩ a libie ala yɩn chɩɛr ka ba chiin a Jerusalɛm. 4Ka ala wa ɩ fɩka a maa mɩ̃ɛ sɛɛn mɩ na chen go, ba kʋ̃ bɩɛl ma. 5Maa wa chen tɩ yi a Masedonɩya baar, ɩn wan a yɩ sɛ̃, bojũu be lɛ ɩn tu. 6Amɩne sɛ̃ ɩn jɛ̃n a yɩ sɛ̃ kor bɩ̃lãa, bɩɩ ka n jɩ̃nɛ a be ka a uon wa baar, ka yɩ sʋ̃ʋ ma ka n chiine a n chenfʋ jie. 7N ba bʋɔrɔ ɩka n tɔ̃ɔ tɩ nyɛ yɩ a lɛ nɛ a pʋ̃pãanyã tɩ po ɛ, n tɩɛr naa ɩka n jɛ̃ a yɩ sɛ̃ kor ala ɩ a sɩ Soro sɔɔ naa. 8Tɩchɛ ɩn jɛ̃n a Efesus tẽe pɔ tɩ tãn a Pentikosɩ bɩbir. 9Bojũu sɔr yuon kʋ ma ka ɩn tʋ̃ɔ tʋ̃ tʋ̃mɔ̃, tɩchɛ ka a nɩyɔɔ mɩ kpɛrɛ ma. 10Ala ɩ a Timoti wa tɩ naa, yɩ kaa ka yele jaa taa kʋrɔ wʋ dãbɩ̃ɛ ɛ, bojũu a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃ lɛ wʋ tʋ̃nɔ̃ a n kaar. 11Yɩ taa vɛ̃ ka a ɩ̃sʋɔ jaa wa kaa wʋ pɔrɔ ɛ. Yɩ bar wʋ sɔr nɩ nyã'maar ka wʋ lɛ lɩɛb wa a n sɛ̃. Maa nɩ a yɛɛr jaa chɛlɛ wʋ naa. 12A sɩ yɛbɛ Apolosɩ, n sʋɔr wʋn gbɛɛ a ŋmɩnɛ jaa ɩka wʋ tɩ a yɩ sɛ̃ 'matãan a yɛɛr bamɩne. Tɩchɛ waa sɔɔ a be tɩfʋ a pʋ̃pãanyã sɛrɛ ɛ, 'lɔ wa nyɛ sɔr wʋn tɩ naa. 13Yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ jʋ̃mɔ̃, na yɩ ara chɩ̃chɩ̃ a yɩ sɔɔfʋ pɔ, na yɩ ɩ nɩbɛ na tara nyãa na yɩ kpɛ̃mɛ. 14Na yɩ ma maala yele jaa nɩ nʋ̃fʋ. 15Yɩ bɔ̃ɔn naa a Sɩtɛfanas nɩ a wʋ yir dẽme, bala lɛ dɔ̃ɔn a puorfʋ be a Akaya paal pɔ, na ba mʋ̃ɔ nɩbir tʋ̃nɔ̃ nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ. N sʋɔrɔ yɩ naa yɛɛr ɩka, 16yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a nɩbɛ banyãna taaba nɩ nɩrɛ jaa na pʋɔ ba bala, a ba kaar. 17Nʋ̃ɔ kpɛ ma naa ɩn wa nyɛ a Sɩtɛfanas nɩ Fortunatus nɩ a Akaikus na wa ta a n sɛ̃, bojũu bala lɛ sʋ̃ʋ ma yɩn ba be ka ɛ. 18Bojũu bala lɛ 'maa ma ɩ̃gãn nɩtãa lɛ ban mɩn 'maa a yɩ ɩ̃gãn, a nɩbɛ banyãna sɛɛn pɛɛfʋ. 19A pupuorbiir gbulsɩ ba jaa na be a Asɩya paal pɔ puor yɩ naa. Akuila nɩ a Pɩrɩsɩla mɩ den a sɩ Soro yuor puor yɩ, nɩ a pupuorbiir bala na ma lɔ̃ɔ a ba yir, mɩ puoro yɩ naa. 20A yɛɛr ba jaa na be a ka mɩ puor yɩ naa. Yɩ mɩ puor puor taa nɩ pʋpɛl. 21Maa Pɔɔl mɩ̃ɛ nũu lɛ n sɛb a puorfʋ nyãna. 22Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa baa nʋ̃ a sɩ Soro ɛ, pɔ'yɔ̃ɔfʋ ben a wʋ sɛ̃. Pa sɩ Soro, wa. 23A sɩ Soro Yesu wɩ̃ɛfʋ a be a yɩ sɛ̃. 24A n nʋ̃fʋ wʋ be a yɩn bala jaa na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\