1 Pita 3

1Pɔbɔ, a lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, yɩ sɩɩr yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ sɩrbɛ. Bamɩne baa sɔɔ puor ɛ, tɩchɛ a yɩ befʋ na tʋ̃ɔn lɩɛb a ba tɩɛr a ba puoro, 2bala wa nyɛ a lɛ a yɩ maalfʋ na ɩ vɩla, nɩ lɛ yɩn 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ mɩ̃ɛ. 3Yɩ ta vɛ̃ ka a yɩ vɩla ɩ a yõo pɩ̃ɛfʋ tɛɛ ɛ, nɩtãa a ju wobfʋ, sɛlma bɔ̃jɔrsɩ yarfʋ, nɩ a fɔnɩbikpɩ̃ɛn sɛfʋ ɛ. 4Tɩchɛ yɩ vɛ̃ ka a yɩ pɩ̃ɛfʋ be pʋɔm na ba jʋɔlɔ ɛ, na ɩ vɩla, hɛ lɛ lɛ lɛ, nɩ jomm, ala lɛ ɩ vɩla a Nãaŋmɩn niem. 5Bojũu nɩtɔ̃nɔ̃ lɛ a mama pɔɔsʋ̃n bala na tara a Nãaŋmɩn tɩɛr ma maal a ba mɩ̃ɛ vɩla. Na ba sɔɔ turo, na ba sɩɩr ba mɩ̃ɛ kʋ a ba sɩrbɛ. 6Lɛ mɩ lɛ a Saara na dɔ̃ɔ wõnõ a Abraham toor na wʋ ma bʋɔlɔ wʋ a wʋ soro. Yɩn lɛ ɩ a wʋ bibiir, ala ɩ yɩ maala na a lɛ na vɩɛlɛ na yɩ kʋ̃ joro dãbɩ̃ɛ ɛ. 7Sɩrbɛ a lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, yɩ tɩɛrɛ a yɩ pɔbɔ yɩn lɔ̃ɔ kpɩɛrɛ nɩ. Yɩ kaara ba nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, bojũu baa tara kpɩ̃ɛn jɩ̃ yɩ ɛ, tɩ na ba pʋɔ yɩ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ kʋfʋ 'lɔ na ɩ nyɛvʋr, ka bon jaa taa var a yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ ɛ. 8A 'yɛr baaraa lɛ a anyã, yɩ jaa yɩ tara tɩɛr bʋ̃'yen, na yɩ kaara taa nɩbaal, na yɩ nʋ̃ taa maala vɩla kʋrɔ taa nɩ mɩ̃ɛ siirfʋ. 9Yɩ ta de yelbier yãan yelbier sãn ɛ, bɩɩ tʋbir yãan tʋbir sãn ɛ, tɩchɛ yɩ 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ ba, bojũu a anyã 'yɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn bʋɔl yɩ ɩka yɩn nyɛn sʋ̃ʋfʋ. 10Bojũu, "Ala ɩ nɩrɛ nʋ̃n nyɛvʋr na wʋ bʋɔrɔ bɩbivɩɛlsɩ wʋ ir wʋ nɛɛ yin 'yɛrdɛɛr nɩ bɛlfʋ pɔ. 11Wʋ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ yelbier tɩ maala vɩla, na wʋ bʋɔrɔ nyã'maar joro turo a wʋ puor. 12Bojũu a sɩ Soro kaara naa a bala na tor, na wʋ wõnõ a ba sʋɔrfʋ. Tɩchɛ a sɩ Soro pʋɔ ma sɔ̃ɔ naa nɩ a bala na ma maala yelbier." 13An lɛ na ge yɩ ala ɩ yɩ mʋ̃ɔ nɩbir maala vɩla? 14Tɩchɛ ala ɩ yɩ gba din dɔɔyɛ yɩn maala vɩla jũu, Nãaŋmɩn na sʋ̃ʋ yɩ naa. "Yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ nɩ a ba vuurfʋ ɛ. Yɩ taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ," 15Tɩchɛ a yɩ nyãn pɔ, yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Kɩrɩsɩto na ɩ a yɩ Soro. Na yɩ ma chɔɔr sɔ̃ɔ jaa ala ɩ nɩrɛ wa sʋʋr yɩ naa a tɩɛrtɔ 'lɔ yɩn tara, tɩchɛ yɩ ma man naa jomm nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, 16na yɩ vɛ̃ ka a yɩ tɩɛr chaar, ka a bala na sɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ yuor yɩn turo a Kɩrɩsɩto jũu, ka vɩ̃ na kpɛ ba, nɩ a ba yosɔ̃ɔ 'yɛr. 17An ɩn vɩla ala ɩ Nãaŋmɩn bɔfʋ lɛ, yɩn di dɔɔyɛ vɩla maalfʋ jũu, gar yɩn na di dɔɔyɛ dɛɛr maalfʋ jũu. 18Bojũu Kɩrɩsɩto kpi naa a yɩ yelbier jũu gbɛbʋ̃'yen tɛɛ, a 'lɔ na tor kʋ a bala na ba tor ɛ, ɩka wʋ waan yɩ Nãaŋmɩn sɛ̃. Ba kʋ naa a wʋ ɩ̃gãn, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ, 19a Sɩɛ nyã lɛ a Kɩrɩsɩto chiin a kpĩi tẽe na wʋ tɩ mʋɔl kʋ a kpĩisɩ bala na be a pɔɔfʋ die pɔ. 20A banyãna lɛ tɔr a Nãaŋmɩn nɛɛ, tɩchɛ ka wʋ di kãnyir ka a Nowa wa maal a daka bulomtum baar. A nɩbɛ bɩ̃lãa na ɩ aniin tɛɛ wa nyɛn faafʋ a kʋ̃ɔ pɔ. 21A kʋ̃ɔ nyã nyɛtãan fɩka a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ na faa yɩ mɩ a pʋ̃pãanyã, a ba ɩ ɩ̃gãn dɛɛr pɛɛ barfʋ lɛ ɛ, tɩchɛ a nɛɛ yɩn tɩr kʋ Nãaŋmɩn nɩ pʋtɩvɩla. Yɩ nyɛn faafʋ tu a Kɩrɩsɩto kũu irfʋ pɔ. 22'Lɔ lɛ do a saaju tɩ jɩ̃nɛ, a Nãaŋmɩn nũsʋ̃ɔ jie ka a malakasɩ, nɩ a tʋ̃ɔfʋ dẽme, nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme ba jaa turo a wʋ nɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\