1 Korɩntɩ 7

1Pʋ̃pãanyã, a yele ala yɩn sɛb kʋ ma, an taa vɩɛlɛ na ka daba ta kul pɔɔ ɛ. 2Tɩchɛ an ɩ a sɛ̃sɛ̃yele na be be jũu, daba jaa wʋ kul a wʋ mɩ̃ɛ pɔɔ, ka a pɔɔ jaa mɩ kul a wʋ mɩ̃ɛ sɩrɛ. 3Ka a sɩrɛ nɩ a wʋ mɩ̃ɛ pɔɔ na ma lɔ̃ɔ sɔ̃ɔ, lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a pɔɔ nɩ a wʋ mɩ̃ɛ sɩrɛ mɩ ma lɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ. 4A pɔɔ tɛɛ ba lɛ so a wʋ mɩ̃ɛ ɩ̃gãn ɛ, tɩchɛ a wʋ sɩrɛ lɛ so. A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, a daba tɛɛ mɩ ba so a wʋ ɩ̃gãn ɛ, tɩchɛ a wʋ pɔɔ lɛ so. 5Yɩ taa ɩrɛ wa mɔ̃ɔnɔ̃ taa a gaa jie ɛ, ka ala ba wa ɩ yɩ man taa na yɩ kʋ taa sɔ̃ɔ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jũu ɛ. Ka yɩn wa sʋɔr a Nãaŋmɩn baar, a yɩ lɛ lɔ̃ɔ taa go, ka a Satan taa nyɛ yɩn kʋ̃ lɛ wa tʋɔrɔ a yɩ mɩ̃ɛ nyɔɔrɔ bɛl yɩ ɛ. 6N 'yɛr naa ɩka anyã tara na sɔr, a ba ɩ binfʋ lɛ ɛ. 7N naa bʋɔrɔ naa fɩka a dɔɔr ba ta be a n kaar. Tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa tara na a lɛ a Nãaŋmɩn na kʋ wʋ, ɩ̃sʋɔ jaa bon ma tɛɛ naa a wʋ tɔ sʋɔ bon. 8Pʋ̃pãanyã, a yɩn bala na ba kul taa ɛ, nɩ a pɔɔkɔɛ, a vɩɛlɛ naa ba taa kulo taa ɛ, na ba jɩ̃nɛ nɩtãa lɛ ɩn jɩ̃nɛ. 9Tɩchɛ bala ba wa tʋ̃ɔnɔ̃ nyɔɔrɔ a ba mɩ̃ɛ ɛ, ba kul taa. Ala ɩ ba kul taa, a sãn ban jɛ̃ ka a vɔlaa kʋrɔ ba. 10A bala na kul taa, a nɛbinãa lɛ a nyã, a ba ɩ maa lɛ 'yɛr ɛ, tɩchɛ a sɩ Soro lɛ 'yɛr. A pɔɔ wʋ taa ɩrɛ wa bara a wʋ sɩrɛ ɛ. 11Tɩchɛ 'lɔ wa bar a wʋ sɩrɛ, wʋ taa lɛ kulo daba go ɛ, bɩɩ wʋ lɩɛb tɩ 'maal a wʋ sɩrɛ. Daba mɩ wʋ taa dire a wʋ pɔɔ bara ɛ. 12A anyã 'lɔ, maa lɛ 'yɛrɛ, a ba ɩ a sɩ Soro lɛ ɛ. Ala ɩ a Yesu turo ɩ̃sʋɔ pɔɔ ba ɩ a Yesu turo ɛ, tɩ sɔɔ ɩka wʋn jɛ̃n wʋ naa wʋ taa ɩrɛ wa dire wʋ bara ɛ. 13Ala ɩ a pɔɔ mɩ lɛ ɩ a Yesu turo, tɩchɛ ka a wʋ sɩrɛ ba ɩ a Yesu turo ɛ, tɩ mɩ sɔɔ ɩka wʋn jɛ̃n wʋ naa, a pɔɔ nyɩnɛ mɩ wʋ taa bara a sɩrɛ ɛ. 14Bojũu Nãaŋmɩn kãan a danyɩnɛ na ba ɩ a Yesu turo ɛ, ka wʋ ɩ nɩsʋ̃ a wʋ pɔɔ na ɩ a Yesu turo jũu, ka a pɔɔ mɩ na ba ɩ a Yesu turo ɛ, mɩ ɩ nɩsʋ̃ a sɩrɛ na ɩ a Yesu turo jũu. Ka