2 Korɩntɩ 3

1Sɩ piel naa ɩka sɩ dãn sɩ mɩ̃ɛ go bɩɩ? Bɩɩ sɩ bʋɔrɔ na gãma nɩbɛ na sɛb ka a dãna sɩ yi a sɩ sɛ̃ bɩɩ yi a yɩ sɛ̃? 2Yɩn mɩ̃ɛ lɛ ɩ a sɩ gãn, na sɛb 'yɔ̃ɔ a sɩ nyãa pɔ ka sɩ bɔ̃ɔ yaa, ka nɩrɛ jaa mɩ kara. 3Yɩn lɛ wiil ɩka yɩn lɛ ɩ a gãn na yi a Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃, na yɩ ɩ a sɩ tʋ̃mɔ̃ tɔ̃nɔ̃, a ba ɩ ba den a tɩ̃ɩ sɔɔlaa sɛb ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ lɛ sɛb. A ba ɩ a kʋsɩr pɛ̃rsɩ pɔ ɛ, tɩchɛ a sɛb 'yɔ̃ɔ a nɩsaal nyãn pɔ. 4A tɩɛr nyãna sɩn bar ɩn a sɩ bon tu a Kɩrɩsɩto pɔ, a Nãaŋmɩn niem. 5A ba ɩ fɩka sɩ ɩn yɛ̃ dẽme na sɩn tʋ̃ɔ tɔɔr a lɛ sɩn maal 'yɛr ɛ, tɩchɛ a sɩ yɛ̃ yin a Nãaŋmɩn sɛ̃. 6'Lɔ lɛ sʋ̃ʋ sɩ a sɩ mʋɔl a nɛtɩr paalaa nyã 'yɛr, a ba yi a ala ban dɔ̃ɔ sɛb jie ɛ, tɩchɛ a yin a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃. A sɛbie ala ɩn kũu, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn kʋrɔ nyɛvʋr. 7Pʋ̃pãanyã, ala ɩ a 'yɛr bie ala ban sɛb 'yɔ̃ɔ a kʋsɩr pɛ̃rsɩ pɔ waan nɩ kũu tɩ 'matãan Nãaŋmɩn tɩɩr, ka a tɩɩr a Isɩral nɩbɛ na ba tʋ̃ɔnɔ̃ kaara a Mosesɩ nie a Nãaŋmɩn tɩɩr jũu, a wʋ tɩɩr gba na wa baar. 8A Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛrbie tɩɩr kʋ̃ gar a lɛ ɛ? 9Ala ɩ a 'yɛrbie ala na 'yɔ̃ɔ a nɩbɛ 'yɛr tɩɩr bɛrma naa, a 'yɛr bie ala na waara nɩ a torfʋ, ŋmɩnɛ lɛ wʋn jɩ̃! 10Bojũu a Mosesɩ nɛbinãa ba lɛ tara tɩɩr a pʋ̃pãanyã ɛ, fʋ̃ʋ de man a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ, wʋ gar wʋ naa. 11Ka ala ɩ a 'lɔ gba na wa baar waan na tɩɩr, ŋmɩnɛ lɛ a tɩɩr 'lɔ na ba baaraa ɛ, na jɩ̃! 12A lɛ jũu, a sɩ tɩɛrtɔ nyãna lɛ vɛ̃ ka saa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, 13Sɩn ba kaara fɩka a Mosesɩ na dɔ̃ɔ vil a fɔbaa pɔɔ a wʋ nie ka a Isɩral nɩbɛ ta kaa ɛ, na ba nyɛ a nyɩlfʋ 'lɔ na baar ɛ. 14Tɩchɛ a ba nyãa pɔɔ naa wa tãn dɩna, a fɔpɔɔraa chɛnɛ naa bala wa kara a nɛtɩr koraa jie. Baa for bar sɛrɛ ɛ, bojũu Yesu Kɩrɩsɩto tɛɛ 'yɔ̃ɔ lɛ wʋn tʋ̃ɔ for. 15A dɩna gba, bala wa kar a Mosesɩ nɛbinãa yele, a fɔbaa ma pɔɔn a ba nyãa. 16Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa wa lɩɛb wa a sɩ Soro sɛ̃, wʋ ma for wʋn a fɔbaa 'lɔ bar. 17Pʋ̃pãanyã, a sɩ Soro lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ, ka a jie 'lɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na be, mɩ̃ɛ sofʋ mɩ ben be. 18Ka a sɩn bala nie na ba pɔɔ ɛ, pãa nyɩlɛ a sɩ Soro tɩɩr, naa lɩɛrɛ ka a tɩɩr pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ na yire a sɩ Soro sɛ̃ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\