1 Korɩntɩ 6

1Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ nɩ a wʋ tɔ sʋɔ wa nyɛn 'yɛr, ŋmɩnɛ a ɩ a wʋ na tara a 'yɛr chiin a 'yɛr tɔɔrbɔ bala na ba puoro ɛ jie, tɩ bar a Nãaŋmɩn puorbo jie? 2Yaa bɔ̃ɔ ɩka a Nãaŋmɩn puorbo lɛ na wa tɔɔr a bala na ba puoro 'yɛr ɛ? Ka ala ɩ yɩn lɛ na wa tɔɔr a bala na ba puoro 'yɛr, ŋmɩnɛ a yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ maal a yɩ mɩ̃ɛ yelbil ɛ? 3Yaa bɔ̃ɔ ɩka sɩn lɛ na tɔɔr a malakasɩ gba 'yɛr ɛ? Wa 'yɛrɛ nɩ a sɩ mɩ̃ɛ yelbil? 4A lɛ jũu, yɩn wa tara a 'yɛrbil anyãna taaba, yɩ ma ir a pupuorbo bamɩne gba yɛ̃ na ba tal tɛɛr ɛ, ka ba tɔɔr a 'yɛr. 5N 'yɛr naa anyãna na 'yɔ̃ɔ yɩ vɩ̃, a ɩn sɩrɛ ɩka a yɩ pɔ ɩ̃sʋɔ jaa ba tara yɛ̃ jaa pʋʋr na wʋn maal a wʋ taaba 'yɛr ɛ? 6Tɩchɛ ka a yɛbɛ ma tara a yɛbɛ chiin a 'yɛr tɔɔrfʋ jie, a bala na ba ɩ a Yesu turbo sɛ̃. 7Sɩrɛ jaa lɛ ɩka yɩ ben maal bɔr, bojũu yɩ ma nyɔɔr taa chiin a 'yɛr tɔɔrfʋ jie. Bo lɛ so ka yɩ kʋ̃ naa sɔɔ ka a nɩbɛ maal yɩ dɛɛr ɛ? Bɩɩ sɔɔ ka ba fɔl yɩ ɛ? 8Tɩchɛ a yɩn mɩ̃ɛ fɔlɔ nɩ taa na yɩ maala taa dɛbɛ, na yɩ maala a anyãna kʋrɔ a yɩ yɛɛr. 9Yaa bɔ̃ɔ ɩka a putudẽme kʋ̃ kpɛ be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ? Yɩ ta bɛlɛ yɩ mɩ̃ɛ ɛ. Sɛ̃sɛ̃nbɛ, tɩpuorbo, a bala na fol bɩɩ a dɔɔr na lɩɛb gãna nɩ taa, 10bɩɩ nãnyisɩ, bɩɩ a bɔgar dẽme, bɩɩ a dãburbo, bɩɩ a yosɔ̃ɔnbɔ, bɩɩ a nɩfɔlbɔ, ba ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ kpɛ be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ. 11Lɛ lɛ a yɩ bamɩne mɩ dɔ̃ɔ kaara, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn pɛɛ yɩ bar, na wʋ oo yɩ ka yɩ ɩ chɛchɛ tu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor nɩ a sɩ Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ. 12A yɩ bamɩne 'yɛr naa ɩka, n ba chire bon jaa maalfʋ ɛ. Yele jaa ba chɩre maalfʋ ɛ. Tɩchɛ a ba ɩ yele a jaa lɛ vɩɛlɛ maalfʋ ɛ. Maa kʋ̃ sɔɔ ka bon jaa so ma ɛ. 13Bamɩne mɩ ma lɛ 'yɛr naa ɩka, bʋ̃diir ben be puor 'yɔ̃ɔ, ka a puor mɩ be be a bʋ̃diir 'yɔ̃ɔ. Tɩchɛ Nãaŋmɩn na sɔ̃ɔn a jaa ayi bar. Sɛ̃sɛ̃yele jũu ba lɛ a ɩ̃gãn be be ɛ, tɩchɛ a sɩ Soro jũu lɛ, ka a sɩ Soro mɩ be be a ɩ̃gãn jũu. 14A kpɛ̃ɔ nyãna lɛ a Nãaŋmɩn sɩ̃ɩn a sɩ Soro a kũu pɔ, ka wʋ mɩ na sɩ̃ɩ sɩ a kũu pɔ. 15Yaa bɔ̃ɔ ɩka a yɩ ɩ̃gãma ɩn bʋ̃'yen nɩ a Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn ɛ? N pãa de a n ɩ̃gãn na ɩ bʋ̃'yen nɩ a Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn naa tɩ 'mar pɔɔ baa pɔ? N kʋ̃ ɩ a lɛ ɛ. 16Yaa bɔ̃ɔ ɩka nɩrɛ 'lɔ na de a wʋ ɩ̃gãn tɩ 'mar a pɔɔ baa pɔ, ɩn bʋ̃'yen nɩ a wʋ ɩ̃gãn ɛ? Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Ka ba jaa ayi ɩ ɩ̃gãn bʋ̃'yen." 17Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na de wʋ mɩ̃ɛ 'mar a sɩ Soro, 'lɔ nɩ a wʋ Sɩɛ ɩn bʋ̃'yen. 18Yɩ tɔɔ yi a sɛ̃sɛ̃yele pɔ. Yelbier jaa nɩrɛ na ɩrɛ ma ben a wʋ ɩ̃gãn yõo, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na sɛ̃nɛ, a wʋ ɩ̃gãn lɛ wʋ maala a yelbier 'yɔ̃ɔnɔ̃. 19Yaa bɔ̃ɔ ɩka a yɩ ɩ̃gãn ɩn a Nãaŋmɩn Sɩɛ puorfʋ yir ɛ? A 'lɔ na be a yɩ 'yɔ̃ɔ. A 'lɔ yɩn nyɛ yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ ɔ? Yaa so yɩ mɩ̃ɛ ɛ. 20Nãaŋmɩn da yɩn so. A lɛ jũu, yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn nɩ a yɩ ɩ̃gãma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\