1 Korɩntɩ 9

1N ba so n mɩ̃ɛ bɩɩ? N ba ɩ a nɩtʋ̃nãa ɩ̃sʋɔ bɩɩ? N mɩ ba nyɛ a sɩ Soro Yesu nɩ nɩbir bɩɩ? A ba ɩ yɩn lɛ ɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃ ɩn tʋ̃, tɔ̃nɔ̃ ɛ? 2Ala ɩ gba, n ba ɩ a nɩtʋ̃nãa bamɩne sɛ̃ ɛ, tɩ yɩn sɛ̃ 'lɔ, sɩrɛ jaa n ɩ naa! Bojũu yɩn lɛ ɩ a jɩ̃nɛ wiil sɩrɛ jaa ɩka n ɩ naa a nɩtʋ̃nãa a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. 3A anyãna lɛ na ɩ a maa 'yɛr ɩn na 'yɛr kʋ a bala na wa bɛrɛ ma a nɛɛ. 4A mɔ̃ sɩn tɛɛ lɛ ba tara sɔr ɩka yɩ kʋ sɩ bʋ̃diir nɩ bʋ̃nyursɩ ɛ? 5Sɩn tɛɛ lɛ ba tara sɔr ɩka sɩ ma tara a sɩ pɔbɔ 'mataa yʋɔrɔ nɩ nɩtãa lɛ a sɩ Soro yɛɛr nɩ a Sɩfasɩ na ɩ a nɩtʋ̃nsɩ ɛ? 6Bɩɩ maa nɩ Banabasɩ tɛɛ lɛ a sɛɛ ɩka sɩ tʋ̃nɔ̃ tɩ yɩ kʋ̃ kʋ sɩ bon jaa ɛ? 7Nɩbuor lɛ ba de soja tɩ wʋ lɩɛb yara wʋ mɩ̃ɛ? An lɛ ma sɛl tɩɛ tɩ ba dire a wʋ wɔ̃mɔ̃ ɛ? Bɩɩ an lɛ ɩ nachĩnɛ tɩ maa pɛ̃ a bɩr di ɛ? 8Nɩsaal kaafʋ pɔ 'yɛr lɛ a nyã ɩn 'yɛr bɩɩ? A Mosesɩ nɛbinãa ba 'yɛr a lɛ nɩ wʋ ju ɛ? 9Bojũu nɩtɔ̃ lɛ a Mosesɩ nɛbinãa dɔ̃ɔ 'yɛr, "Ta lũ a nadar 'lɔ fʋn 'yɔ̃ɔ a wʋ vara fʋ a chi nɛɛ pɔɔ ɛ." A nadai yele lɛ fɛr a Nãaŋmɩn bɩɩ? 10Sɩrɛ jaa a ba ɩ sɩn jũu lɛ wʋ 'yɛr a anyãna ɛ? Ɔ̃ɔ, sɩn jũu lɛ ba sɛb a yelsɩ anyãna, bojũu a bala na kʋɔrɔ nɩ a bala na vara tara na tɩɛr ɩka ban nyɛn bon kɔ̃ɔ. 11Ala ɩ sɩ bʋr a Nãaŋmɩn Sɩɛ bʋ̃bʋrɔ a yɩ sɛ̃, an ɩn tuo ala ɩ yɩ mɩ kʋ sɩ naa a yɩ bʋ̃tarsɩ bɩɩ? 12Ala ɩ bamɩne tara na sɔr ka yɩ ma sʋ̃ʋ ba, sɩn ba lɛ a sɛɛ ɩka sɩ nyɛ gar ba ɛ? Tɩchɛ sɩn ba kpãkpãana nɩ a yele nyãna ɛ. Sɩ ma bar yele jaa ka a po, a sɩ taa pɔɔ a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna sɔr ɛ. 13Yaa bɔ̃ɔ ɩka a bala na tʋ̃nɔ̃ a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir, a Nãaŋmɩn puorfʋ yir pɔ lɛ ba dire ɛ? Ka a bala mɩ na ɩ a Nãaŋmɩn bɔɔrlorbo mɩ dire a bɔɔrlo bomo ala ɛ? 14A lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a sɩ Soro 'yɛr ɩka a bala na mʋɔlɔ a wʋ 'yɛr nʋ̃ɔ, ba mɩ dire yire a 'yɛr nʋ̃ɔ mʋɔlfʋ pɔ. 15Tɩchɛ maa ba dɩɛl a anyãna ɛ, n mɩ ba sɛɛrɛ a anyãna tɩ tara tɩɛr ɩka yɩ maal a lɛ kʋ ma ɛ. Maa kpin kɔ̃ a sa naa nɩrɛ na wa kaa a n yo bɔ yele nyãna pɔrɔ. 16Tɩchɛ maa wa mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã, n kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ yuor ɛ, bojũu Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ ma ɩka n mʋɔl. Yele na pɔɔ ma naa ala ɩ n ba wa mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã ɛ. 17Maa mʋɔl a 'yɛr nyã pɔrɔ, n tara na sãyar, ala ba ɩ pɔrɔ gba lɛ ɛ, Nãaŋmɩn na kaa ir ma 'yɛr lɛ n 'yɛrɛ. 18Bo lɛ ɩ a n sãyar? Ala lɛ a anyã ɩka, n mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ pɔrɔ kʋ a nɩbɛ, naa taa bʋɔrɔ tɔ̃nɔ̃ yin a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã mʋɔlfʋ pɔ ɛ. 19N gba na so n mɩ̃ɛ ka nɩrɛ jaa ba so ɛ, tɩ n maal n mɩ̃ɛ gbãgbaa kʋ nɩrɛ jaa lɛ an na ɩ ka n tʋ̃ɔ nɩyɔɔ tɔɔ wa kʋ Yesu Kɩrɩsɩto. 20Maa wa ta a Juu nɩbɛ sɛ̃, n ma lɩɛb n mɩ̃ɛ a Juu nɩrɛ, na tʋ̃ɔ ba nyɛ. A bala na be a nɛbinãa pɔ, n ma lɩɛb a ba kaar, n gba na ba be a nɛbinãa pɔ ɛ, lɛ ɩn na ɩ tʋ̃ɔ ba tɔɔ wa kʋ a Yesu Kɩrɩsɩto. 21A bala mɩ na ba be a nɛbinãa pɔ ɛ, maa wa ta a ba sɛ̃, n mɩ ma maal fɩka n ba be a nɛbinãa pɔ ɛ, ka n na tʋ̃ɔ ba tɔɔ wa kʋ a Yesu Kɩrɩsɩto. N gba na ba so n mɩ̃ɛ yi a Nãaŋmɩn nɛbinãa pɔ ɛ, tɩchɛ n be a Yesu Kɩrɩsɩto nɛbinãa pɔ. 22Maa wa ta a bala sɔɔfʋ na ba kpɛ̃mɛ ɛ, n ma lɩɛb a ba kaar lɛ ɩn na ɩ tʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɩ̃ɛn. N ma lɩɛb bon jaa kʋ nɩrɛ jaa, ala ɩ n tʋ̃ɔ naa ka n faa a bamɩne. 23A 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna jũu lɛ n maala nɩ a anyãna, naa mɩ na tʋ̃ɔ nyɛ a sʋ̃ʋfʋ. 24Yaa bɔ̃ɔ ka a bala na ma joro dɔ̃ɔnɔ̃ taa a joa pɔ, tɩchɛ nɩbʋ̃'yen tɛɛ lɛ ma jo na wʋ nyɛ bon ɛ? Yɩ mɩ mʋ̃ɔ nɩbir joro a lɛ na yɩ nyɛ bon. 25Nɩrɛ jaa na pʋɔ a jo dɔ̃ɔtaa nyã pɔ, wʋ ma nyɔɔrɔ naa a wʋ mɩ̃ɛ yele a jaa pɔ sʋ̃. Ba ma ɩn a lɛ na ba de a vaar ban maal nãa jupil na maa kor ɛ, tɩchɛ sɩn ɩrɛ naa na nyɛ a nãa jupil 'lɔ na ba tara sɔ̃ɔfʋ ɛ. 26Ala lɛ so, n ba joro fɩka nɩrɛ na bʋ̃n joro ɛ, ŋmetaa kaar, n ba bʋ̃n lɔɔrɔ a n nuur ɛ. 27Kai, n ma ŋmen a n ɩ̃gãn na n maal wʋ a wʋ lɩɛb a n gbãgbaa, ka n taa 'yɛr Nãaŋmɩn 'yɛr ka a nɩyɔɔ wa nyɛ tɔ̃nɔ̃ tɩchɛ ka Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka maa ba sɛɛ ɛ. N ba bʋɔrɔ a lɛ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\