1 Timoti 5

1Ta 'yɛr 'yɛrbikpɩ̃ɛn kʋ danyɔ̃n ɛ, tɩchɛ 'yɛr baalʋ̃ʋ kʋ wʋ fʋ sãa tɔ sʋɔ kaar, 'yɛr kʋ pɔlbil a fʋ yɛɛr kaar. 2'Yɛrɛ nɩ a pɔɔnyɔ̃n a fʋ mamɩne kaar, nɩ a pɔɔsarbil a fʋ yɛpɔbɔ kaar, nɩ chɛchɛ ɩfʋ pɔ. 3'Yɔ̃ɔnɔ̃ a pɔɔkɔɛ bala na ɩ pɔɔkɔɛ, tɩ ba tara bon jaa ɛ. 4Ala ɩ a pɔɔkɔnyɩnɛ tara na bibiir bɩɩ yɔ̃n, bala lɛ a sɛɛ ɩka ba turo a Nãaŋmɩn nɛɛ, na ba kaara a ba dɔɔrbɔ a yie pɔ fɩka a lɛ a ba dɔɔrbɔ na dɔ̃ɔ kaa ba. Lɛ lɛ pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ. 5Pɔɔkʋɔr 'lɔ na ba tara bon jaa ɛ, ma den a wʋ tɩɛr wʋ jaa kʋ Nãaŋmɩn, tɩ na wʋ ma sʋɔrɔ Nãaŋmɩn tɩ̃sɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ a wʋ bʋ̃bʋɔrsɩ 'yɔ̃ɔ, 6tɩchɛ a pɔɔkʋɔr 'lɔ na bʋɔrɔ ɩ̃gãn vɔlaa, wʋ kpin tɩ yʋɔrɔ. 7Kʋ ba a kpãafʋ anyãna, ka nɩrɛ ta nyɛ a ba 'mabfʋ ɛ. 8Ala ɩ nɩrɛ baa sʋ̃ʋ a wʋ nɩbɛ ɛ, bɩɩ a wʋ yir dẽme ɛ, a kaara fɩka wʋ tɔr naa a sɔɔfʋ, tɩ ɩrɛ dɛɛr gar nyã na ba ɩ a Yesu turo ɛ. 9A pɔɔkʋɔr 'lɔ na ba ta yuom lɩjaata sɛrɛ ɛ, taa ɩrɛ wa 'yɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ yuor a pɔɔkɔɛ gãn pɔ ɛ. Wʋ ɩ pɔɔkʋɔr 'lɔ na dɔ̃ɔ kul sɩr bʋ̃'yen tɛɛ, ka a sɩrɛ wa kpi tɩ chɛ wʋ bar, tɩ wʋ chɛnɛ nyɔɔrɔ wʋ mɩ̃ɛ ba kul sɩrɛ go ɛ. 10Nɩbɛ ba bɔ̃ɔ wʋ a wʋ tʋ̃ vɩla jũu, nɩ a lɛ wʋn dɔ̃ɔ guol a wʋ bibiir, na wʋ ma sɔɔ diere sãanba, na wʋ ma pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn nɩbɛ gbɛɛ, sʋ̃nɔ̃ nɩ a nɩbaalsɩ, tɩ maala vɩla jaa bʋrɔ. 11Tɩchɛ ta 'yɔ̃ɔ pɔɔkɔ'yɔlɔ yuor a pɔɔkɔɛ gãn pɔ ɛ, bojũu sɩrɛ kulfʋ vɔlaa wa gar a lɛ ban nʋ̃ a Kɩrɩsɩto, ban bʋɔrɔ na sɩrɛ kulfʋ. 12A lɛ ban lon Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ pɔ, bojũu ba sɔ̃ɔn a nɛɛ ban põl'yɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto bar. 13A lɛ puor, ba ma bʋɔrɔ na ɩka ba yʋɔrɔ pɔrɔ tulo yie yʋɔrɔ, a ba ɩ yie tuulfʋ tɛɛ ɛ, tɩ ba ɩn gagarsɩ, na ba kpɩɛrɛ nɩbɛ 'yɛr 'yɛrsɩ pɔ 'yɛrɛ a lɛ na ba sɛɛ ɩka ba 'yɛrɛ ɛ. 14A lɛ jũu, n bʋɔrɔ na ɩka pɔɔkɔɛ na chɛnɛ kpɩ̃ɛn, ba kul sɩrbɛ, na ba dɔɔ bibiir, na ba tʋ̃ɔ ɩ pɔɔ mɩn kaara a ba yie, na ba ta kʋ a dɔ̃sʋɔ sɔr ka wʋ sɔ̃ɔ a sɩ yuor ɛ. 15Bamɩne lɩɛb sɩrɛ jaa turo a Satan puor. 16Ala ɩ pɔɔ nyã jaa na puoro tara yir dẽme ka ba ɩ pɔɔkɔɛ, wʋ kaara ba tɩ ta kʋ a pupuorbiir wõm ɛ. A pupuorbiir ba kaara pɔɔkɔɛ bala tɛɛ na ba tara nɩrɛ jaa, ka wʋn kaa ba ɛ. 17A nɩdierbe bala na tʋ̃nɔ̃ vɩla, yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba, tɩ sʋ̃nɔ̃ ba nɩ bonsɩ, bala lɛ mʋɔlɔ a 'yɛr tɩ wile. 18Bojũu a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr ɩka, "Ta lũ a nadar nɛɛ 'lɔ wa vara a chi ɛ." A tʋ̃tʋ̃nɔ̃ jaa sɛɛn na a wʋ sãyar. 19Taa ɩrɛ wa sɔɔrɔ nɩbʋ̃'yen 'yɛr wʋn 'yɛr dɔɔl a nɩdiere ju ka bala ba ta ayi bɩɩ ata ɛ. 20A bala na ma maala a yeldɛbɛ, wiil ba a ba sɔ̃ɔnaa a nɩyɔɔ niem, ka a ba taaba na chɛ na joro dãbɩ̃ɛ. 21N kpãana yɩ naa a Nãaŋmɩn nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩ a malakasɩ bala wʋn ir niem ɩka, yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a kpãafʋ anyãna pɔ, na yɩ ta oor ɛ. Yɩ taa turo nɩbɛ nʋ̃nɔ̃ ɛ. 22Ta pɔɔ ir nɩrɛ ka wʋ ɩ nɩdiere ɛ, ta pʋɔ a nɩbɛ bamɩne yeldɛbɛ pɔ ɛ, gu fʋ mɩ̃ɛ. 23Ta nyuro kʋ̃ɔ tɛɛ ɛ, ma nyũ dãa bɩ̃lãa a fʋ pʋɔ baal jũu, a fʋn maa yaar tɩ ɩ baal ɛ. 24Nɩbɛ bamɩne yeldɛbɛ gãn chãa pɔ, na a dɔ̃ɔ ba nie chen a 'yɛr tɔɔrfʋ jie, tɩchɛ ka bamɩne yeldɛbɛ ma tu ba chen a be. 25Lɛ lɛ a tʋ̃vɩɛl amɩne ma gãn chãa pɔ, a ala gba na ba yi ɛ, kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔɔl ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\