lɛ ba lɛ ɛ, a ba bibiir na ɩn bidɛbɛ, tɩchɛ a lɛ jũu ba ɩn bisʋ̃n. 15Tɩchɛ a 'lɔ na ba ɩ a Yesu turo ɛ, 'lɔ wa chiine wʋ chiine. Fʋn ɩ a Yesu turo, ka daba lɛ, bɩɩ pɔɔ lɛ, ta ŋmaa wʋ sɔr ɛ. Nãaŋmɩn bʋɔl sɩ naa ka sɩ kpɩɛrɛ nɩ nyã'maar. 16Ŋmɩnɛ lɛ a ɩ a fʋ̃ʋ pɔɔ, ba bɔ̃ɔ ɩka fʋn tʋ̃ɔ faa a fʋ sɩrɛ ɛ? Bɩɩ a daba, faa bɔ̃ɔ ɩka fʋ mɩn tʋ̃ɔ faa a fʋ pɔɔ ɛ? 17Ɩ̃sʋɔ jaa wʋ mɔ̃ be a jie 'lɔ a sɩ Soro na bin wʋ, nɩ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔl wʋ. A binfʋ nyãna lɛ n bin kʋ a pupuorbiir gbulsɩ ba jaa. 18Nɩrɛ ŋmaan yʋɔr tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn wa bʋɔl wʋ bɩɩ? Wʋ taa ɩrɛ wa sɔɔlɔ a wʋ yʋɔr ŋmaafʋ ɛ. Nɩrɛ mɩ a Nãaŋmɩn na bʋɔl, ba ŋmaa a wʋ yʋɔr bɩɩ? Wʋ taa lɛ ŋmaara go ɛ. 19Yʋɔr ŋmaafʋ ɩn pɔrɔ, ka a yʋɔr ba ŋmaafʋ mɩ ɩ pɔrɔ, Nãaŋmɩn yelbinsɩ fʋn turo lɛ ɩ yelkpɛ̃ɛ. 20Ɩ̃sʋɔ jaa wʋ chɛnɛ a lɛ nɛ wʋn be tɩ a Nãaŋmɩn wa bʋɔl wʋ. 21Gbãgbaar lɛ yɩ dɔ̃ɔ ɩ tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn bʋɔl yɩ bɩɩ? Yɩ ta vɛ̃ ka a ɩ tuo kʋ yɩ ɛ, ala ɩ yɩ tara na sɔr na so yɩ mɩ̃ɛ, yɩn tʋ̃ɔ ɩ a lɛ. 22Bojũu ala ɩ nɩrɛ ɩn gbãgbaa tɩchɛ ka a sɩ Soro wa bʋɔl wʋ, a nɩnyɩnɛ son wʋ mɩ̃ɛ a sɩ Soro jũu. Lɛ mɩ lɛ, nɩrɛ na so wʋ mɩ̃ɛ tɩchɛ ka a sɩ Soro wa bʋɔl wʋ, a nɩnyɩnɛ mɩ ɩ naa Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa. 23Nãaŋmɩn da yɩn da tuo, yɩ ta ɩ nɩrɛ jaa gbãgbaa ɛ. 24Yɛɛr, ɩ̃sʋɔ jaa ben Nãaŋmɩn niem, ɩ̃sʋɔ jaa wʋ chɛnɛ a lɛ nɛ wʋn be tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn wa bʋɔl wʋ. 25Pʋ̃pãanyã a bala na ba kul taa sɛrɛ ɛ, n ba tara yele jaa a sɩ Soro na kʋ ma ɩka n 'yɛr ɛ, tɩchɛ n tara na 'yɛr ɩn na 'yɛr an ɩ a sɩ Soro nɩbaal jũu, n sɔɔ naa ɩka n ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ ka yɩn sɔɔ de. 26A dɩna yelwõnsɩ jũu, n tɩɛraa ɩka a ɩn vɩla ka nɩrɛ jaa kpɩɛrɛ wʋ yõ. 27Fʋ kul pɔɔ bɩɩ? Taa ɩrɛ wa dire wʋ bara ɛ. Dakʋɔr lɛ fʋ ɩ bɩɩ, pɔɔ kʋɔr lɛ fʋ ɩ? Taa tɩɛrɛ pɔɔ bɩɩ sɩrɛ kulfʋ ɛ. 28Tɩchɛ ala wa ɩ fʋ kul pɔɔ, faa maal yelbier ɛ, ka ala ɩ pɔɔsaraa mɩ kul sɩrɛ, waa maal yelbier