1 Tɛsalonika 5

1Pʋ̃pãanyã 'lɔ n yɛɛr, a ba fɛr ɩka sɩ sɛb bon jaa 'yɛr kʋ yɩ a daar naa sɔ̃ɔ ɛ. 2Bojũu yɩn mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩ Soro Yesu bɩbir na wa naa fɩka nãnyie na ma wa tɩ̃sɔɔ kaar. 3A sɔ̃ɔ 'lɔ ban wa 'yɛr ɩka, "Nyã'maar ben be, dãbɩ̃ɛ ba lɛ be be ɛ," sɔ̃ɔfʋ na pãa wa naa, a ba sɛ̃, fɩka pɔɔ pʋɔ dɔɔfʋ na dũu wʋ, tɩ ba kʋ̃ tʋ̃ɔ faa a ba mɩ̃ɛ ɛ. 4Tɩchɛ yɩn a n yɛɛr, yaa be libe pɔ ɛ, ka a bɩbir nyã na wa dũu yɩ a nãnyie kaar ɛ. 5Yɩ jaa ɩ̃n chãa nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ bibiir, saa ɩ tɩ̃sɔɔ bɩɩ, libe pɔ nɩbɛ ɛ. 6A lɛ jũu, yɩ pãa ta vɛ̃ a sɩ guro nɩbɛ bamɩne kaar ɛ, tɩchɛ yɩ vɛ̃ a sɩ jɛɔ na sɩ nyɔɔrɔ sɩ mɩ̃ɛ. 7Bojũu a bala na ma guro, ma gur tɩ̃sɔɔ, ka a bala na buu, mɩ ma buu tɩ̃sɔɔ. 8Tɩchɛ an ɩ a chãa lɛ so sɩ, yɩ vɛ̃ ka sɩ nyɔɔrɔ sɩ mɩ̃ɛ, na sɩ de sɔɔfʋ nɩ nʋ̃fʋ su, fɩka a nyãa wɩɛ nɩ a sɩ tɩɛrtɔfʋ jie na ɩ a sɩ faafʋ kur jupil. 9Bojũu Nãaŋmɩn ba ir sɩ ɩka sɩ di dɔɔyɛ ɛ, tɩchɛ ka sɩ nyɛ faafʋ tu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 10'Lɔ lɛ kpi kʋ sɩ, a lɛ jũu, ka sɩ chɛnɛ na nɩbir bɩɩ, sɩ gur naa, sɩn nɩ 'lɔ na 'mataa be be. 11A lɛ jũu, yɩ 'yɔ̃ɔn taa ɩ̃kpɩ̃ɛn na yɩ sʋ̃nɔ̃ taa nɩtãa a lɛ yɩn ben tʋ̃nɔ̃. 12Pʋ̃pãanyã n yɛɛr, sɩ sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na ɩ a yɩ nɩbɛrɛ tʋ̃nɔ̃ a yɩ sɛ̃, bala lɛ sʋ̃nɔ̃ yɩ a sɩ Soro sɔr pɔ, na ba kpãana yɩ. 13Yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba nɩ nʋ̃fʋ a ba tʋ̃mɔ̃ jũu, na yɩ kpɩɛrɛ nɩ nyã'maar nɩ nɩrɛ jaa. 14N yɛɛr n sʋɔrɔ yɩ naa ɩka, yɩ kpãana a bala na ɩ a yãan dẽme tɩ na yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na sɩɩr a ba mɩ̃ɛ, na yɩ sʋ̃nɔ̃ a nɩbaalsɩ tara kãnyir nɩ nɩrɛ jaa. 15Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, ka nɩrɛ jaa ta de yelbier yãan yelbier sãn ɛ, tɩchɛ yɩ ma maala vɩla kʋrɔ taa nɩ nɩrɛ jaa. 16Yɩ ma tara pʋpɛl sɔ̃ɔ jãa. 17Yɩ ma sʋɔrɔ Nãaŋmɩn sɔ̃ɔ jaa. 18Na yɩ ma puor wʋ yãan yele jaa pɔ, bojũu anyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn bɔfʋ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 19Yɩ ta kpĩin a Nãaŋmɩn Sɩɛ bũu ɛ. 20Yɩ ta kpɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ wiilfʋ ɛ. 21Yɩ bɛɛr yele jaa kaa na yɩ nyɔɔ bon 'lɔ na vɩla. 22Tɔɔ yi yele jaa na ɩ bier pɔ. 23Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ na ɩ a nyã'maar sʋɔ wʋ chɔɔr yɩ ka yɩ ɩ chɛchɛ. Wʋ maal a yɩ sɩɩr nɩ a yɩ kpɛfʋ nɩ a yɩ ɩ̃gãma ka a ɩ chɛchɛ tɩ ta tara chɛfʋ jaa ɛ, tɩ tãn a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa sɔ̃ɔ. 24A Nãaŋmɩn nyã na bʋɔl yɩ tara na yelmɩ̃ɛ, wʋ̃n maal a lɛ. 25N yɛɛr, yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ sɩ. 26Yɩ puor a yɛɛr naa yɛpɔbɔ ba jaa nɩ nʋ̃fʋ puorfʋ. 27N kpãkpãana yɩ naa a sɩ Soro yuor 'yɔ̃ɔ, ɩka yɩ kar a gãn nyã kʋ a yɛɛr ba jaa. 28Ka a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ be a yɩ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\