1 Tɛsalonika 1

1Pɔɔl, Silasɩ nɩ Timoti lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ Tɛsalonika pupuorbiir na be a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar wʋ be a yɩ sɛ̃. 2Sɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan sɔ̃ɔ jaa kʋ yɩ, tɩ ma tara a yɩ tɩɛr a sɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ. 3Sɔ̃ɔ jaa lɛ sɩ ma tɩɛr a yɩ sɔɔfʋ tʋ̃mɔ̃, a yɩ nʋ̃fʋ tʋ̃mɔ̃ nɩ a kãnyir yɩn tara chɛlɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto nɩ a sɩ Sãa Nãaŋmɩn. 4Bojũu sɩ bɔ̃ɔn ɩka, n yɛɛr a yɩn a Nãaŋmɩn na nʋ̃, 'lɔ lɛ kaa ir yɩ. 5Bojũu a sɩ 'yɛr nʋ̃ɔ na wa a yɩ sɛ̃, ba ɩ 'yɛrbir tɛɛ ɛ, tɩchɛ wʋ tara na kpɛ̃ɔ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na ba ɩ baal ɛ. Yɩ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn a lɛ sɩn be a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn dɔ̃ɔ kpɩɛrɛ nɩ yɩ a yɩ jũu. 6Yɩ ɩ naa a sɩn nɩ a Soro tɔtɔɔrbɔ, bojũu dɔɔyɛ kpɛ̃ɛ pɔ lɛ yɩ tu tɩ de a 'yɛrbie nɩ pʋpɛl a Nãaŋmɩn Sɩɛ na tɩr, 7lɛ lɛ, yɩn ɩ bʋ̃mansɩ kʋ a bala na sɔɔ de a 'yɛr nʋ̃ɔ be a Masedonɩya nɩ a Akaya tẽn pɔ. 8Yɩn lɛ yaar a sɩ Soro 'yɛrbie, a ba ɩ a Masedonɩya nɩ a Akaya tẽn pɔ tɛɛ ɛ, tɩchɛ a yaar jie jaa. A lɛ yɩn sɔɔ a Nãaŋmɩn yaar jie jaa. 9Ba mɩ̃ɛ lɛ man a lɛ yɩn tuor de sɩ, a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn wa a yɩ sɛ̃, nɩ a lɛ yɩn lɩɛb wa a Nãaŋmɩn sɛ̃, tɩ bar a tɩbɛ tɩ wa puoro a nyɛvʋr nɩ a yelmɩ̃ɛ Nãaŋmɩn, 10tɩ chɛlɛ a wʋ Bie ka wʋ yi saaju wa, a 'lɔ wʋn vɛ̃ ka wʋ lɩɛb ir a kũu pɔ, Yesu a 'lɔ na faa sɩ yɩn a Nãaŋmɩn suur 'lɔ na waara pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\