2 Korɩntɩ 11

1N tɩɛr ɩka yɩn tara nɩ ma naa a n dãbol yele pɔ bɩ̃lãa, tɩchɛ yɩ gba den nie ɩ a lɛ. 2N tara na nɩ yɩn nyuur a wʋ ɩ Nãaŋmɩn nyuur. N tɩr nɛɛ kʋ yɩ ɩka yɩ kul dabʋ̃'yen, na ɩ a Kɩrɩsɩto, ka n na de yɩ fɩka pɔɔsarbile na ba ta daba ɛ, na n kʋ wʋ. 3Tɩchɛ dãbɩ̃ɛ kʋrɔ ma naa, nɩtãa lɛ a waa na dɔ̃ɔ de a wʋ yɛ̃ yele bɛl a Hawa, wʋ taa mɩ wa lɩɛb a yɩ nyãa yin a yelmɩ̃ɛ yɩn tara turo nɩ a Kɩrɩsɩto dẽ dẽ dẽ pɔ ɛ. 4Bojũu ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ wan wa mʋɔl 'yɛr Yesu yuo 'yɛr kʋ yɩ, bɩɩ ka yɩ nyɛ a sɩyuo na ba ɩ a 'lɔ sɩn mʋɔl na ba ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ yɩn nyɛ ɛ, bɩɩ 'yɛr nʋ̃ɔ yuo na ba ɩ a 'lɔ yɩn sɔɔ ɛ, yɩ ma sɔɔn jaa kayaan. 5Tɩchɛ n ba tɩɛr ɩka n ɩn pʋʋr a nɩtʋ̃n kpɩ̃ɛn bala jie ɛ. 6Amɩne sɛ̃ n ba jãn a 'yɛr 'yɛrfʋ ɛ, tɩchɛ n tara na bɔ̃ɔfʋ. Sɩ ma vɛ̃n ka a anyã chaar kʋ yɩ yele jaa pɔ. 7N maal dɛɛr a lɛ ɩn siir a n mɩ̃ɛ naa mʋɔl a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ yɩ a pɔrɔ bɩɩ? 8N faan a pupuorbiir bamɩne ban dɔ̃ɔ sʋ̃ʋ ma ka n tʋ̃ɔ tʋ̃ a yɩ jie. 9Ka a lɛ ɩn dɔ̃ɔ be a yɩ sɛ̃, n bʋɔrɔ na bon, tɩ n ba ɩ tuor kʋ yɩ ɛ, bojũu a yɛɛr bala na dɔ̃ɔ yi a Masedonɩya wa ba kʋ man bon jaa ɩn bʋɔrɔ. N ba vɛ̃ ka n yele ɩ tuor kʋ a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ, n kʋ̃ wa vɛ̃ ka a n yele dɔɔl yɩ jaa ɛ. 10A lɛ a Yesu yelmɩ̃ɛ na faa be a n sɛ̃ baar, nɩrɛ jaa ba be a be a Akaya paal pɔ, na ŋmaa ma sɔr nɩ a n nyãa chɛfʋ nyã pɔ ɛ. 11Baa 'yɔ̃ɔ lɛ n tʋ̃nɔ̃ a lɛ? Bojũu n ba nʋ̃ yɩ bɩɩ? Nãaŋmɩn bɔ̃ɔn naa ɩn nʋ̃ yɩ. 12Ɩn chɛnɛ na maala a lɛ ɩn ben maala naa tʋ̃ɔ ŋmaa a yobʋɔrbɔ sɔr, bala na bʋɔrɔ sɔr ɩka ba de a ba mɩ̃ɛ mana nɩ sɩ. 13Bojũu a nɩbɛ ba nyãna ɩn jir ŋmarba nɩtʋ̃nsɩ na ba ɩ tʋ̃tʋ̃nbɔ na bɛlɛ nɩbɛ, na ba maal a ba mɩ̃ɛ nɩtãa a Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nsɩ. 14A ba ɩ nɛ'maa yele ɛ, bojũu a Satan mɩ̃ɛ mɩ na tʋ̃ɔn maal a wʋ mɩ̃ɛ fɩka, a chãa malaka. 15A mɩ kʋ̃ ɩ nɛ'maa yele ɛ, ala ɩ a wʋ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ mɩ pãa maal a wʋ mɩ̃ɛ a tʋ̃tʋ̃ toraa kaar ɛ. A ba baarfʋ daar, ban nyɛn a ba sãyar lɛ ban tʋ̃. 