2 Korɩntɩ 10

1Maa Pɔɔl den a Kɩrɩsɩto hɛ lɛ lɛ lɛ nɩ a wʋ 'maar ɩfʋ lɔb nũu kʋ yɩ. N maa 'lara ɛ, maa wa tuor yɩ nɩ gberaa tɩ maa mɩ baa be a yɩ sɛ̃ ɛ, n ba ɩ lɛ ɛ. 2N sʋɔrɔ yɩ naa ɩka maa wa wa, n taa wa ɩ a ba ɩ lɛ 'lɔ̃nɔ̃ a nɩbɛ bamɩne jie ɛ, ba tɩɛr man taa a wɛr nɩbɛ kaar lɛ sɩ be. 3Bojũu sɩn nɩ a wɛr nɩbɛ lɛ 'mataa kpɩɛrɛ tɩ saa ŋmaara jɛɛr a ba kaar ɛ. 4A sɩ tãjɛ bomo ba ɩ a wɛr nyã tãjɛbomo ɛ, a sɩ tãjɛbomo tara na Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ sɩn ma de wɛl a gãdaar jiir bar. 5Sɩ ma sɔ̃ɔn a ba nɛchɩrɛ nɩ tɩɛr dɛɛr 'lɔ jaa ban ma de vara nɩ a Nãaŋmɩn bɔ̃ɔfʋ bara, na sɩ ma 'yɛr nyɔɔr nɩbɛ tɩɛrsɩ ka ba lɩɛb wõnõ a Kɩrɩsɩto toor. 6Sɩ mɩ chɔɔr naa ɩka sɩ kpãa a bawõnsɩ, yɩn wa ba gbɛr baar. 7Yɩn kaara a anyã tɛɛ yɩn nyɛn nɩbir. Ala ɩ ɩ̃sʋɔ bar tɩɛr ɩka wʋ ɩn a Kɩrɩsɩto tʋɔr, wʋ mɩ lɛ bɔ̃ɔ tɩɛr kaa ɩka a sɩn mɩ ɩn a Kɩrɩsɩto tʋɔr a wʋ kaar. 8Bojũu maa gba sɔɔ chɩɛrɛ nyãa nɩ a lɛ, a sɩ Soro ba kʋ sɩ a kpɛ̃ɔ ɩka sɩ wɛl yɩ bar ɛ, tɩ sɩ guol yɩ. Vɩ̃ ba kʋrɔ ma nɩ a yele nyã ɛ. 9N ba bʋɔrɔ fɩka a n gãma a kʋrɔ yɩ dãbɩ̃ɛ ɛ. 10Bojũu bamɩne 'yɛr ɩka, "A Pɔɔl gãma 'yɛrbie tɩrɛ naa, naa ɩ 'yɛrbikpɩ̃ɛn, tɩchɛ a 'lɔ mɩ̃ɛ wa be a sɩ sɛ̃, wʋ ma bal naa ka a wʋ 'yɛr mɩ maa ɩ bon ɛ." 11A nɩbɛ bala, yɩ vɛ̃ a ba bɔ̃ɔn ɩka, a lɛ a sɩ 'yɛrbie na kaara a gãma pɔ, sɩn ba be a yɩ sɛ̃ ɛ. Lɛ lɛ a sɩ tʋ̃mɔ̃ na kaara sɩn wa be a yɩ sɛ̃. 12Sɩn ba 'lara diere a sɩ mɩ̃ɛ mana nɩ a bamɩne na ma pɛɛrɛ a ba mɩ̃ɛ ɛ. Ba ma den a ba mɩ̃ɛ na ba man a ba mɩ̃ɛ, baa tara yɛ̃ ɛ. 13Sɩn 'lɔ, sɩ kʋ̃ sɔɔ dãn a sɩ mɩ̃ɛ a lɛ tɩ põn bar ɛ, tɩchɛ sɩn nyɔ̃ɔn sɩ mɩ̃ɛ jɩ̃ a lɛ a Nãaŋmɩn na 'yɛr ɩka sɩ tʋ̃, ka sɩ gba na tʋ̃ tãn a yɩ sɛ̃. 14Sɩ kʋ̃ dãn a sɩ mɩ̃ɛ chiin tɛɛr ɛ, ka a na kaara fɩka saa wa a yɩ sɛ̃ ɛ, bojũu sɩ tãn naa a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ a be a yɩ sɛ̃. 15Bɩɩ dãn sɩ mɩ̃ɛ tɩ põn a tʋ̃mɔ̃ a nɩbɛ bamɩne na tʋ̃ ɛ. Sɩn tɩɛr lɛ ɩka, a yɩ sɔɔfʋ na ben nʋ̃ɔnɔ̃, a sɩ tʋ̃mɔ̃ mɩ na yal 'yɔ̃ɔ 16ka sɩ pãa tʋ̃ɔ mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ be a paalsɩ ala na be a yɩ niem. Bojũu saa dãna a sɩ mɩ̃ɛ nɩrɛ kɔ̃ɔ paal pɔ, ban tʋ̃ baar ɛ. 17Tɩchɛ, nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Vɛ̃ ka a 'lɔ na dãna a wʋ mɩ̃ɛ, wʋ de a sɩ Soro dãna nɩ a wʋ mɩ̃ɛ." 18Bojũu a ba ɩ a nɩrɛ 'lɔ na pɛɛ a wʋ mɩ̃ɛ lɛ ɩ a nɩsʋ̃ ɛ, tɩchɛ a 'lɔ a sɩ Soro na pɛɛ lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\