1 Jɔɔn 2

1N bibiir, n sɛɛrɛ naa anyã kʋrɔ yɩ ka yɩ ɩ̃sʋɔ jaa taa wa ɩrɛ yeldɛɛr ɛ, tɩchɛ ala ɩ ɩ̃sʋɔ wa ɩn yeldɛɛr, sɩ tara na po pire na be a Sãa sɛ̃. 'Lɔ lɛ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a Torfʋ Sʋɔ. 2'Lɔ lɛ lo a sɩ yeldɛbɛ bɔɔr kʋ sɩ, a ba ɩ sɩn tɛɛ ɛ, tɩchɛ a wɛr wʋ jaa. 3A nɩtɔ̃ lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka sɩ be naa a wʋ sɛ̃, sɩn turo a wʋ nɛbinsɩ jũu. 4Nɩrɛ 'yɛr ɩka wʋ bɔ̃ɔn Nãaŋmɩn tɩ ba ɩrɛ a lɛ wʋn bin a nɛɛ ɛ, a nɩnyɩnɛ ɩn jir ŋmara na waa tara yelmɩ̃ɛ ɛ. 5Tɩchɛ nɩrɛ jaa na turo a Nãaŋmɩn 'yɛr, sɩrɛ jaa Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ sɛɛn a wʋ pɔ. Nɩtɔ̃ lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka sɩ be naa a wʋ pɔ. 6Nɩrɛ jaa na 'yɛr ɩka wʋ be naa Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ, wʋ chiine a lɛ a Yesu na dɔ̃ɔ chen. 7N barmɩne, a ba ɩ nɛbin paalaa lɛ n sɛɛrɛ kʋrɔ yɩ ɛ, tɩchɛ a bʋ̃koraa 'lɔ yɩn tara yi a pielfʋ lɛ, 'lɔ lɛ ɩ a nɛkoraa yɩn wõ. 8Tɩchɛ wʋ ɩn bʋ̃paalaa, bojũu a ɩn sɩrɛ a Yesu 'yɔ̃ɔ, naa mɩ ɩ sɩrɛ a yɩ 'yɔ̃ɔ, bojũu a libe tɔɔn 'laa, ka a sɩrɛ chãa chaara. 9Nɩrɛ jaa wa 'yɛr ɩka maa ben chãa pɔ, tɩ 'laar a wʋ yɛbɛ, wʋ chɛnɛ na be a libe pɔ. 10Nɩrɛ 'lɔ jaa na nʋ̃ a wʋ yɛbɛ ben a chãa pɔ, ka bon jaa ba be be na vɛ̃ ka wʋ ŋme gbɛr ɛ. 11Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na 'laar a wʋ yɛbɛ ben a libe pɔ, na wʋ yʋɔrɔ a libe pɔ, na waa bɔ̃ɔ a jie wʋn chiine ɛ, bojũu a libe jɔ̃ɔ wʋ naa. 12N bibiir, n sɛɛrɛ na a gãn nyã kʋrɔ yɩ bojũu Nãaŋmɩn vɛ̃ naa a yɩ yeldɛbɛ kʋ yɩ a lɛ a Yesu na ɩ kʋ yɩ jũu. 13Sãamɩne, n sɛɛrɛ na kʋrɔ yɩ bojũu, yɩ bɔ̃ɔn a 'lɔ na yi a wɛr pielfʋ. Pɔlbil, n sɛɛrɛ na kʋrɔ yɩ bojũu yɩ tʋ̃ɔn a dɛɛr sʋɔ. Naa mɩ sɛɛrɛ kʋrɔ a yɩn bibiir bojũu yɩ bɔ̃ɔn a Sãa Nãaŋmɩn. 14N sɛb kʋ a yɩn sãamɩne bojũu, yɩ bɔ̃ɔn a 'lɔ na yi a wɛr pielfʋ daar. N sɛb kʋ a yɩn pɔlbil a Nãaŋmɩn 'yɛr na be a yɩ 'yɔ̃ɔ jũu, yɩ kpɛ̃mɛ na, na yɩ jɛb tʋ̃ɔ a dɛɛr sʋɔ. 15Yɩ taa ɩrɛ wa nʋ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ bɩɩ bon jaa ban tara ɛ. Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa nʋ̃n a lɛ, a Sãa Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ ba be a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. 16Bojũu a bonsɩ anyã sɩn nyɛ ɩ naa a ɩ̃gãn nyã vɔlaa nɩ a nɩbie vɔlaa bɩɩ tara jɩ̃ jɩɩr nɩ bʋ̃tarsɩ. A nyãna a jaa wʋn na ɩrɛ ba yi a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, tɩchɛ a yi naa dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ sɛ̃. 