16Ɩn lɛ maal 'yɛr go. Yɩ ta vɛ̃ ka a ɩ̃sʋɔ jaa bʋɔl ma jɔl ɛ. Tɩchɛ ala ɩ yɩ gba wa bʋɔl man jɔl, yɩ chɛnɛ sɔɔ de ma fɩka lɛ yɩn na de a jɔl ka a n mɩ tʋ̃ɔ bɔ yuor bɩ̃lãa. 17N bar tɩɛr nɩ a n yobɔyele nyã pɔ, n ba 'yɛrɛ fɩka nɩtãa lɛ a sɩ Soro na ma 'yɛr ɛ, tɩchɛ nɩtãa lɛ jɔl na ma 'yɛrɛ. 18Yɔɔ jie jaa lɛ bʋɔrɔ yuor a wɛr nyã pɔ, n mɩn bɔn a yuor. 19Yɩ ma sɔɔn de jɔl vɩla jaa, yɩn ɩ yɛ̃ dẽme jũu. 20Yelmɩ̃ɛ, yɩ gba ma den nɩrɛ na maal yɩ gbãgbaa bɩɩ na yɩ ɩ tɔ̃nɔ̃ ka wʋ dire, bɩɩ dara ba mɩ̃ɛ yire nɩ a yɩ niem bɩɩ ma 'mara yɩ a tʋkpala pɔrɔ jaa. 21Vɩ̃ kʋrɔ ma naa ka n 'yɛr ɩka sɩn bal naa nɩ a yele nyã. A ala a nɩbɛ bamɩne na ma de bʋɔrɔ nɩ yuor, maa 'lɔ ma 'yɛr naa jɔl kaar, n mɩ na pãa 'lan bɔ yuor. 22Baa ɩ Heburu nɩbɛ ɛ? Lɛ lɛ n mɩ ɩ a ɩ̃sʋɔ. Baa ɩ Isɩral nɩbɛ ɛ? N mɩ ɩn a Isɩral nɩrɛ. A ba ɩ Abraham bal nɩbɛ lɛ ba ɩ ɛ? Lɛ lɛ n mɩ ɩ a ɩ̃sʋɔ. 23Baa ɩ a Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nbɔ ɛ? N sʋrɔ naa anyãna fɩka nɩrɛ na ba tara tɩɛr ɛ. N ɩn a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ gar ba. Naa tʋ̃ tʋ̃kpɩ̃ɛn gar ba jaa. Ka ba ma pɔɔrɔ ma die pɔ jaa tɔ̃tɔ̃. Ba ma ŋme man kpɛ̃ɛ gar ba. N ma nyuro na kũu bɩbir jaa. 24Gbɛɛ anũu jaa lɛ a Juu nɩbɛ fɔb ma nɩ a ba kpaara nɛɛr lɩjaayi for bir (39). 25Gbɛɛ ata jaa lɛ ba pɔb ma nɩ dakʋrsɩ, na ba lɔb ma nɩ kɔsɩbɛ gbɛbʋ̃'yen. Gbɛɛ ata mɩ lɛ a gbor kpɛ̃ɛ ŋmɛr wɛl sɩ 'yɔ̃ɔ be a man kpɛ̃ɛ pɔ. Tɩ̃sɔɔ gbul nɩ a mɔ̃tɔ̃gbul jaa lɛ n ma be a man kpɛ̃ɛ pɔ. 26Ɩn ba gala a yɔfʋ ɛ, n bɔ̃ɔn lɛ a põn kʋ̃ɔ dɔɔyɛ na be, naa tuor nãnyisɩ, ka a maa mɩ̃ɛ paal nɩbɛ ge ma, ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ ge ma. N din dɔɔyɛ a tẽe pɔ. Naa di dɔɔyɛ a mʋ̃ɔ pɔ. Naa di dɔɔyɛ a man pɔ. Naa di dɔɔyɛ a yɛɛr bala na ŋmara a jirsɩ sɛ̃. 27Tʋ̃kpɩ̃ɛn nɩ wõm pɔ, naa ma gal gʋ̃ɔ. N bɔ̃ɔn kɔ̃ nɩ kɔ̃nyũur naa ma gãna kɔ̃ tɔ̃tɔ̃. Ka ɔɔr ma kpɛ ma ka n ɩ sal'mʋɔr. 28A anyã a jaa puor, bɩbir jaa lɛ a pupuorbiir gbulsɩ ba jaa yele ma ɩ ma tɩɛr. 29An lɛ bal, ka n mɩ ba bal ɛ? A bala na faa maal yelbier, a ba lɩɛb bũu dire ma bɩɩ? 30Ala ɩ n mɩn bɔn yuor, ɩn bɔn yuor nɩ a yelsɩ ala na maal ma ka n bal. 31Nãaŋmɩn nyã na ɩ a sɩ Soro Yesu Sãa, 'lɔ lɛ a pɛɛfʋ wʋ ta bɩbir jaa, bɔ̃ɔn naa ɩka n ba ŋmara jirsɩ ɛ. 32A be a Damaskus tẽe pɔ, a nãa 'lɔ na turo a nãkpɛ̃ɛ Aretas, wʋ vɛ̃ naa ka ba gu a Damaskus tẽe wʋ jaa ɩka ba nyɔɔ ma. 33Ka ba 'mɔɔ ma 'yɔ̃ɔ pɩɛ pɔ tur bar tokoro pɔ ka n fʋɔl yi a wʋ nuur pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\