2 Korɩntɩ 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa Nãaŋmɩn na chɛl ir nɩ a sɩ yɛbɛ Timoti, lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a pupuorbiir na be a Korɩntɩ tẽe pɔ nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa mɩ na be a Akaya paal pɔ. 2Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃ a be a yɩ sɛ̃. 3Pɛɛfʋ wʋ ta Nãaŋmɩn na ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto Sãa, a Sãa nyã nɩbir na bal nɩ Nãaŋmɩn nyã na tara a 'maalfʋsɩ a jaa. 4'Lɔ lɛ ma 'maal sɩ a sɩ wõm a jaa pɔ, ka sɩ mɩ na tʋ̃ɔ 'maal a bala mɩ na be wõm jaa pɔ, nɩ a 'maalfʋ 'lɔ̃nɔ̃ sɩn nyɛ yin a Nãaŋmɩn sɛ̃. 5Nɩtãa lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto dɔɔyɛ difʋ na yaar dɔɔl sɩ jaa, lɛ mɩ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto 'maalfʋ yaar dɔɔl sɩ jaa. 6Ala ɩ sɩ ben wõm pɔ, a yɩ 'maalfʋ nɩ a yɩ faafʋ jũu lɛ, ala ɩ sɩ mɩ nyɛn 'maalfʋ a mɩ ɩn a yɩ 'maalfʋ lɛ, a yɩn tʋ̃ɔ ara nɩ kãnyir a dɔɔyɛ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ pɔ sɩn mɩ na dire. 7Sɩ bar tɩɛr a yɩ jũu, bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a lɛ yɩn lɔ̃ɔn sɩ dire a dɔɔyɛ, a lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ yɩn pʋɔ sɩ a sɩ 'maalfʋ pɔ. 8N yɛɛr, saa bʋɔrɔ ɩka sɩ sɔɔl yɩ a wõm 'lɔ tɔ sʋɔ na dɔ̃ɔ pɔɔ sɩ be a Asɩya paal pɔ bar ɛ. Wõm jaa jel lɛ dɔ̃ɔ pɔɔ sɩ naa gar a sɩ kpɛ̃ɔ, saa lɛ dɔ̃ɔ tara baarfʋ tɩɛr ɛ. 9Sɩrɛ jaa a sɩ tɩɛr pɔ, a kũu lɛ sɩ tɔ̃ɔ kaara a tɩ̃ɩɩ a lɛ nɛ. Tɩchɛ a nɩtɔ̃ ɩ naa ka sɩ ta dɩɛl a sɩ mɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ sɩ dɩɛl Nãaŋmɩn nyã na sɩ̃nɛ a kũn. 10A Nãaŋmɩn lɛ faa sɩ yin a kũu tuo nyã pɔ, 'lɔ lɛ chɛnɛ faara sɩ. 'Lɔ lɛ ɩ a sɩ tɩɛrtɔ jie ɩka wʋn chɛnɛ na faara sɩ, 11nɩtãa lɛ yɩn sʋ̃ʋ sɩ nɩ a yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ. Yɔɔ mɩ puor Nãaŋmɩn yãan a sɩ jũu tu a wʋ maal vɩla 'lɔ wʋn maal sɩ na wʋ sɔɔ a yɩ yɔɔ sʋɔrfʋ. 12Pʋ̃pãanyã a sɩ nyãa chɛfʋ jie lɛ a nyã. A sɩ tɩɛr din dãasɩɛ a lɛ sɩn be a wɛr dẽme sɛ̃, nɩ a lɛ a sɩn nɩ a yɩn mɩ na be taa, chɛchɛ ɩfʋ pɔ, nɩ nɛ nɛ tufʋ pɔ, ka a jaa yi a Nãaŋmɩn sɛ̃. A ba ɩ a wɛr nyã bɔ̃ɔfʋ lɛ sɩ maal a lɛ ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ lɛ. 13Bojũu saa sɛb bon jaa kʋ yɩ yɩn kʋ̃ tʋ̃ɔ kar ɛ, bɩɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a par ɛ. N tɩɛr ɩka, 14nɩtãa lɛ yɩn wõ a sɩ 'yɛr ŋmaa na yɩ bɔ̃ɔ a par, yɩn wa wõn a jaa na yɩ bɔ̃ɔ a par, na yɩn tʋ̃ɔ chɛ nyãa a sɩ jũu nɩtãa lɛ sɩn mɩ na chɛ nyãa a yɩ jũu a sɩ Soro Yesu bɩbir daar. 15Bojũu ala lɛ so ka n bar tɩɛr, naa guor ɩka n tɩ piir yɩ kaa ka yɩ nyɛ tɔ̃nɔ̃ gbɛɛ ayi. 16N guor ɩka maa wa chiine a Masedonɩya n yi a yɩ sɛ̃, maa wa lɩɛb waara ka n lɛ yi a yɩ sɛ̃ go, ka yɩ pãa sʋ̃ʋ ma ka n chen a Judiya. 17Ɩn guor a anyã, n mɩ 'yɛr bar bɩɩ? Bɩɩ a wɛr nɩbɛ guorfʋ kaar lɛ? Ka a nɛbʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ ma 'yɛr, ɔ̃ɔ, ɔ̃ɔ nɩ kai, kai? 18Tɩchɛ sɩrɛ jaa a sɩ Nãaŋmɩn na ɩ a yelmɩ̃ɛ sʋɔ, a sɩ 'yɛr sɩn 'yɛr kʋ yɩ ba ɩ ɔ̃ɔ nɩ kai ɛ. 19Bojũu a Nãaŋmɩn Bie Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr a maa nɩ a Silasɩ nɩ a Timoti na dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ yɩ ba ɩ ɔ̃ɔ nɩ kai ɛ, tɩchɛ a wʋ pɔ, a ma ɩn ɔ̃ɔ. 20Bojũu a Nãaŋmɩn nɛtɩryɔɔ ala wʋn tɩr ɩn ɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto pɔ. A tun a wʋ 'yɔ̃ɔ, a ma 'yɛrɛ ɩka, a ɩ a lɛ, kʋ a Nãaŋmɩn yuor tɩɩr. 21Pʋ̃pãanyã a Nãaŋmɩn nyã lɛ maal sɩ nɩ a yɩn a sɩ ara kpɛ̃ɔ a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ, na wʋ oo sɩ. 22Wʋ 'yɔ̃ɔ sɩ naa a wʋ sofʋ jɩ̃nɛ, na wʋ de a wʋ Sɩɛ 'yɔ̃ɔ a sɩ nyãa pɔ, wile sɩ a yele ala na waara. 23N bʋɔl Nãaŋmɩn a wʋ ɩ a n dãasɩɛ sʋɔ ɩka a tara na sɔr ka n bar yɩ, naa ba lɩɛb wa be a Korɩntɩ ɛ, 24n ba bʋɔrɔ ɩka a ɩ wõm kʋ yɩ ɛ. A ba ɩ sɩ bʋɔrɔ naa ɩka sɩ fɩr yɩ a yɩ sɔɔfʋ pɔ ɛ, tɩchɛ a sɩ 'mataa tʋ̃n yɩ a yɩ wõ nʋ̃ɔ, bojũu a yɩ sɔɔfʋ vɛ̃n ka yɩ ara kpɛ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\