1 Jɔɔn 1

1Maa Jɔɔn sɛɛrɛ na kʋrɔ a yɩn na turo a Yesu. A 'yɛr na dɔ̃ɔ be be a wɛr pielfʋ daar, 'lɔ lɛ sɩ wõ a wʋ yele na sɩ nyɛ wʋ. Sɩ nyɛ wʋ naa nɩ a sɩ nɩbie na sɩ sɩɩr wʋ nɩ a sɩ mɩ̃ɛ nuur. A 'yɛr nyã lɛ ɩ a nyɛvʋr. 2A nyɛvʋr nyã lɛ yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ ka wʋ de wiil sɩ a sɩ nyɛ wʋ, 'lɔ lɛ sɩ dire a wʋ dãasɩɛ na sɩ mʋɔlɔ kʋrɔ yɩ ɩka 'lɔ lɛ ɩ a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 'Lɔ lɛ dɔ̃ɔ be a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃, ka wʋ wa ir wʋ wiil sɩ. 3Sɩ 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ a lɛ a sɩn mɩ̃ɛ na nyɛ tɩ wõ, ka a lɛ na vɛ̃ ka sɩn nɩ yɩn na tara nɛbʋ̃'yen, ka a sɩn nɩ a Sãa Nãaŋmɩn 'matãan a wʋ Bie Yesu Kɩrɩsɩto tara a nɛbʋ̃'yen. 4A nyã lɛ sɩ sɛɛrɛ kʋrɔ yɩ kaa sɩ chɩlfʋ na sɛɛ. 5A 'yɛr wʋn kʋ sɩ ka sɩ mʋɔlɔ kʋrɔ yɩ nɩ nyã, Nãaŋmɩn ɩn chãa ka libe ba be a wʋ 'yɔ̃ɔ jaa ɛ. 6Ala ɩ sɩ 'yɛr naa ɩka sɩn nɩ 'lɔ tara na nɛbʋ̃'yen tɩ chɛnɛ chiine a libe pɔ, sɩ ɩn jir ŋmarba na saa turo a yelmɩ̃ɛ ɛ. 7Tɩchɛ ala ɩ sɩ chiine naa a chãa pɔ nɩtãa lɛ a 'lɔ na be a chãa pɔ, sɩn tara na nɛbʋ̃'yen ka a wʋ Bie Yesu jɩ̃ɩ pɛɛ a sɩ yeldɛbɛ a jaa bar. 8Ala ɩ sɩ 'yɛr ɩka saa tara yeldɛɛr jaa ɛ, sɩ bɛlɛ na sɩ mɩ̃ɛ, na saa tara yelmɩ̃ɛ ɛ. 9Ala ɩ sɩ 'yɛr naa a sɩ yeldɛbɛ kʋ Nãaŋmɩn, wʋn vɛ̃n kʋ sɩ, tɩ pɛɛ a sɩ yeldɛbɛ a jaa bar, bojũu Nãaŋmɩn ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ nɩ nɩtor. 10Ala ɩ sɩ 'yɛr naa ɩka saa maal yeldɛɛr jaa ɛ, sɩ bʋɔlɔ na Nãaŋmɩn jir ŋmara, na saa de a wʋ 'yɛr a sɩ nyãa pɔ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\