1 Korɩntɩ 4

1A lɛ jũu, yɩ ma kaa sɩ a sɩ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nbɔ a Nãaŋmɩn na de a wʋ yelsɔɔlsɩ 'yɔ̃ɔ a sɩ nuur pɔ. 2Pʋ̃pãanyã, a lɛ na gã lɛ ɩka a bala ban de bon 'yɔ̃ɔ a ba nuur pɔ, ba tara yelmɩ̃ɛ. 3A ba bã ma ɛ, ala ɩ ka yɩn lɛ bɩɩ a wɛr nɩrɛ lɛ tɔɔrɔ a n 'yɛr sɩrɛ jaa a maa mɩ̃ɛ kʋ̃ tɔɔr a n 'yɛr ɛ. 4N ba tɩɛr yele jaa ɩn ɩ bɔr ɛ, tɩchɛ a ba wiil ɩka n ba tara yele ɛ. A sɩ Soro lɛ na tɔɔr a n 'yɛr. 5A lɛ jũu, yɩ ta de nie tɔɔrɔ a 'yɛr ka a bɩbir ba ta ɛ. Yɩ chɛlɛ ka a sɩ Soro wa. 'Lɔ lɛ na yin yele a jaa na sɔɔl a libe pɔ, chãa pɔ, na wʋ mɩ wiil a ala na sɔɔl a nɩbɛ tɩɛr pɔ. A bɩbir 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ɩ̃sʋɔ jaa na nyɛ a wʋ pɛɛfʋ a Nãaŋmɩn sɛ̃. 6Pʋ̃pãanyã, n yɛɛr, a yɩn jũu lɛ n de a yele anyãna naa man a maa nɩ a Apolosɩ, ka yɩn jãn a par yi a sɩ sɛ̃ a lɛ ban 'yɛr ɩka, "Taa ɩrɛ wa chen po a lɛ ban sɛb ɛ." Ka a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa taa pãa 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩbɛ gara taa ɛ. 7Ana lɛ maal yɩ a yɩ be yɩ yõ gar nɩrɛ jaa? Bo yɩ tara, ka a ba ɩ Nãaŋmɩn lɛ kʋ yɩ ɛ? Ala ɩ a Nãaŋmɩn lɛ kʋ yɩ, ŋmɩnɛ a ɩ a yɩ bʋɔrɔ yuor fɩka yaa ɩ lɛ ɛ? 8Yɩ ben tara bon jaa yɩn bʋɔrɔ! Na yɩ be ɩ taraa dẽme! Yɩ ben lɩɛb nãmɩne ka sɩn ba ɩ ɛ! Maa bɔfʋ lɛ fɩka yɩ ta ɩ a nãmɩne sɩrɛ jaa, ka a sɩ mɩ ta pʋɔ yɩ ɩ a nãmɩne. 9Bojũu maa sɛ̃, a kaara naa fɩka a Nãaŋmɩn den a sɩn na ɩ a nɩtʋ̃nsɩ a sɩ pii a nɩyɔɔ puor, a ban kʋ sɩ chãa pɔ. Ka a sɩ ɩ bʋ̃manãa kʋ a wɛr nɩ a malakasɩ nɩ a nɩbɛ ba jaa. 10Sɩn ɩn jɔlɔ a Yesu Kɩrɩsɩto jũu tɩchɛ ka a yɩn ɩ yɛ̃n dẽme a wʋ pɔ. Sɩn ɩn nɩbaalsɩ tɩchɛ ka a yɩn ɩ kpɩ̃ɛn dẽme. Ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ yɩ naa tɩ kpɛrɛ sɩn. 11Wa tãn dɩna gba, kɔ̃ nɩ kɔ̃nyũur lɛ sɩ ma chiine, ka a sɩ bʋ̃sursɩ chɩɛr chɩɛr ka ba pɔɔrɔ sɩ, saa tara yir kpɩɛrɛ ɛ. 12Tʋ̃ kpɩ̃ɛn lɛ sɩ ma tʋ̃n a sɩ mɩ̃ɛ nuur, bala wa tʋ sɩ, sɩ ma 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ ba, bala sɔɔ gere sɩ, tɩ sɩ ma tara na kãnyir. 13Bala wa sɔ̃ɔnɔ̃ a sɩ yuor, sɩ maa 'yɛr tuo ɛ, wa tãn dɩna, baa bʋɔlɔ sɩ bon jaa ɛ, ka a sɩ ɩ a wɛr wʋ jaa tãpuor ju sɔɔr. 14N ba sɛɛrɛ a anyãna ɩka n su yɩ vɩ̃ ɛ, tɩchɛ ka n kpãa yɩ maa mɩ̃ɛ bi'yɔ̃ɔnsɩ kaar. 15Yɩn gba tara nɩbɛ turo pie (10,000) na kaara yɩ a Yesu 'yɔ̃ɔ, tɩ yaa tara sãamɩne yɔɔ ɛ, maa na wa mʋɔl a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ yɩ lɛ ɩ a yɩ sãa. 16Ala lɛ so ka n pãa sʋɔrɔ yɩ ɩka yɩ turo a lɛ ɩn turo. 17A anyãna jũu mɩ lɛ so ka n tʋ̃nɔ̃ a Timoti na ɩ a n bie ɩn nʋ̃, wʋ tara na yelmɩ̃ɛ a sɩ Soro pɔ. Wʋn tɩ jɛɔ yɩ naa a lɛ a n befʋ na be a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ, na n mɩ wile nɩ a pupuorbiir gbulsɩ a jiir a jaa. 18A yɩ bamɩne chɩɛrɛ nɩ nyãa ɩrɛ fɩka n kʋ̃ lɛ wa be go ɛ. 19Tɩchɛ a kʋ̃ lɛ kor ɛ, ala ɩ a sɩ Soro sɔɔ naa, ɩn wan a yɩ sɛ̃, naa tɩ kaa a ba ɩ a bala na chɩɛrɛ a nyãa 'yɛrɛ tɛɛ ɛ, tɩchɛ ka n tɩ kaa a kpɛ̃ɔ buor ban tara. 20Bojũu Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yele ba ɩ nɛɛ 'yɛr ɛ, tɩchɛ wʋ ɩn kpɛ̃ɔ. 21Buor sʋɔ lɛ yɩ bʋɔrɔ? Maa wa tɩrɛ, n tɩn kpaara bɩɩ nʋ̃fʋ nɩ jomm sɩɛ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\