1 Korɩntɩ 2

1N yɛɛr, ɩn dɔ̃ɔ wa a yɩ sɛ̃, n ba waan nɛbɔ̃ɔn bɩɩ yɛ̃ 'yɛr naa wa man a Nãaŋmɩn dãasɩɛ kʋ yɩ ɛ. 2Bojũu a lɛ ɩn dɔ̃ɔ be a yɛ sɛ̃, n ba lɛ bɔ̃ɔ bon jaa pʋɔ a Yesu Kɩrɩsɩto ban kpa a daa ju ɛ. 3Balfʋ, dãbɩ̃ɛ nɩ mĩifʋ lɛ n dɔ̃ɔ ben a yɩ sɛ̃. 4A n 'yɛr nɩ a n mʋɔlfʋ ba ɩ yɛ̃ 'yɛrbie ɛ, tɩchɛ a ɩ naa a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ wiilfʋ lɛ, 5ka a yɩ sɔɔfʋ taa dɩɛl a nɩrɛ yɛ̃ ɛ, tɩchɛ a dɩɛl a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ. 6Faa nyɛ, sɩn ma 'yɛr a sɩ 'yɛr nɩ yɛ̃ kʋ a bala na nʋ̃ɔ a Nãaŋmɩn sɔr pɔ, a ba ɩ a wɛr nyã bɩɩ a kpɩ̃ɛn dẽme yɛ̃ na wa ɩ pɔrɔ daar kɔ̃ɔ ɛ. 7Kai, sɩn 'yɛrɛ naa a Nãaŋmɩn yɛ̃ sɔɔlaa, a yɛ̃ 'lɔ na dɔ̃ɔ sɔɔl a Nãaŋmɩn na kaa ir a sɩ daar kɔ̃ɔ tɩɩr jũu sɛrɛ na wʋ wa maal a wɛr. 8A wɛr nyã kpɩ̃ɛn dẽme ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a par ɛ, ala ɩ bala ta bɔ̃ɔ ba kʋ̃ naa kpa a tɩɩr Soro a daa ju ɛ. 9Tɩchɛ a lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Nɩbir jaa ba nyɛ ɛ, toor jaa ba wõ ɛ, tɩɛr jaa mɩ ba bɔ̃ɔn a ala a Nãaŋmɩn na chɔɔr kʋ a bala na nʋ̃ wʋ ɛ." 10Tɩchɛ anyãna lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wiil kʋ sɩ, Nãaŋmɩn Sɩɛ ma bɩɛr naa a yelsɩ a jaa, na wʋ gba ma bɔ̃ɔ a ala na be a Nãaŋmɩn pʋɔm. 11Nɩbuor lɛ bɔ̃ɔ lɛ na be a wʋ tɔ sʋɔ tɩɛr pɔ, ka a nɩrɛ 'lɔ mɩ̃ɛ ba lɛ ɛ? A lɛ mɩ lɛ nɩrɛ ba bɔ̃ɔ lɛ na be a Nãaŋmɩn tɩɛr pɔ ɛ, ka a Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ Sɩɛ ba lɛ ɛ. 12A ba ɩ a wɛr nyã sɩɛ lɛ sɩ tara ɛ, tɩchɛ a Sɩɛ 'lɔ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ a sɩ de bɔ̃ɔn a ala a Nãaŋmɩn na kʋ sɩ a pɔrɔ. 13A anyãna lɛ sɩ 'yɛrɛ, a ba ɩ nɩrɛ 'yɛrbie sɩn jãn ɛ, tɩchɛ 'yɛrbie ala sɩn jãn a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃ na sɩ wile nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ yelmɩ̃ɛ nɩ a Sɩɛ 'yɛrbie. 14Nɩrɛ 'lɔ jaa na ba tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ ɛ, maa sɔɔ a ala na yi a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃ ɛ, bojũu a ɩn dãbol yele kʋ wʋ a wʋ maa bɔ̃ɔ a par ɛ, bojũu nɩrɛ na tʋ̃ɔn bɔ̃ɔ ala ɩ wʋ tara naa Nãaŋmɩn Sɩɛ. 15A nɩrɛ 'lɔ na tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ ma vɩɛr naa a yele a jaa kaa, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na ba tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ ɛ, wʋ kʋ̃ bɔ̃ɔ a nɩrɛ 'lɔ na tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ tɩɛr ɛ. 16Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "An lɛ bɔ̃ɔ a sɩ Soro tɩɛr, na wʋn kpãa wʋ?" Tɩchɛ sɩn lɛ tara a Yesu Kɩrɩsɩto tɩɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\