1 Pita 1

1Maa Pita na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a yɩn a Nãaŋmɩn na chɛl ir a yɩ ɩ sãanba yɛ̃yɛl ka a wɛr pɔ, na yɩ be a Pontus, nɩ Galatiya, nɩ Kapadosiya, nɩ Asɩya, nɩ a Bitiniya. 2A Sãa Nãaŋmɩn den nie bɔ̃ɔ yɩ, ka a wʋ Sɩɛ oo yɩ, a yɩ ɩ chɛchɛ, yɩn wõnõ a Yesu Kɩrɩsɩto toor jũu, ka wʋ mɩr yɩ a wʋ jɩ̃ɩ. Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na dɔɔlɔ yɩn taa. 3Pɛɛfʋ wʋ ta a Nãaŋmɩn na ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto Sãa! A wʋ nɩbaal bɛrma naa, ka wʋ dɔɔ sɩ dɔɔ paalaa, na wʋ kʋ sɩ tɩɛrtɔ vʋr tu a Yesu Kɩrɩsɩto wʋn sɩ̃ɩ a kũu pɔ, 4nɩ a nãbomo ala wʋn bin gun sɩ be a saaju, a ba wɛrɛ ɛ, a ba sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, bɩɩ jʋɔlɔ ɛ. 5A tu naa yɩ sɔɔfʋ pɔ, ka a Nãaŋmɩn Kpɛ̃ɔ ger pɔɔ yɩ, tɩ tãn a bɩbir baaraa 'lɔ a faafʋ 'lɔ na chɔɔr baar na wa nyɩr. 6A anyãna pɔ lɛ yɩ chɩlɛ yɔɔ jaa, an sɔɔ ɩ ɩka yɩn din dɔɔyɛ bɛɛr kaa bʋrɔ bʋrɔ pɔ. 7A anyãna wa naa ka a yɩ sɔɔfʋ na kpɛ̃mɛ gar a sɛlma na ɩ bʋ̃sɔ̃ɔnãa ban ma dʋʋl bũu pɔ ir a dɛɛr bar. A yɩ sɔɔfʋ na lɩɛb ɩ pɛɛfʋ, nɩ tɩɩr, nɩ 'yɔ̃ɔfʋ a sɔ̃ɔ 'lɔ a Yesu Kɩrɩsɩto na wa nyɩr. 8Yɩ gba na ba nyɛ wʋ ɛ, tɩ na yɩ nʋ̃ wʋ. Yaa gba nyɛ wʋ a pʋ̃pãanyã ɛ, tɩ sɔɔ wʋ, na yɩ sɛɛn a pʋpɛl tɩɩr 'lɔ nɩrɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ man ɛ. 9Bojũu yɩ nyɛrɛ naa a yɩ sɔɔfʋ bon na ɩ a yɩ sɩɩr faafʋ. 10A faafʋ nyã 'yɛr lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ dɔ̃ɔ 'yɛr a wɩ̃ɛfʋ nyã na wa a yɩ sɛ̃. Ba vɩɛr naa a faafʋ nyã na ba chɛ̃pɛ̃ wʋ jaa nɛ nɛ. 11Ba mʋ̃ɔn nɩbir ɩka ba bɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ nɩ a yelsɩ ala a Kɩrɩsɩto Sɩɛ na be a ba sɛ̃ na wile ba, a lɛ wʋn 'yɛr a dɔɔyɛ a Kɩrɩsɩto na di nɩ a tɩɩr ala na turo. 12Nãaŋmɩn wiil naa a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ banyãna ɩka a ba ɩ ba mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ lɛ ba tʋ̃nɔ̃ a lɛ ɛ, tɩ chɛ yɩn 'yɔ̃ɔ lɛ. A lɛ ban 'yɛr a nyãna yɩn ben wõnõ a pʋ̃pãanyã a bala na mʋɔlɔ a 'yɛr nʋ̃ɔ tu a Nãaŋmɩn Sɩɛ wʋn tʋ̃ a wʋ yi a saaju. A malakasɩ mɩ gba ta bʋɔrɔ naa ɩka ba muul kaa a anyãna. 13A lɛ jũu, yɩ chɔɔr a yɩ tɩɛr gun tʋ̃mɔ̃, na yɩ nyɔɔrɔ yɩ mɩ̃ɛ. Yɩ de a yɩ tɩɛrtɔ 'yɔ̃ɔ a wɩ̃ɛfʋ 'lɔ a Yesu Kɩrɩsɩto na kʋ yɩ a wʋ waa daar. 14Yɩn wõnõ a Nãaŋmɩn toor jũu, yɩ taa lɛ maala a kõro mamaalbie ɛ, a lɛ yɩn ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ ɛ. 15Tɩchɛ nɩtãa lɛ a 'lɔ na bʋɔl yɩ na ɩ chɛchɛ, yɩ mɩ ɩ chɛchɛ a yɩ yelmaalsɩ a jaa pɔ. 16Bojũu a sɛb ɩka, "Yɩ ɩ chɛchɛ, bojũu n ɩn chɛchɛ." 17Yɩn ma bʋɔlɔ wʋ a yɩ Sãa, 'lɔ lɛ na tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr, na waa turo ɛ, yɩ kpɩɛrɛ a yɩ kpɛfʋ nɩtãa sãanba, na yɩ joro wʋ dãbɩ̃ɛ. 18Bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a ba ɩ bʋ̃sɔ̃ɔnãa fɩka libir, bɩɩ sɛlma lɛ Nãaŋmɩn de yab den yɩ yin a yɩ sãakpãmɩne yelpɔrsɩ ala na lũ yɩ pɔ ɛ, 19tɩchɛ a ɩ naa a Kɩrɩsɩto jɩ̃ɩ vɩla ala na ɩ a pɛraabile na ba tara chɛfʋ ɛ, bɩɩ jɩ̃nɛ jaa ɛ. 20Nãaŋmɩn ir wʋ naa tɩ wa bɩɛr maal a wɛr, tɩchɛ wʋ vɛ̃n ka wʋ nyɩr a sɔ̃ɔ baaraa a yɩ jũu. 21A wʋ jũu lɛ yɩ sɔɔ de a Nãaŋmɩn na ir wʋ a kũu pɔ na wʋ kʋ wʋ tɩɩr, ka a yɩ sɔɔfʋ nɩ a yɩ tɩɛrtɔ na be a Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ. 22Pʋ̃pãanyã yɩn chɔɔr a yɩ mɩ̃ɛ yɩn turo a yelmɩ̃ɛ jũu, yɩ nʋ̃nɔ̃ naa a yɛɛr sɩrɛ jaa. Yɩ nʋ̃nɔ̃ taa nɩ a yɩ nyãa wʋ jaa. 23Bojũu yɩ nyɛn dɔɔ paalaa 'lɔ na ba ɩ bʋ̃kpiraa ɛ, tɩchɛ wʋn ben be, na ba tu a Nãaŋmɩn 'yɛr na ɩ vʋr, na be be bɩbir jaa. 24Bojũu, "Nɩsaal kaara naa fɩka mʋɔr, ka a ba tɩɩr wʋ jaa kaara fɩka a mɔpuul. A mʋɔr wa jʋɔl, a puul mɩ ma suor naa. 25Tɩchɛ a sɩ Soro 'yɛr 'lɔ ben be bɩbir jaa." A 'yɛr nyãna lɛ ba mʋɔl kʋ yɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\