ɛ. Tɩchɛ a bala na kul taa na kpɛ̃n yelwõnsɩ pɔ ka n kʋ̃ sɔɔl yɩ a yele nyãna ɛ. 29Yɛɛr, bon ɩn 'yɛrɛ lɛ ɩka, a sɔ̃ɔ ɩn jaa ŋmaa. An yi a dɩna chiine, bala na tara pɔbɔ, ba maala fɩka baa tara pɔbɔ ɛ. 30Bala na kõnõ, ba maala fɩka baa kõnõ ɛ, bala mɩ pʋɔ na pɛl, ba mɩ maala fɩka ba pʋɔ ba pɛl ɛ. Ka bala mɩ na da bon, ba maala fɩka a ba ɩ bala lɛ so bin ɛ. 31Bala mɩ na tʋ̃nɔ̃ nɩ a wɛr nyã bonsɩ, ba ta de ba mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ a ala pɔ ɛ, bojũu a wɛr nɩ a wʋ bonsɩ a jaa poro na chiine. 32Maa bɔfʋ lɛ ɩka yɩ ta tara yele jaa tɩɛr ɛ. An ɩ daba baa tara pɔɔ ɛ, a sɩ Soro yele lɛ wʋ ma tɩɛrɛ, lɛ wʋn na ɩ pɛl a sɩ Soro pʋɔ. 33Tɩchɛ daba na tara pɔɔ a wɛr nyã yelsɩ lɛ wʋ ma tɩɛrɛ, lɛ wʋn na ɩ pɛl a pɔɔ pʋɔ. 34Ka a wʋ tɩɛr maa gã jibʋ̃'yen ɛ. Ka a pɔɔ mɩ na ba kul sɩrɛ ɛ, bɩɩ pɔɔsarbile ma tɩɛrɛ a sɩ Soro yele. A wʋ bɔfʋ lɛ ɩka wʋ de a wʋ ɩ̃gãn nɩ a wʋ sɩɛ kʋ a sɩ Soro. Tɩchɛ pɔɔ na tara sɩrɛ, a wɛr nyã bonsɩ tɩɛr lɛ wʋ ma tara, lɛ wʋn na pɛl a wʋ sɩrɛ pʋɔ. 35Yɩ mɩ̃ɛ sʋ̃ʋfʋ jũu lɛ n 'yɛrɛ nɩ a anyãna, a ba ɩ yele lɛ n bine kʋrɔ yɩ ɛ. N bʋɔrɔ naa ɩka yɩ kpɩɛrɛ a lɛ na tor na yɩ tara tɩɛr bʋ̃'yen kʋ a sɩ Soro. 36Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa tɩɛr ɩka waa maal a lɛ na sɛɛ nɩ a pɔɔsarbile wʋn ŋmaan a bara ɛ, ka a pɔɔbile mɩ jɛ̃ kor, ka a sɛɛ ɩka ba kul taa, wʋ ɩ a lɛ wʋn tɩɛr, a ba ɩ bier ɛ. Ba kul taa. 37Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ tɩɛr na ba vavire ɛ, a wʋ tɩɛr ba fɩrɛ wʋ ka wʋ tʋ̃ɔnɔ̃ a tɩɛr nyɔɔrɔ na wʋ 'yɛr a wʋ tɩɛr pɔ ɩka wʋ kʋ̃ kul a pɔɔsarbile ɛ, a nɩrɛ nyã mɩ maal a lɛ na tor. 38A lɛ jũu, nɩrɛ 'lɔ na kul a pɔɔsarbile wʋ maal vɩla, tɩchɛ a 'lɔ na ba kul ɛ, 'lɔ lɛ maal vɩla gar. 39Pɔɔ wa kul sɩrɛ, 'lɔ nɩ a sɩrɛ ben taa, tɩchɛ a sɩrɛ wa kpi wʋ tara na sɔr ɩka wʋ kul daba 'lɔ jaa wʋn bʋɔrɔ, tɩchɛ a danyɩnɛ wʋ ɩ Yesu turo. 40Lɛ ɩn nyɛ lɛ ɩka, ala ɩ waa kul sɩrɛ ɛ, tɩ na wʋ jɩ̃nɛ, wʋn ɩn bɔɔsʋ̃n sʋɔ. N tɩɛr ɩka n mɩ tara na a Nãaŋmɩn Sɩɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\