1 Pita 2

1A lɛ jũu, yɩ ir yɩ mɩ̃ɛ yin a yosɔ̃ɔ 'yɛr, bɛlfʋ, nɛɛr ayi tarfʋ, nyuur, nɩ kporfʋ jaa bʋrɔ pɔ. 2Yɩ kaara fɩka bipɩlɛ, na yɩ bʋɔrɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr ka ɩ yɩ vɔlaa a bɩr kaar, a yɩn tʋ̃ɔ nʋ̃ɔ a yɩ faafʋ pɔ, 3bojũu an ɩ yɩ lɛm kaa lɛ a sɩ Soro na nʋ̃mɔ̃. 4An ɩ yɩ wa naa a wʋ sɛ̃ na ɩ a Kʋsɩr vʋr a nɩsaal na tɔr bar, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn ir wʋ a wʋ ɩ bʋ̃sʋ̃, 5yɩn mɩ na ɩ fɩka a kʋsɩvʋɛ a ba mɛn yɩ, nɩ a Nãaŋmɩn yir ka yɩ ɩ a wʋ bɔɔrlo chɛchɛsɩ, na yɩ loro a wʋ bɔɔr wʋn sɔɔ tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 6A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Nyɛ, n bin a kʋsɩr be a Jiyon tẽe pɔ, a kʋsɩr vɩla 'lɔ ɩn kaa ir ka wʋ ɩ a kʋsɩr ju, ka nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de wʋ, vɩ̃ kʋ̃ di wʋ ɛ." 7Pʋ̃pãanyã a yɩn bala na sɔɔ de wʋ, wʋ ɩn kʋsɩr sʋ̃. Tɩchɛ a bala na ba sɔɔ de wʋ ɛ, "A kʋsɩr 'lɔ a mɩmɩɛrbɛ na tɔr bar, 'lɔ lɛ ɩ a kʋsɩr ju," 8na, "Wʋ ɩ a kʋsɩr 'lɔ a nɩbɛ na ŋmiere a gbɛɛ, na wʋ ɩ a pie 'lɔ ban bãra loro." Ba ŋmiere naa ba gbɛɛ bojũu ba tɔr naa a 'yɛr 'lɔ 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ bin ba. 9Tɩchɛ yɩn 'lɔ, Nãaŋmɩn lɛ ir yɩ a yɩ ɩ a wʋ bɔɔrlo nãmɩne, na yɩ ɩ nɩchɛchɛsɩ, na yɩ ɩ a Nãaŋmɩn sofʋ, ka yɩ na pɛɛrɛ wʋ, an ɩ 'lɔ lɛ bʋɔl yɩ yin a libe pɔ waan a wʋ chãa herete pɔ. 10Yaa dɔ̃ɔ ɩ a wʋ nɩbɛ ɛ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩ ɩ naa a Nãaŋmɩn nɩbɛ. Yaa dɔ̃ɔ tara a Nãaŋmɩn nɩbaal ɛ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩ tara wʋ naa. 11N barmɩne, n sʋɔrɔ yɩ naa nɩtãa nɩyʋɔrsɩ nɩ sãanba ka a wɛr pɔ ɩka, yɩ ir yɩ mɩ̃ɛ yin a ɩ̃gãn vɔlaa na ma jɛɛrɛ nɩ a yɩ sɩɩr. 12Yɩ kpɩɛrɛ vɩla a bala na ba puoro sɛ̃, ban sɔɔ gba kpɛrɛ yɩ ɩka dɛɛr lɛ yɩ maala, bala wa nyɛ a yɩ vɩla maalfʋ ban 'yɔ̃ɔn Nãaŋmɩn tɩɩr a wʋ waa bɩbir. 13A sɩ Soro jũu, yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a tʋ̃ɔfʋ dẽme, ala sɔɔ ɩ a nãkpɛ̃ɛ 'lɔ lɛ, 14bɩɩ a nãbil bala wʋn ir bin a tẽn tẽn ka ba kpãana a bala na maala dɛɛr tɩ pɛɛrɛ a bala mɩ na maala a lɛ na tor. 15Bojũu Nãaŋmɩn bɔfʋ lɛ ɩka yɩn maala vɩla na yɩ pɔɔ a ba bɔ̃ɔ dẽme na ɩ a jɔlɔ nɛɛr. 16Yɩ kpɩɛrɛ nɩtãa sumɩne, tɩchɛ yɩ taa de a mɩ̃ɛ sofʋ nyã pɔɔn yelbier ɛ, tɩ yɩ kpɩɛrɛ fɩka Nãaŋmɩn gbãgbaar. 17Yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩrɛ jaa na yɩ nʋ̃ a yɩ taa Yesu turbo, na yɩ joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ, tɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a nãa. 18Gbãgbaar, yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ tʋ̃nbɔ nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, a ta ɩ a bala na bal nɩbir maala yɩ vɩla tɛɛ ɛ, tɩchɛ a bala mɩ na kpɛ̃mɛ a nɩbir. 19Bojũu a Nãaŋmɩn na maal vɩla kʋ nɩrɛ 'lɔ na tara tɩɛr vɩla, na wʋ di dɔɔyɛ na ba tara sɔr ɛ, bojũu wʋ tara na Nãaŋmɩn tɩɛr. 20Tɩchɛ bo lɛ na ɩ a yɩ tɔ̃nɔ̃, ala ɩ ba ŋme yɩ naa yɩn tʋ̃ dɛɛr jũu? Tɩchɛ ala ɩ yɩ din dɔɔyɛ yɩn maal vɩla jũu, an ɩn tɔ̃nɔ̃ kʋ yɩ Nãaŋmɩn niem. 21A anyãna jũu lɛ a Nãaŋmɩn bʋɔl yɩ, bojũu Kɩrɩsɩto mɩ dɔ̃ɔ di dɔɔyɛ, na wʋ maal wiil yɩ ɩka yɩ turo a wʋ pala. 22"Ka waa dɔ̃ɔ maal dɛɛr jaa ɛ, bɩɩ ka bɛlfʋ yi a wʋ nɛɛ pɔ ɛ." 23A lɛ ban dɔ̃ɔ tʋrɔ wʋ, waa mɩ tʋ yaa a sãn ɛ. A dɔɔyɛ na pɔɔ wʋ, waa jo dãbɩ̃ɛ ɛ. Tɩchɛ wʋ den a wʋ mɩ̃ɛ kʋ a Nãaŋmɩn na tɔɔrɔ a 'yɛr jaa dẽ dẽ. 24A wʋ mɩ̃ɛ lɛ tuo a sɩ yeldɛbɛ a wʋ ɩ̃gãn pɔ a daa ju, ka sɩ mɩ na kpi kʋ yelbier tɩ be be kʋ yeltorsɩ. A wʋ fɛlɛ ala jũu lɛ sãa sɩ. 25Na yɩ kaara fɩka piir na dɔ̃ɔ bɔrɔ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩ lɩɛb wa a pɛchinɛ na kaara a yɩ sɩɩr sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\