1 Jɔɔn 4

1N barmɩne, yɩ taa ɩrɛ wa sɔɔ nɩrɛ jaa na 'yɛr ɩka wʋ tara na a Nãaŋmɩn Sɩɛ ɛ, tɩchɛ yɩ bɛɛr a nɩnyɩnɛ 'lɔ kaa, ka ala ɩ a 'yɛr wʋn 'yɛrɛ yin a Nãaŋmɩn sɛ̃. Bojũu jir 'yɛ'yɛrbɛ yi naa jie jaa na ba 'yɛrɛ ɩka a lɛ ban 'yɛrɛ Nãaŋmɩn lɛ kʋ ba. 2Nɩtɔ̃ lɛ yɩn de bɔ̃ɔn a nɩrɛ 'lɔ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, nɩrɛ 'lɔ nɩ wa 'yɛr ɩka Yesu wa naa a wɛr pɔ nɩtãa nɩsaal, a nɩrɛ 'lɔ lɛ yi a Nãaŋmɩn sɛ̃. 3Nɩrɛ jaa wa tɔr a lɛ ba yi Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, a nɩrɛ nyã lɛ 'laar a Kɩrɩsɩto, a 'lɔ yɩn wõ ɩka wʋn wa naa, 'lɔ lɛ be be a wɛr pɔ a pʋ̃pãanyã. 4N bibiir, yɩn 'lɔ ɩn Nãaŋmɩn nɩbɛ na yɩ tʋ̃ɔ ba, bojũu a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ na be a yɩ pɔ, bɛrma naa gar a dɛɛr sʋɔ 'lɔ na be a wɛr pɔ. 5A jir dẽme banyãna na 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn lɛ kʋ ba a wiilfʋ anyãna ɩ naa a wɛr nyã nɩbɛ. Ka a ba wiilfʋ ɩ a wɛr nyã pɔ wiilfʋ, ka a bala na ba ɩ Nãaŋmɩn nɩbɛ ɛ, ma sɔɔ a ba wiilfʋ. 6Sɩn 'lɔ ɩn naa a Nãaŋmɩn nɩbɛ. Nɩrɛ 'lɔ jaa na bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn, ma sɔɔ naa a lɛ sɩn wile, tɩ nɩrɛ 'lɔ na ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ, maa sɔɔ a lɛ sɩn wile ɛ. Nɩtɔ̃ lɛ sɩn tʋ̃ɔ bɔ̃ɔn ka a nɩnyɩnɛ na 'yɛrɛ tara naa Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ na ɩ a yelmɩ̃ɛ, bɩɩ nɩrɛ 'lɔ na yi a Satan sɛ̃ na ɩ a jir ŋmara. 7N barmɩne, yɩ vɛ̃ a sɩ wile taa nʋ̃fʋ. N 'yɛr naa a nɩtɔ̃ bojũu Nãaŋmɩn lɛ ma vɛ̃ a sɩ ma tʋ̃ɔ nʋ̃ taa. Nɩrɛ 'lɔ jaa na wa nʋ̃ a wʋ tɔ sʋɔ, a wiil ɩka Nãaŋmɩn bie lɛ wʋ ɩ na wʋ bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn. 8Nɩrɛ 'lɔ jaa na baa wa nʋ̃ a wʋ taaba ɛ, ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ, bojũu Nãaŋmɩn befʋ wʋ jaa ɩn nʋ̃fʋ. 9A sɔr nyã lɛ Nãaŋmɩn tu wiil a wʋ nʋ̃fʋ kʋ sɩ. Wʋ vɛ̃n a wʋ Bibʋ̃'yen tɛɛ ka wʋ wa a wɛr pɔ, a wʋ jũu, sɩ tara na a yelmɩ̃ɛ nyɛvʋr. 