1 Korɩntɩ 3

1N yɛɛr, n kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛrɛ nɩ yɩ fɩka nɩbɛ na tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ ɛ, tɩchɛ n 'yɛrɛ nɩ yɩ naa fɩka a wɛr nɩbɛ na yɩ ɩ bibiir a Kɩrɩsɩto sɔr pɔ. 2Bɩrkʋ̃ɔ tɛɛ lɛ n kʋ yɩ a ba ɩ saa yɩn ba ta na tʋ̃ɔ di ɛ. Sɩrɛ jaa lɛ yɩ chɛnɛ ba ta ɛ. 3Yɩ chɛnɛ na ɩrɛ fɩka nɩbɛ na ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ, bojũu nyuur nɩ nɛchɩrɛ chɛnɛ na be a yɩ pɔ, yaa chɛnɛ ɩ a wɛr nɩbɛ ɛ? Na yɩ maala a lɛ ban maala ɛ? 4A yɩ ɩ̃sʋɔ na ma 'yɛr, maa turo na Pɔɔl, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr ɩka, maa turo na Apolosɩ. Yaa chɛnɛ ɩrɛ fɩka nɩbɛ na ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ? 5A anyãna a jaa pɔ, Pɔɔl nɩ a Apolosɩ, bo ba ɩ? Tʋ̃tʋ̃nbɔ lɛ sɩn ɩ a yɩ tu a be wa sɔɔ de ka a sɩ Soro kʋ ɩ̃sʋɔ jaa nɩ wʋ tʋ̃mɔ̃. 6Maa lɛ bʋr ka a Apolosɩ mɩ chɔr a kʋ̃ɔ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ so an nʋ̃ɔ. 7Lɛ a 'lɔ na bʋr, nɩ a 'lɔ na chɔr a kʋ̃ɔ, ba ɩ bon jaa ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn 'lɔ tɛɛ na vɛ̃ ka a bonsɩ a jaa nʋ̃ɔ. 8A nɩrɛ 'lɔ na bʋr nɩ a nɩrɛ 'lɔ na chɔr a kʋ̃ɔ ba jaa tara na tɩɛr bʋ̃'yen ka a ɩ̃sʋɔ jaa na nyɛ a lɛ wʋn tʋ̃ sãyar. 9Bojũu, sɩn ɩ naa Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃taaba, yɩn mɩ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn puo, a Nãaŋmɩn yir wʋn mɩɛrɛ. 10A wɩ̃ɛfʋ a Nãaŋmɩn na kʋ ma lɛ so ka n kpar a dachin par kparaa nɩtãa bɔ̃ɔ mɩɛrɛ, ka a bamɩne mɩ mɩɛrɛ dɔɔlɔ. Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ bɔ̃ɔ kaara a lɛ wʋn mɩɛrɛ dɔɔlɔ. 11A yele lɛ ɩka, nɩrɛ jaa kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ kpar a dachin par kpar yuo lɛ pʋɔ a 'lɔ na be be ɛ, 'lɔ lɛ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto. 12Ala ɩ nɩrɛ den sɛlma, kpãna, kʋsɩr kpɩ̃ɛn, daar, mʋɔr bɩɩ kakɩɛ, 13nɩrɛ jaa na nyɛ naa a wʋ tʋ̃mɔ̃, bojũu a bɩbir 'lɔ̃nɔ̃ a jaa na gãn chãa pɔ. Bũu lɛ na vuul nɩrɛ jaa tʋ̃mɔ̃ na wʋ bɛɛr ɩ̃sʋɔ jaa tʋ̃mɔ̃ kaa. 14Ala ɩ a lɛ wʋn mɛ dɔɔl ba sɔ̃ɔ ɛ, wʋn nyɛn a wʋ sãyar. 15Ala ɩ a wa di naa a nɩnyɩnɛ kʋ̃ nyɛ bon jaa ɛ, wʋn nyɛn faafʋ, tɩchɛ wʋn kaara naa fɩka nɩrɛ bũu na vuul. 16Yaa bɔ̃ɔ ɩka yɩn mɩ̃ɛ lɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ka a wʋ Sɩɛ kpɩɛrɛ a yɩ 'yɔ̃ɔ ɛ? 17Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa sɔ̃ɔ naa a Nãaŋmɩn puorfʋ yir nyã, Nãaŋmɩn na sɔ̃ɔ naa a nɩnyɩnɛ, bojũu a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɩn chɛchɛ. Yɩn mɩ̃ɛ lɛ a puorfʋ yir nyã. 18Yɩ ta bɛlɛ a yɩ mɩ̃ɛ ɛ. Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ tɩɛr naa ɩka wʋ ɩ naa yɛ̃ sʋɔ a wɛr nyã pɔ, wʋ lɩɛb ɩ "Jɔl" na wʋ pãa tʋ̃ɔ lɩɛb yɛ̃ sʋɔ. 19Bojũu a wɛr nyã yɛ̃ ɩ naa jɔl yele a Nãaŋmɩn niem, nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Wʋ ma nyɔɔ naa a yɛ̃ sʋɔ a wʋ yɛ̃ yele pɔ." 20A lɛ sɛb go, "A Soro bɔ̃ɔ naa a yɛ̃ dẽme tɩɛr ka a ɩ pɔrɔ." 21A lɛ jũu, nɩrɛ wʋ ta lɛ 'mɔɔrɔ a wʋ mɩ̃ɛ nɩ nɩrɛ yele ɛ! Yɩn lɛ so a bonsɩ a jaa, 22ka maa Pɔɔl lɛ bɩɩ, Apolosɩ lɛ bɩɩ, Sɩfasɩ lɛ bɩɩ, a wɛr lɛ bɩɩ, nyɛvʋr lɛ bɩɩ, kũu lɛ bɩɩ, dɩna lɛ bɩɩ, ka daar kɔ̃ɔ lɛ, yɩn lɛ so a jaa. 23A Yesu Kɩrɩsɩto mɩ so yɩ, ka Nãaŋmɩn mɩ so a Yesu Kɩrɩsɩto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\