2 Korɩntɩ 7

1An ɩ sɩn lɛ be tara a nɛtɩraa nyãnaa jũu, n barmɩne, yɩ ɩ a sɩ pɔl sɩ mɩ̃ɛ yin yele jaa na sɔ̃ɔ a sɩ ɩ̃gãma nɩ a sɩ sɩɩr pɔ, na sɩ mʋ̃ɔ nɩbir na sɩ ɩ chɛchɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩ Nãaŋmɩn. 2Yɩ yuo a yɩ nyãa kʋ sɩ. Saa maal a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa dɛɛr ɛ, saa fɔl a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa mɩ ɛ, saa mɩ ŋma a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ. 3N ba 'yɛrɛ a anyãna ɩka n tʋ yɩ ɛ, n dɔ̃ɔ de nie 'yɛr kʋ yɩ ɩka yɩ ben a sɩ nyãa pɔ, ka ala ɩ nyɛvʋr lɛ, bɩɩ kũu lɛ tɩ sɩn nɩ yɩn lɛ. 4N bar tɩɛr ka a 'yɔ̃ɔ ma ɩ̃kpɛ̃ɔ, a sɩ wõm a jaa pɔ, tɩ nʋ̃ɔ kpɛ ma tɩ põn bar. 5Bojũu sɩn ben wa ta a Masedonɩya, a sɩ ɩ̃gãma anyãna ba tara pɛ̃nfʋ ɛ, tɩchɛ sɩ tuor dɔɔyɛ ka jɛɛr ma be a yõo ka a dãbɩ̃ɛ mɩ ma nyɔɔ sɩ. 6Tɩchɛ a Nãaŋmɩn nyã na ma 'maala a nɩtɔr barsɩ, wʋ 'maal sɩ naa a lɛ a Titusɩ na wa wa a sɩ sɛ̃. 7A ba ɩ a wʋ waa tɛɛ ɛ, tɩchɛ a lɛ yɩn 'maal wʋ. Wʋ mɩ man kʋ sɩ a lɛ an dɔ̃ɔ kpɛ yɩ ka yɩ pʋɔ sɔ̃ɔ, nɩ lɛ mɩ yɩn tara a n tɩɛr, ala lɛ so ka nʋ̃ɔ pãa kpɛ ma tɩ põn bar. 8Ala ɩ a gãn ɩn sɛb kʋ yɩ, sɔ̃ɔn yɩ pʋɔ gba, tɩ maa pʋɔ ba sɔ̃ɔ ɛ. A sɔ̃ɔn n pʋɔ 'lɔ ɩn wa nyɛ ɩka a gãn ɩn sɛb kʋ yɩ sɔ̃ɔn a yɩ pʋɔ bɩ̃lãa. 9Pʋ̃pãanyã 'lɔ, n pʋɔ pɛl naa, a ba ɩ a yɩ pʋɔ na sɔ̃ɔ jũu ɛ, tɩchɛ a yɩ pʋsɔ̃ɔ na vɛ̃ ka yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr. Bojũu a yɩ pʋsɔ̃ɔ ɩn a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ, ala lɛ so ka yelbier ba pɔɔ yɩ tu a sɩ sɛ̃ ɛ. 10Nãaŋmɩn pɔ pʋsɔ̃ɔ ma waan na tɩɛr lɩɛbfʋ chiine faafʋ jie, a ba ɩ waalfʋ ɛ. Tɩchɛ a wɛr pɔ pʋsɔ̃ɔ ma waan na kũu. 11Yɩ nyɛ lɛ a Nãaŋmɩn pɔ pʋsɔ̃ɔ na waan a yɩ sɛ̃. Nyɛ lɛ yɩn ɩ nɩbijɩɛ, na yɩ ma 'yɛr wiil a yɩ mɩ̃ɛ, nyɛ lɛ ban 'yɛrɛ dɔɔl yɩ, ka a dãbɩ̃ chɛlma ŋme, nyɛ lɛ yɩn bʋɔrɔ taa, nyɛ lɛ yɩn tara taa tɩɛr, na yɩ chɔɔr gu ɩka yeltorsɩ a ɩ. Sɔr jaa pɔ, yɩ wiil yɩ mɩ̃ɛ ɩka yaa tara chɛfʋ ɛ. 12N gba na sɛb a nɩtɔ̃ kʋ yɩ, a ba ɩ a 'lɔ na maal a dɛɛr 'yɔ̃ɔ lɛ bɩɩ a bala na pʋɔ wʋ ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn niem yɩn mɩ̃ɛ yɩ kaa nyɛ lɛ sɩn ma ɩrɛ yɩ a vɔlaa. 13A anyãna a jaa lɛ 'yɔ̃ɔ sɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn, naa pʋɔ a sɩn mɩ̃ɛ ɩ̃kpɩ̃ɛn sɩn dɔ̃ɔ tara. A nʋ̃mɔ̃ sɩ naa a lɛ sɩn wa nyɛ a Titusɩ ka wʋ pʋɔ pɛl, bojũu yɩ jaa lɛ sʋ̃ʋ wʋ ka a wʋ nyãa 'maa. 14N dɔ̃ɔ 'yɛr a yɩ 'yɛr kʋ wʋ, ka yaa mɩ su ma vɩ̃ ɛ. Tɩchɛ a lɛ jaa sɩn dɔ̃ɔ 'yɛr a yɩ 'yɛr mɩ ɩ yelmɩ̃ɛ. Ka a lɛ sɩn dɔ̃ɔ dãn yɩ kʋ a Titusɩ a wʋ tɩ nyɛ ka a ɩ yelmɩ̃ɛ jaa lɛ. 15Ka a wʋ bɔfʋ wʋn bʋɔrɔ yɩ pãa pʋɔ 'yɔ̃ɔ, 'lɔ wa tɩɛr a lɛ yɩn wõnõ a wʋ toor na yɩ de wʋ nuur ayi nɩ dãbɩ̃ɛ nɩ mĩifʋ. 16Nʋ̃ɔ kpɛ ma naa ka n pãa bar tɩɛr a yɩ jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\