1 Jɔɔn 3

1Nyɛ lɛ a sɩ Sãa na nʋ̃ sɩ jɩ̃. Wʋ sɔɔn bʋɔlɔ sɩ a Nãaŋmɩn bibiir, ka sɩ mɩ sɩr ɩ! A lɛ jũu, a wɛr nɩbɛ ba bɔ̃ɔ wʋ ɛ, ala lɛ so ban ba bɔ̃ɔ sɩ ɛ. 2N barmɩne, pʋ̃pãanyã, sɩ ɩ naa Nãaŋmɩn bibiir, saa bɔ̃ɔ lɛ sɩn na be daar kɔ̃ɔ ɛ, tɩchɛ sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka, a Yesu wa lɩɛb wa a wɛr nyã pɔ, sɩn nyɛ naa a lɛ wʋn na be, na sɩ kaara a wʋ kaar. 3Yɩ ɩ̃sʋɔ jaa na tara a tɩɛrtɔ nyãna a Yesu 'yɔ̃ɔ, wʋ ir wʋ mɩ̃ɛ yin dɛɛr pɔ, nɩtãa lɛ a Yesu na ɩ chɛchɛ. 4Nɩrɛ 'lɔ jaa na chɛnɛ ɩrɛ yeldɛɛr, a nɩnyɩnɛ sɔ̃ɔnɔ̃ naa a Nãaŋmɩn nɛbinsɩ ala wʋn bin, bojũu waa tara Nãaŋmɩn nɩ nɛbʋ̃'yen ɛ. 5Tɩchɛ yɩ bɔ̃ɔn ɩka Yesu ba maal dɛɛr ɛ, a lɛ ka wʋ wa ɩka wʋ wa de a sɩ dɛbɛ bar. 6A lɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na tara Yesu nɩ nɛbʋ̃'yen, wʋ maa lɛ chɛnɛ ɩrɛ yeldɛɛr go ɛ, tɩchɛ a nɩnyɩnɛ wa chɛnɛ ɩrɛ yeldɛɛr, waa bɔ̃ɔ a Yesu nɩ a nɩnyɩnɛ wʋn ɩ ɛ. 7N bibiir yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, ka nɩrɛ jaa taa bɛlɛ yɩ ɛ. Nɩrɛ 'lɔ na maala a lɛ na tor, wʋ ɩ naa nɩtor nɩtãa lɛ Yesu na ɩ nɩtor. 8Nɩrɛ 'lɔ jaa na chɛnɛ ɩrɛ yeldɛɛr yi naa a tɩɩ sɛ̃, bojũu 'lɔ lɛ ɩrɛ yeldɛbɛ yi a wɛr pielfʋ. Ala lɛ so ka Yesu na ɩ Nãaŋmɩn Bie wa ɩka wʋ wa sɔ̃ɔ a tɩɩ tʋ̃mɔ̃. 9Nɩrɛ 'lɔ jaa na wa ɩ Nãaŋmɩn bie, maa lɛ sɛɛ ɩka wʋ lɛ ɩrɛ yeldɛbɛ go ɛ, bojũu Nãaŋmɩn befʋ be naa a wʋ yɔ̃ɔ. Wʋ kʋ̃ lɛ chɛnɛ ɩrɛ yeldɛbɛ go ɛ, bojũu wʋ ɩn Nãaŋmɩn bie. 10Nɩtɔ̃ lɛ sɩ de bɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn bibiir nɩ a Tɩɩ bibiir. Nɩrɛ 'lɔ jaa na ba wa turo a Nãaŋmɩn nɛɛ 'lɔ wʋn bin bɩɩ na waa lɛ nʋ̃ a wʋ yɛɛr, waa ɩ Nãaŋmɩn bie ɛ. 11An yi a daar 'lɔ jaa yɩn piel sɔɔ Yesu, yɩ wõ naa a Nãaŋmɩn 'yɛr bie na 'yɛr ɩka sɩ nʋ̃ taa. 12Yɩ ta ɩ a sɩ kaara a Kain kaar ɛ, wʋ tara na a dɛɛr sʋɔ tɩɛr na wʋ kʋ a wʋ yɛbile. Bo lɛ so wʋn kʋ a yɛbile? Bojũu a Kain tʋ̃mɔ̃ ɩn dɛɛr, tɩchɛ ka a wʋ yɛbile tʋ̃mɔ̃ tor. 13N yɛɛr, yɩ ta vɛ̃ ka a fɛr yɩ ala ɩ a nɩbɛ na be a wɛr pɔ wa 'laar yɩ naa ɛ. 14Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ nʋ̃ naa a sɩ taaba. A wiil ɩka sɩ yin kũu pɔ, tɩ kpɛ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ pɔ. Nɩrɛ 'lɔ na ba nʋ̃ a wʋ yɛbɛ ɛ, wʋ chɛnɛ na be kũu pɔ. 15Nɩrɛ 'lɔ jaa na 'laar a wʋ yɛɛr ɩn nɩkʋrɔ a wʋ nyãa pɔ, ka yɩ mɩ bɔ̃ɔn ɩka nɩkʋrɔ ba tara nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 16Sɩ bɔ̃ɔn lɛ a nʋ̃fʋ na be, bojũu Yesu sɔɔn kpi kʋ sɩ, ka a mɩ sɛɛ ɩka, sɩ mɩ sɔɔ kpi kʋ a sɩ yɛɛr. 17Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ tara naa ka a sɛɛn wʋ, tɩ nyɛ a wʋ taa yɛɛr an wõnõ ka wʋ lɩɛb puor yɔ̃ɔ ba, a Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ be a wʋ sʋɔ 'yɔ̃ɔ ɛ. 18N bibiir, yɩ ta vɛ̃ ka sɩ nʋ̃fʋ ɩ 'yɛrbie nɩ jãlbir 'yɛrbie ɛ, tɩchɛ yɩ ɩ ka sɩ sʋ̃nɔ̃ taa nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na nʋ̃ sɩ sɩrɛ jaa. 19A sɩ befʋ pɔ lɛ sɩn bɔ̃ɔ ɩka sɩ be naa a yelmɩ̃ɛ pɔ sɔ̃ɔ 'lɔ jaa sɩn wa ara a Nãaŋmɩn niem sʋɔrɔ wʋ, sɩ kʋ̃ lɛ joro dãbɩ̃ɛ ɛ, 20ala gba ɩ a sɩ tɩɛr 'yɛr ɩka sɩ maal dɛɛr. Bojũu Nãaŋmɩn bɔ̃ɔn yele jaa a sɩ nyãn pɔ, na wʋ bɔ̃ɔ yele jaa sɩn ɩrɛ. 21N barmɩne, ala ɩ sɩ bɔ̃ɔn naa a sɩ tɩɛr pɔ, ɩka sɩ maa chɛnɛ maala dɛɛr ɛ, sɩn wa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn, sɩ kʋ̃ joro dãbɩ̃ɛ ɛ, 22sɩn nyɛn bon jaa sɩn sʋɔr yi a wʋ sɛ̃, bojũu sɩ turo naa a wʋ nɛɛ na sɩ ɩrɛ a lɛ na pɛlɛ a wʋ pʋɔ. 23Nãaŋmɩn nɛɛ wʋn bin nɩ nyã, ɩka sɩ sɔɔ a wʋ Bie Yesu Kɩrɩsɩto yuor na sɩ nʋ̃ a sɩ taaba, nɩtãa a lɛ wʋn 'yɛr sɩ. 24Bala jaa na turo a Nãaŋmɩn nɛɛ wʋn bin, ba ben a wʋ 'yɔ̃ɔ, ka wʋ mɩ be a ba 'yɔ̃ɔ. Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka wʋ ben a sɩ 'yɔ̃ɔ, a Sɩɛ 'lɔ wʋn de kʋ sɩ jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\