10Nɩtɔ̃ lɛ a nʋ̃fʋ be, a ba ɩ sɩn lɛ nʋ̃ Nãaŋmɩn ɛ, tɩchɛ 'lɔ lɛ nʋ̃ sɩ, na wʋ tʋ̃ a wʋ Bie ka wʋ wa lo a sɩ yeldɛbɛ bɔɔr kʋ sɩ. 11N barmɩne, an ɩ Nãaŋmɩn lɛ nʋ̃ sɩ a nɩtɔ̃, a mɩ sɛɛ naa ɩka, sɩ mɩ nʋ̃ taa. 12Nɩrɛ jaa ba nyɛ Nãaŋmɩn lɛ wʋn be ɛ, tɩchɛ sɩn wa nʋ̃ taa, sɩn nɩ Nãaŋmɩn tara na nɛbʋ̃'yen. Ka a Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ 'lɔ na be a sɩ 'yɔ̃ɔ chaar kʋ a nɩbɛ. 13Nãaŋmɩn kʋ sɩ naa a wʋ Sɩɛ, a lɛ jũu lɛ sɩ bɔ̃ɔn ɩka, Nãaŋmɩn ben a sɩ 'yɔ̃ɔ, ka sɩ mɩ be a wʋ 'yɔ̃ɔ, ala lɛ so sɩn nɩ Nãaŋmɩn na tara nɛbʋ̃'yen. 14Sɩ nyɛ naa na sɩ mɩ di dãasɩɛ ɩka a Sãa tʋ̃ naa a wʋ Bie ka wʋ wa faa a wɛr nɩbɛ. 15Nãaŋmɩn tara na nɛbʋ̃'yen nɩ nɩrɛ nyã na 'yɛr chãa pɔ, tɩ sɔɔ ɩka Yesu ɩ naa Nãaŋmɩn Bie, ka sɩ bɔ̃ɔn ɩka Nãaŋmɩn nɩ a nɩnyɩnɛ tara na nɛbʋ̃'yen. 16A lɛ sɩn 'lɔ, sɩ bɔ̃ɔn naa na sɩ sɔɔ de ɩka, Nãaŋmɩn nʋ̃ sɩn sɔ̃ɔ jaa. Nãaŋmɩn ɩn nʋ̃fʋ sʋɔ. Nɩrɛ mɩ na nʋ̃ Nãaŋmɩn nɩ a wʋ taaba, wʋ ben Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ, ka Nãaŋmɩn mɩ be a wʋ 'yɔ̃ɔ. 17Sɩn 'lɔ a Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ chaara a sɩ pɔ, ka dãbɩ̃ɛ kʋ̃ kʋrɔ sɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn wa ara a wʋ niem a 'yɛr tɔɔrfʋ daar ɛ. Bojũu a wɛr nyã pɔ sɩ kaar naa nɩtãa Yesu. 18Dãbɩ̃ɛ ba be nʋ̃fʋ pɔ ɛ, tɩchɛ nʋ̃fʋ na chaar ma diin dãbɩ̃ɛ bar, bojũu dãbɩ̃ɛ ma kpɛ̃n nɩrɛ wʋn joro gefʋ. Nʋ̃fʋ mɩ na chaar, ba joro dãbɩ̃ɛ ɛ. 19Bojũu Nãaŋmɩn lɛ de nie nʋ̃ sɩ, ala lɛ so a sɩ mɩ nʋ̃ wʋ. 20Ala ɩ nɩrɛ 'yɛr ɩka wʋ nʋ̃n Nãaŋmɩn, tɩ chɛnɛ 'laar a wʋ yɛɛr, a nɩnyɩnɛ 'lɔ̃nɔ̃ ɩn jir ŋmara. Bojũu nɩrɛ 'lɔ jaa na ba nʋ̃ a wʋ tɔ sʋɔ wʋn nyɛn nɩbir, kʋ̃ tʋ̃ɔ nʋ̃ Nãaŋmɩn wʋn ba nyɛn nɩbir ɛ. 21A nɛɛ lɛ a nyã a Nãaŋmɩn na 'yɛr bin, nɩrɛ 'lɔ jaa na nʋ̃ a 'lɔ Nãaŋmɩn sɛɛ naa ɩka wʋ nʋ̃ a wʋ taaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\