1 Tɛsalonika 2

1N yɛɛr, yɩn mɩ̃ɛ jaa bɔ̃ɔn naa ɩka a yɩ sɛ̃ waa ba ɩ pɔrɔ ɛ, 2sɩn gba na dɔ̃ɔ di dɔɔyɛ a ba ge sɩ be a Filipai tẽe pɔ, nɩtãa yɩn mɩ̃ɛ na bɔ̃ɔn, tɩchɛ sɩ chɛnɛ na tara nyãa a sɩ Nãaŋmɩn pɔ, tɩ man a 'yɛr nʋ̃ɔ jaa chɛchɛ kʋ yɩ, an sɔɔ ɩ baa sɔɔ de a 'yɛr ɛ. 3Bojũu a sɩ sʋɔrfʋ ba yi jir, bɛlfʋ nɩ tɩɛr dɛɛr pɔ ɛ, 4tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ kaa ir sɩ ka sɩ ɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ wiwiilbe. A lɛ jũu lɛ sɩ 'yɛr ɩka, a ba ɩ ka sɩ pɛl nɩsaal pʋɔ ɛ, tɩ sɩ pɛl Nãaŋmɩn pʋɔ, a 'lɔ na ma kaara a sɩ pʋtɩɛr. 5Yɩ bɔ̃ɔn na ɩka Nãaŋmɩn lɛ ɩ a sɩ dãasɩɛ sʋɔ, saa dɔ̃ɔ wa 'yɛr jir 'yɛr bɩɩ ŋmaa jir nyɛ bon ɛ. 6Saa bʋɔrɔ 'yɔ̃ɔfʋ nɩsaal sɛ̃ ɛ, a yɩn mɩ̃ɛ sɛ̃n bɩɩ a sɩ taaba sɛ̃ ɛ, bɩɩ bʋɔrɔ bonsɩ sɩn ɩ Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nsɩ jũu ɛ, 7tɩchɛ sɩ siir a sɩ mɩ̃ɛ a yɩ pɔ, lɛ pɔɔ na ma kaara a wʋ bibiir. 8A lɛ jũu, yɩn kaara sɩ lɛ so ka saa bʋɔrɔ ɩka sɩ põn yɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ tɛɛ ɛ, na sɩ lɔ̃ɔn a sɩ mɩ̃ɛ jaa bojũu a sɩ nʋ̃fʋ ben a yɩ sɛ̃ yɔɔ jaa. 9Sɩrɛ jaa n yɛɛr, yɩ tɩɛr a sɩ kãnyir tʋ̃mɔ̃ nɩ a dɔɔyɛ. Sɩ tʋ̃n tɩ̃sɔɔ gbulo, nɩ mɔ̃tɔ̃gbulo, ka sɩ ta kʋ nɩrɛ jaa tuor ɛ, a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ kʋrɔ yɩ ɛ. 10Yɩn lɛ di dãasɩɛ, nɩ a Nãaŋmɩn mɩ na ɩ a Chɛchɛ Sʋɔ nɩ nɩtor tɩ ba tara yele jaa a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ, a sɩ maalfʋ chaar naa a yɩn na ɩ a sɔɔfʋ dẽme. 11Bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ ma maal vɩla kʋ a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa lɛ sãa na ma maal vɩla kʋ a wʋ bibiir, 12na sɩ 'yɔ̃ɔn yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn, 'maala yɩ tɩ sʋɔrɔ yɩ ɩka yɩ kpɩɛrɛ a lɛ na pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ, a 'lɔ na bʋɔl yɩ 'yɔ̃ɔ a wʋ nãalʋ̃ʋ tɩɩr pɔ. 13Ala lɛ so ka sɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan, bojũu yɩ sɔɔn de a Nãaŋmɩn 'yɛr yɩn wõ a sɩ sɛ̃, yaa sɔɔ de yaa nɩsaal 'yɛr kaar ɛ, tɩchɛ yɩ sɔɔn de yaa Nãaŋmɩn 'yɛr kaar, ka a tʋ̃nɔ̃ a yɩ bala na sɔɔ de pɔ. 14Bojũu n yɛɛr, yɩn 'lɔ, yɩ ɩ naa tɔtɔɔrbɔ a Nãaŋmɩn puorbo a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ a Judiya, yɩ din dɔɔyɛ a bonsɩ pɔ, a yɩ mɩ̃ɛ yelsɩ pɔ, nɩtãa lɛ ban tʋ̃ kʋ a Juu dẽme, 15a bala na kʋ a sɩ Soro Yesu nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ tɩ dii sɩ bar. Ba sɔ̃ɔn Nãaŋmɩn pʋɔ tɩ ba sɔɔ nɩrɛ jaa 'yɛr ɛ, 16tɩ ba bʋɔrɔ ɩka sɩ 'yɛrɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka ban nyɛ faafʋ ɛ. Ba kpɛ̃n a yeldɛbɛ pɔ 'yɔ̃ɔ kɔkɔɛ. Nãaŋmɩn suur ir naa ka wʋn ge ba. 17Tɩchɛ n yɛɛr, a kor bɩ̃lãa sɩn ba lɛ nyɛ taa ɛ, tɩchɛ saa vɛ̃ a yɩ tɩɛr ɛ. Sɩ mʋ̃ɔn nɩbir ɩka sɩ nyɛ yɩ, na sɩ bʋɔrɔ ɩka a sɩn mɩ̃ɛ sɩ tɩ nyɛ yɩ. 18A la lɛ so ka sɩ ta bʋɔrɔ ɩka sɩ wa a yɩ sɛ̃, tɩ maa Pɔɔl ta mʋɔrɔ na bʋɔrɔ, tɩchɛ ka Satan pii a sɩ sɔr. 19Bo lɛ ɩ a sɩ tɩɛrtɔfʋ jie, bɩɩ a pʋpɛl bɩɩ a nyɛvʋr tɩɩr jupil kʋ sɩ a sɩ Soro Yesu waa daar? A ba ɩ yɩn lɛ ɛ? 20Yelmɩ̃ɛ yɩn lɛ ɩ a sɩ tɩɩr nɩ a sɩ pʋpɛl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\