17A bɔdɛbɛ anyã mɩ poro na chiine, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na ɩrɛ a Nãaŋmɩn bɔfʋ na ben be sɔ̃ɔ jaa. 18N bibiir, a wɛr baarfʋ ta naa, nɩtãa lɛ yɩn dɔ̃ɔ wõ ɩka a bala na 'laar a Kɩrɩsɩto na wa naa, ba yɔɔ lɛ a banyãna na be ka gba. Ala lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka a baraa sɔ̃ɔ lɛ. 19A nɩbɛ banyãna dɔ̃ɔ be a sɩ sɛ̃ tɩ wa yi. Ka a ba yifʋ wiil ɩka baa tara sɩ nɩ nɛbʋ̃'yen ɛ, sɩn nɩ bala ta ɩ bʋ̃'yen, ban taa be naa sɩ sɛ̃, tɩchɛ a ba yifʋ wiil ɩka baa pʋɔ sɩ ɛ. 20Tɩchɛ yɩn 'lɔ, Yesu kʋ yɩ naa a wʋ Sɩɛ ka yɩ jaa bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ. 21N ba sɛɛrɛ kʋrɔ yɩ bojũu yɩn ba bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ yɩn bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ lɛ. Bojũu yɩ mɩ bɔ̃ɔn a jir na tɛɛ nɩ yelmɩ̃ɛ. 22An lɛ ɩ a jir ŋmara? Nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr ɩka a Yesu ba ɩ a Nɩ-iraa ɛ, a nɩrɛ 'lɔ lɛ 'laar a Kɩrɩsɩto. A nɩnyɩnɛ tɔr naa a Sãa nɩ a Bie jaa. 23Nɩrɛ 'lɔ na tɔr a Bie mɩ tɔr a Sãa, nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr chãa pɔ ɩka Yesu lɛ a Nãaŋmɩn Bie, tara na nɛbʋ̃'yen nɩ a Sãa Nãaŋmɩn. 24Yɩ chɛnɛ tara a lɛ nɛ yɩn wõ a Yesu 'yɛr a pielfʋ, yɩn wa chɛnɛ tara a lɛ, yɩn tara na nɛbʋ̃'yen nɩ a Sãa nɩ a wʋ Bie. 25Nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka wʋn ɩ naa wʋn vɛ̃ naa ka sɩ tara nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 26N sɛɛrɛ na a anyãna kʋrɔ yɩ ɩka yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ nɩ a bala na bar yɩ tɩ yi, ba bʋɔrɔ naa ɩka ba bɛl yɩ yin. 27A yɩn 'lɔ, ba kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛl yɩ ɛ, bojũu Yesu kʋ yɩ naa a Sɩɛ ka wʋ be a yɩ 'yɔ̃ɔ. A Sɩɛ na ɩ yelmɩ̃ɛ na wile yɩ jũu, yaa lɛ bʋɔrɔ ɩka nɩrɛ wʋ wiil yɩ a yelmɩ̃ɛ go ɛ, tɩchɛ a Sɩɛ a Yesu na kʋ yɩ vɛ̃ naa ka yɩ bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ, ka ala mɩ a Sɩɛ na wile ɩ yelmɩ̃ɛ, jir jaa ba be be ɛ. A lɛ jũu, yɩ chɛnɛ tara a Yesu nɩ nɛbʋ̃'yen nɩtãa lɛ a Sɩɛ na 'yɛr yɩ. 28A lɛ jũu n bibiir, yɩ chɛnɛ tara a Yesu nɩ nɛbʋ̃'yen, ka 'lɔ wa yi a saaju lɩɛb waara a wɛr pɔ, sɩn tara na nyãa ka dãbɩ̃ɛ kʋ̃ kʋrɔ sɩ a wʋ tuorfʋ ɛ. 29Yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a Yesu yele tor naa, nɩrɛ jaa mɩ na maala a lɛ, mɩ ɩ naa a Nãaŋmɩn bie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\