1 Jɔɔn 5

1Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ ɩka Yesu lɛ ɩ a Nɩ-iraa, ɩ naa Nãaŋmɩn bie. Nɩrɛ 'lɔ na nʋ̃ a sãa mɩ nʋ̃ naa a bie. 2Nɩtɔ̃ lɛ sɩn de bɔ̃ɔn ɩka sɩ nʋ̃ naa a Nãaŋmɩn bibiir ala ɩ sɩ nʋ̃n a Nãaŋmɩn na sɩ turo a wʋ nɛɛ wʋn bin. 3Nɩtɔ̃ lɛ sɩn de bɔ̃ɔn ɩka sɩ nʋ̃n Nãaŋmɩn sɩrɛ jaa, ala ɩ sɩ tun a lɛ jaa wʋn 'yɛr ka sɩ tu. A ba ɩ tuo ka sɩ na tu a lɛ jaa wʋn 'yɛr ɩka sɩ tu ɛ. 4Bojũu nɩrɛ jaa na ɩ Nãaŋmɩn bie ma lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a sɔr dɛbɛ ala a nɩbɛ na turo. A lɛ vɛ̃ naa, ka wʋ ma tʋ̃ɔ tɔr a sɔr dɛbɛ ala a nɩbɛ na turo, Yesu wʋn sɔɔ jũu. 5An lɛ na tʋ̃ɔ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a wɛr? Nɩrɛ 'lɔ tɛɛ na sɔɔ ɩka Yesu lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Bie. 6A Yesu Kɩrɩsɩto nyã lɛ wa a ba so wʋ Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ nɩ a wʋ jɩ̃ɩ. Waa so a kʋ̃ɔ tɛɛ ɛ, tɩ wʋ kpi naa na wʋ kpaar a wʋ jɩ̃ɩ, ka a Sɩɛ mɩ di a wʋ dãasɩɛ, bojũu Nãaŋmɩn Sɩɛ ma 'yɛrɛ naa yelmɩ̃ɛ. 7Bojũu dãasɩɛsɩ ata lɛ be be, 8a Sɩɛ, nɩ a kʋ̃ɔ, nɩ a jɩ̃ɩ, ka a jaa ata dãasɩɛ ɩ nɛbʋ̃'yen. 9Ala ɩ sɩ ma sɔɔ naa nɩsaal dãasɩɛ, sɩn sɔɔ naa Nãaŋmɩn dãasɩɛ 'lɔ wʋn di a wʋ Bie 'yɔ̃ɔ, bojũu Nãaŋmɩn dãasɩɛ bɛrma naa gar nɩsaal dãasɩɛ. 10Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ a Nãaŋmɩn Bie, a dãasɩɛ nyã be naa a wʋ nyãa pɔ. Nɩrɛ nyã jaa na ba wa sɔɔ Nãaŋmɩn ɛ, wʋ bʋɔl wʋn jir ŋmara bojũu waa sɔɔ a dãasɩɛ wʋn di a wʋ Bie 'yɔ̃ɔ ɛ. 11A dãasɩɛ nɩ nyã, Nãaŋmɩn kʋ sɩ naa nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, ka a nyɛvʋr nyã be a wʋ Bie 'yɔ̃ɔ. 12Nɩrɛ 'lɔ na tara a Bie, tara na nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. Nɩrɛ 'lɔ na ba wa tara a Bie ɛ, ba tara nyɛvʋr ɛ. 13N sɛb kʋ a yɩn bala na sɔɔ a Nãaŋmɩn Bie yuor, ka yɩn bɔ̃ɔ ɩka yɩ tara na nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 14A 'lafʋ nyã lɛ sɩ tara ɩka, sɩn wa sʋɔr Nãaŋmɩn a lɛ wʋn bʋɔrɔ, wʋn wõ naa naa. 15Ka ala ɩ sɩ bɔ̃ɔn na ɩka Nãaŋmɩn wõ naa a lɛ sɩn ma sʋɔr wʋ, sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ tara na bon jaa sɩn sʋɔr wʋ. 16Ala ɩ yɩ wa nyɛ naa a yɩ tɔ sʋɔ na ɩrɛ yeldɛɛr kɔ̃ɔ na kʋ̃ sʋ̃ʋ wʋ ɛ, yɩ sʋɔr Nãaŋmɩn ka wʋ vɛ̃ kʋ wʋ. Tɩchɛ yeldɛbɛ amɩne ben be fʋn na ɩ ka Nãaŋmɩn kʋ̃ vɛ̃ kʋ fʋ ɛ, n ba 'yɛr ɩka yɩ sʋɔr a ala ɛ. 17Yeldɛbɛ a jaa ɩn yelbier, tɩchɛ yelbier a jaa baa kʋrɔ kũu ɛ. 18Sɩn bɔ̃ɔn naa ɩka nɩrɛ 'lɔ mɩ na wa ɩ Nãaŋmɩn bie, kʋ̃ lɛ chɛnɛ ɩrɛ yeldɛɛr ɛ, Nãaŋmɩn Bie na gu ba naa ka a dɛɛr sʋɔ kʋ̃ sɩɩr ba ɛ. 19Sɩn bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ ɩn Nãaŋmɩn bibiir, ka a wɛr wʋ jaa be a dɛɛr sʋɔ tʋ̃ɔfʋ pɔ. 20Sɩ mɩ bɔ̃ɔn naa ɩka Nãaŋmɩn Bie wa naa, 'lɔ lɛ vɛ̃ ka sɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nyã na ɩ a yelmɩ̃ɛ. Sɩ be naa a Nãaŋmɩn nyã nɩ a wʋ Bie Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 'Lɔ lɛ ɩ a yelmɩ̃ɛ Nãaŋmɩn nɩ a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 21N bibiir, yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin bʋtɩbɛ jaa pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\