2 Korɩntɩ 8

1Pʋ̃pãanyã, n yɛɛr, sɩ bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔ a wɩ̃ɛfʋ nyã a Nãaŋmɩn na wɩ̃ɛ a Masedonɩya pupuorbiir gbulsɩ. 2A bɛɛr kaa tuo na nyɔɔ ba, ka ba ɩ nɔ̃n dẽme, tɩ a chɛnɛ na nʋ̃mɔ̃ ba, ka a nɔ̃ɔ kʋrɔ ba, a ba kʋ tɩ põn bar. 3Bojũu maa mɩ̃ɛ din dãasɩɛ ɩka ba kʋn a lɛ ban na tʋ̃ɔ, ba gba kʋn tɩ põn bar. Bala mɩ̃ɛ wʋɔ pɔ lɛ a yi. 4Ba sʋɔr sɩn yãayãabɩlɛ ɩka, sɩ de a kʋfʋ anyãna tɩ kʋ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ka ɩ ba mɩ nyɛn sɔr pʋɔ a tʋ̃mɔ̃ pɔ. 5Baa maal a lɛ a sɩn mɩ̃ɛ na dɔ̃ɔ tɩɛr ɛ, tɩchɛ ba den nie de a ba mɩ̃ɛ kʋ a sɩ Soro nɩ a sɩn lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 6Ala lɛ so a sɩ sʋɔr a Titusɩ an ɩ 'lɔ lɛ dɔ̃ɔ piel, wʋ baar baar a wɩ̃ɛfʋ tʋ̃mɔ̃ nyã a yɩ jie. 7Tɩchɛ nɩtãa lɛ yɩn ma maal yele jaa tɩ põn bar, a yɩ sɔɔfʋ pɔ, a yɩ 'yɛr pɔ, nɩ a yɩ bɔ̃ɔfʋ pɔ, nɩ a yɩ nɩbijɩɛ pɔ, nɩ a lɛ yɩn nʋ̃ sɩ, yɩ kaa na yɩ mɩ kʋ tɩ põn bar a wɩ̃ɛfʋ nyã pɔ. 8N ba fɩrɛ yɩ ɛ, tɩchɛ n bʋɔrɔ naa ɩka n bɛɛr a yɩ nʋ̃fʋ kaa naa mɩ de man a bamɩne mɩ maal vɩla yele kaa. 9Bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa a lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ na be. Wʋ dɔ̃ɔ ɩ taraa sʋɔ, tɩchɛ a yɩ jũu, wʋ wa lɩɛb nɔ̃ɔ sʋɔ, ka yɩn tu a wʋ nɔ̃ɔ pɔ, mɩ lɩɛb taraa dẽme. 10A lɛ ɩn tara na 'yɛr a yele nyãna pɔ nɩ nyã, dɩyɛ̃, yɩn lɛ ɩ nɩbɛ na de nie na ba ɩ a kʋfʋ tɛɛ pɔ ɛ, tɩchɛ ka a ɩrɛ yɩ vɔlaa ɩka, yɩ ɩ a lɛ. 11Pʋ̃pãanyã yɩ baar tʋ̃, ka a lɛ na ɩ a yɩ bɔfʋ ɩka, yɩ maal ka a tu taa a yɩ tɩ baar jɩ̃ a lɛ yɩn tara. 12Bojũu ala ɩ a kʋfʋ vɔlaa ben be, Nãaŋmɩn ma sɔɔn de bon jaa wʋn tara, a ba ɩ a bon 'lɔ wʋn ba tara ɛ. 13A sɩ bɔfʋ ba lɛ ɩka bamɩne ba pɛ̃nɛ, tɩchɛ ka a bamɩne 'lɔ bala ɛ, tɩchɛ jɩ̃taa a be be. 14Ka a dɩna a yɩ bʋ̃yɔɔ na sʋ̃ʋ ba a lɛ ban bʋɔrɔ, ka a lɛ mɩ a ba bʋ̃yɔɔ mɩ na lɩɛb sʋ̃ʋ yɩ, ka a jɩ̃taa pãa be be. 15Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "A 'lɔ sʋɔ na wob yɔɔ, wʋ maa tara yɔɔ ɛ, ka a 'lɔ mɩ na wob bɩ̃lãa maa tara bɩ̃lãa ɛ." 16N puor Nãaŋmɩn yãan, 'lɔ lɛ de a tɩɛr bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ ɩn tara kʋ yɩ 'yɔ̃ɔ a Titusɩ tɩɛr mɩ pɔ. 17Bojũu a Titusɩ ba sɔɔ de a lɛ sɩn 'yɛr tɛɛ ɛ, tɩchɛ wʋ mɩ̃ɛ mɩ dɔ̃ɔ kaa ir ŋme nyãa waara a yɩ sɛ̃. 18Sɩ mɩ tʋ̃n a yɛbɛ ɩ̃sʋɔ ka wʋn pʋɔ ka ba 'mataa tɩ, 'lɔ a pupuorbiir gbulsɩ ba jaa na dãna wʋ, a wʋ Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ pɔ. 19Ala lɛ so ka a pupuorbiir gbulsɩ ir wʋ ɩka wʋ pʋɔ sɩ, a sɩ 'mataa tuo a kʋfʋ anyãna chiin, na sɩn tʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔn a sɩ Soro mɩ̃ɛ na sɩ mɩ wiil a lɛ sɩn bʋɔrɔ ɩka sɩ sʋ̃ʋ. 20Saa bʋɔrɔ hũhũfʋ nɩ a kʋfʋsɩ anyãna yele ɛ. 21Sɩ sɔɔ naa ɩka sɩ maal a lɛ na tor, a ba ɩ a lɛ na tor a sɩ Soro niem tɛɛ ɛ, tɩchɛ a lɛ mɩ na tor a nɩbɛ niem. 22Sɩ mɩ lɛ sʋɔr a sɩ yɛbɛ ɩ̃sʋɔ sɩn jʋʋr kaa a wʋ tara yelmɩ̃ɛ, sɩ tʋ̃nɔ̃ wʋ naa ka ban 'mataa tɩ, wʋ mɩ gba bar tɩɛr a yɩ jũu. 23A Titusɩ 'lɔ, n tʋ̃tʋ̃tɔ sʋɔ lɛ, ka sɩ 'mataa tʋ̃nɔ̃ a yɩ pɔ. Tɩchɛ a sɩ yɛɛr banyã 'lɔ, a pupuorbiir gbulsɩ lɛ ir ba tʋ̃nɔ̃ ka a ɩ 'yɔ̃ɔfʋ kʋ a Yesu Kɩrɩsɩto. 24A lɛ jũu yɩ maal a yɩ nʋ̃fʋ wiil ba, nɩ a lɛ jũu sɩn ma chɩɛrɛ nyãa a yɩ 'yɔ̃ɔ, ka a pupuorbiir gbulsɩ na be jie jaa ka ba nyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\