1 Pita 4

1A lɛ jũu, a Kɩrɩsɩto na di dɔɔyɛ a wʋ ɩ̃gãn pɔ, yɩ mɩ su a tãjɛbonsɩ ala gun a tɩɛr 'lɔ̃nɔ̃, bojũu a 'lɔ na di dɔɔyɛ a wʋ ɩ̃gãn pɔ ba lɛ pʋɔ yelbier pɔ ɛ. 2Ala lɛ so, wʋ ta lɛ kpɩɛrɛ a wɛr pɔ nɩ a ɩ̃gãn vɔlaa ɛ, tɩchɛ wʋ kpɩɛrɛ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 3Bojũu a kõro jaa, yɩ mɩ sɔ̃ɔn sɔ̃ɔ na yɩ maala a lɛ a bala na ba puoro ɛ, na maala, na baa tʋɔrɔ a ba mɩ̃ɛ nyɔɔrɔ ɛ. Ka a ɩ̃gãn vɔlaa, nɩ dãburo, nɩ a pepe dib, na yɩ pʋɔ a dãnyurbo gbul pɔ, na yɩ maala tɩbɛ na sɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn nɛɛ. 4Ban tɩɛr naa ɩka yelsãan lɛ, yɩn ba lɛ pʋɔ ba a befʋ 'lɔ̃nɔ̃ pɔ ɛ, ka ba pãa piel tʋrɔ yɩ. 5Tɩchɛ ban man a ba nɛɛ 'yɛr kʋ a Nãaŋmɩn na wa tɔɔr a vʋɛ nɩ a kpĩisɩ 'yɛr. 6A anyãna jũu lɛ so ka ba gba mɩ mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ a kpĩisɩ, ɩka ban tɔɔr a ba 'yɛr nɩtãa lɛ ban na tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr, tɩchɛ ka ba kpɩɛrɛ a sɩɩr pɔ Nãaŋmɩn kaar. 7A bonsɩ a jaa baarfʋ tara naa, a lɛ jũu yɩ mʋ̃ɔ nɩbir na yɩ kpãa a yɩ mɩ̃ɛ tʋ̃ɔ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn. 8A ala na gar a jaa lɛ a anyã, yɩ chɛnɛ vɛ̃ ka a nʋ̃fʋ be a yɩ pɔ, bojũu nʋ̃fʋ ma pɔɔn yeldɛbɛ yɔɔ. 9Yɩ ma diere taa a yɩ yie tɩ ta ma ɩrɛ gbʋrɔ̃ gbʋrɔ̃ ɛ. 10Ɩ̃sʋɔ jaa wʋ de a Nãaŋmɩn kʋfʋ wʋn nyɛ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ nɩ a wʋ taaba nɩ yelmɩ̃ɛ nɩ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ a jaa. 11Ala ɩ nɩrɛ jaa 'yɛrɛ na, wʋ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛrbie ala. Ala ɩ wʋ ɩn tʋ̃tʋ̃nɔ̃, wʋ tʋ̃nɔ̃ nɩ a kpɛ̃ɔ 'lɔ a Nãaŋmɩn na kʋ wʋ, ka a yele a jaa pɔ, ka Nãaŋmɩn nyɛ tɩɩr tu a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr nɩ kpɛ̃ɔ bɩbir bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 12N yɛɛr nʋ̃nʋ̃nbɔ, yɩ ta vɛ̃ ka nɛɛ 'maa yɩ nɩ a bɛɛr kaa tuo na vulo yɩ fɩka yelsãan kɔ̃ɔ lɛ ɩrɛ yɩ ɛ. 13Tɩchɛ yɩ chɩlɛ an ɩ yɩ pʋɔ naa a Kɩrɩsɩto dɔɔyɛ difʋ pɔ, ka nʋ̃ɔ na kpɛ yɩ a wʋ tɩɩr wa nyɩr. 14Ala ɩ ba tʋ yɩ naa yɩn bʋɔlɔ a Kɩrɩsɩto yuor jũu, Nãaŋmɩn na sʋ̃ʋ yɩ naa, bojũu Nãaŋmɩn Sɩɛ ben a yɩ 'yɔ̃ɔ. 15Ala ɩ yɩ din dɔɔyɛ, a ta ɩ fɩka nɩkʋrɔ, bɩɩ nãnyie, bɩɩ nɩdɛɛr, bɩɩ tɔ'yɔ̃ɔnbɔ lɛ yɩ ɩ ɛ. 16Tɩchɛ ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa dire na dɔɔyɛ wʋn turo Kɩrɩsɩto jũu, wʋ ta vɛ̃ ka vɩ̃ kpɛ wʋ ɛ, tɩchɛ wʋ pɛɛrɛ Nãaŋmɩn a yuor nyã wʋn di jũu. 17Bojũu a 'yɛr tɔɔrfʋ sɔ̃ɔ ta naa, ka Nãaŋmɩn na piel tɔɔrɔ a wʋ nɩbɛ 'yɛr. Ala ɩ sɩn lɛ wʋn piel, ŋmɩnɛ lɛ an kaara kʋ a bala na tɔr a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ? 18A sɛb ɩka, "Ala ɩ an ɩn kpɛ̃ɔ kʋ a nɩtor, ŋmɩnɛ lɛ an kaara kʋ a bala na ba puor ɛ, nɩ a yelbe-ɩrbɛ?" 19A lɛ jũu, vɛ̃ a bala na dire a dɔɔyɛ a Nãaŋmɩn bɔfʋ jũu, de ba mɩ̃ɛ kʋ a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ na mɛ ba, tɩ mʋ̃ɔ nɩbir maala vɩla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\